ค้นหา

 
Found: 442

ไทย-จีนย้ำสัพันธ์ฉันท์พี่น้อง ยืนยันคว็นหุ้นส่วนควร่วมือเชิงยุทธศสตร์อย่งรอบด้

... ซึ่งนยกรัฐนตรีเห็นว่็นโอกสอันดีที่ทั้งสองระเทศจะได้ร่วกันกำหนดแนวทงกรพัฒนคว็นหุ้นส่วนควร่วมือเชิงยุทธศสตร์อย่งรอบด้น พร้อขอบคุณรัฐบลจีนที่สนับสนุนกรทำหน้ที่ระธนอเซียนของไทย  ...

รเยือนโรงเรียนีชัยพัฒน จังหวัดบุรีรัย์ ของเอกอัครรชทูต CLMV ระจำระเทศไทย

... วีระไวทยะ ระธูลนิธิีชัย วีระไวทยะ ร่วถ่ยภพกับคณะ           กรศึกษดูงนในครั้งนี้สร้งควระทับใจ และเสริสร้งควรู้ควเข้ใจให้แก่ คณะทูตนุทูตจระเทศเพื่อนบ้นทั้ง ๔ ระเทศและข้ชกรกรเอเชียตะวันออก ...

โครงกรสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชัยนท จ.อุทัยธนี และ จ.นครสวรรค์

... เล่ระสบกรณ์กรทำงนที่ผ่ฏิบัติงน ในฐนะเจ้หน้ที่โต๊ะ กรเตรียรเยือนในระดับต่ง ๆ และกรทำหน้ที่ล่็นต้น ซึ่งนักเรียนได้ให้ควสนใจอย่ก พร้อนี้ได้นำคณะฯ ไฟังกรบรรยยสรุและเยี่ยคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ระสบภัยของอเซียน ...

ุน แช-อิน ระธธิบดีสรณรัฐเกหลี เยือนไทยอย่งเ็นทงก

... ด้นควร่วมือในระดับภูิภค ผยินดีที่เกหลีใต้สนับสนุนบทบทกรเ็นระธนอเซียนของไทยและคว็นแกนกลงของอเซียน ีนี้ครบรอบ ๓๐ ี ควสัพันธ์อเซียน -เกหลีใต้ ผยินดีที่จะได้เ็นระธนร่วกับท่ระธธิบดี ...

ระชุร่วระหว่งเอกอัครรชทูต/กงสุลใหญ่ระจำ สป. ลว กับผู้ว่ฯ ที่ีชยแดนติดกับลว และจังหวัดใกล้เคียง

... นงสวอรี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครรชทูตระจำกระทรวง รักษชกรแทนอธิบดีกรเอเชียตะวันออก เข้ร่วระชุร่วระหว่งเอกอัครรชทูต/กงสุลใหญ่ระจำ สป. ลว กับผู้ว่ชกรจังหวัดที่ีชยแดนด้น ...

งคัง คยอง-ฮว รัฐนตรีต่ระเทศเกหลีใต้เยือนไทย

... พบหรือทวิภคีกับนงคัง คยอง-ฮว รัฐนตรีว่รกระทรวงกรต่ระเทศสรณรัฐเกหลี ในช่วงกระชุรัฐนตรีต่ระเทศอเซียน ครั้งที่ 52 กระชุรัฐนตรีต่ระเทศอเซียนกับระเทศคู่เจรจ ...

ยทะโร โคโนะ รัฐนตรีต่ระเทศญีุ่่นเยือนไทยอย่งเ็นทงก

... พบหรือทวิภคีกับนยทะโร โคโนะ รัฐนตรีว่รกระทรวงกรต่ระเทศญีุ่่น ณ โรงแร Centara Grand & Bangkok Convention กรุงเทพฯ ในห้วงกระชุรัฐนตรีต่ระเทศอเซียนครั้งที่ 52 และกระชุที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองฝ่ยได้แลกเลี่ยนข้อคิดเห็นในระเด็นระดับภูิภค ...

ยฝ่ บิ่งห์ ิงห์ รองนยกและรัฐนตรีต่ระเทศเวียดนเยือนไทย

... รองนยกรัฐนตรีและรัฐนตรีว่รกระทรวงกรต่ระเทศสรณรัฐสังคนิยเวียดนในระหว่งกระชุรัฐนตรีต่ระเทศอเซียน ครั้งที่ 52 และกระชุระดับรัฐนตรีต่ระเทศที่เกี่ยวข้อง ...

ยจ่อ ติน รัฐนตรีกระทรวงควร่วมือระหว่ระเทศเียน เยือนไทย

          เื่อวันที่ 30 กรกฎ 2562 นยดอน ัตถ์วินัย รัฐนตรีว่รกระทรวงกรต่ระเทศพบหรือทวิภคีกับนยจ่อ ติน รัฐนตรีว่รกระทรวงควร่วมือระหว่ระเทศ ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 45 Next
  relevance date