ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เครือข่ายกับข้าราชการประเทศอินโดนีเซีย [x]

โครงการสร้างเครือขายกบขาราชการประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ในส่วนจากอินโดนีซีย)

... กรมเอเชียตะวันออก ได้เชิญคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศอินดนีซีย รวม 3 คน เดินทางเยือนไทย ตามโครงการการสร้างเครือขายกบขาราชการประทศอินดนีซีย ระหว่างวันที่ ... ... ตามโครงการการสร้างเครือขายกบขาราชการประทศอินดนีซีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายอันเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างกัน ...
  relevance date