ค้นหา

 
Found: 4

ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา

... ได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ... ... ความตกลงระบุให้คนชาติไทยและเมียนมาที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้า ออก หรือผ่านดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน ...

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

... เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่กลุ่มนักคิด... ... ที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในนครเฉิงตู นครฉงชิ่งและนครคุนหมิง เดินทางไปศึกษาและเยี่ยมชมความคืบหน้าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่... ... เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ Tian Fu New Area

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

... สามารถมารายงานตัวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ชั้น 3 (หลังเคาร์เตอร์เช็คอิน G) โดยนำหนงสือดินทาง พร้อมหลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบินมาประกอบการรายงานตัวด้วย       ในการพบปะและเยี่ยมเยียนชาวไทยในเกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้แทนฯ ...

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ความสัมพันธ์ไทยกับฮ่องกงมีพลวัตสูง โดยตั้งแต่นางแคร์รี หล่ำ เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้เดินทางเยือนไทย ๓ ครั้ง มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้แก่ การจัดทำความร่วมมือด้านการตรวจคนเข้าเมืองผ่านช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Autogate) ระหว่างกัน เมื่อวันที่ ...
  relevance date