ค้นหา

 
Found: 2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงอุทิศพระองค์ สายชื่อมความสัมพนธ์ไทย-ลาว

... พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 นอกจากนี้ ในปีดังกล่าว ังเป็นปีครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพนธ์ทางการทูตระหว่างไทย- ลาว อีกด้วย นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ... ... สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงอุทิศพระองค์ สายชื่อมความสัมพนธ์ไทย-ลาว" ขึ้น เพื่อเป็นโอาสอันดีที่ปวงชนชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ...

สายชือมสมพนธ์ "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพนธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความผูกพันของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ...
  relevance date