ค้นหา

 
Found: 11

การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตกับกงสุลใหญ่ในจีน

... นครคุนหมิง นครเฉิงตู นครซีอาน นครหนานหนิง เมืองฮ่องกง เมืองเซี่ยเหมิน และเมืองชิงต่าว ที่ประชุมได้หารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย - จีน ในด้านต่าง ๆ อาทิ ...

การประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564

... ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก ( 15 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ) ที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ที่ประชุมได้หารือและวิเคราะห์ถึงบรรยากาศและท่าทีของประเทศต่าง ๆ ที่มีต่อไทย  ตลอดจนการผลักดันนโยบายต่าง ...

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ เนปิดอว์

... สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และความยุติธรรม รวมทั้งการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและการศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์เนปิดอว์เกี่ยวกับการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 และรับทราบแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับความคืบหน้าของสถานการณ์ทะเลจีนใต้ ...

สถานเอกอัครราชทูตสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสกาหอการค้าต่างประเทศในเมียนมา

... เพื่อเติมเต็มศักยภาพซึ่งกันและกันในการส่งเสริมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของแต่ละประเทศ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้หอการค้าแต่ละแห่งผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป ต่อด้วยงาน ...

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) และเมียนมา หรือ CLMV ครั้งที่ 7 ที่เมืองมัณฑะเลย์และเมืองปิ่นอูลิน ประเทศเมียนมา

... การประชุมดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทาง การเมือง เศรษฐกิจ และสถานการณ์การค้าและการลงทุนของไทย ...

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3 นายเหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และเป็นประธานร่วมในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3 นายเหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และเป็นประธานร่วมในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม...

การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

... Court ของสิงคโปร์เข้าร่วมเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้สาขาความร่วมมือด้านยุติธรรมและศาลด้วย  ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินการตามผลการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และนายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

... และกำลังจะเจรจาหาข้อสรุปความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามแดนไทย – ลาวและความร่วมมือด้านการจ้างงานแรงงานไทย – ลาว ในด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ หารือแนวทางส่งเสริมการขยายค้าชายแดนระหว่างไทยกับลาวซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 86 ของการค้ารวมในปี ...

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

... ช่วงที่ 2 เป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ทางตอนเหนือ มีพื้นที่ใช้สอย 280,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยศูนย์ประชุมและสัมมนานานาชาติ ศูนย์ธุรกิจการค้า สำนักงานวางแผนมณฑลเสฉวน และธุรกิจโรงแรมซึ่งมีโรงแรมระดับ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date