ค้นหา

 
Found: 22

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก ที่ 3/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ด้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit ด้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนของกรมเอเชียตะวันออกในด้านการวิเคราะห์ วิจัยการจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมทั้งงานด้านการทูตสาธารณะและงานสนับสนุนภารกิจกรมเอเชียตะวันออก...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 6/2558 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

ตามที่กรมเอเชียตะวันออกได้มีประกาศ ที่ 5/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ตามที่กรมเอเชียตะวันออกได้มีประกาศ ที่ 5/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

ด้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ด้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ...

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปี 2557

... รวมทั้งวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ของประเทศนั้นๆ หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และปิดรับการลงทะเบียนเมื่อวันที่ ...

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์การทูตไทย – ญี่ปุ่น

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศเปิดรับสมัครแข่งขันประกวดการออกแบบตราสัญลักษณในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์การทูตไทย ...

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมของนครซีอาน

... เพื่อเป็นการกระตุ้นและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ให้มีความคุ้นเคยต่อการจับจ่ายใช้สอยผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการเงิน นครซีอานได้ประกาศโครงการก่อตั้ง "ศูนย์กลางการเงินบนเส้นทางสายไหมทางบก" (The Silk Road Economic Belt financial center) โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งชาติ ...

ญี่ปุ่นรุกตลาดอาหารอาเซียนจับมือซีพี รับกำลังซื้อชนชั้นกลางโตพรวด

... เราต้องการเข้าไปป้อนสินค้าให้ภูมิภาคนี้ด้วย" มิตซูบิชิซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิ้งเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นเมื่อวัดจากรายได้ ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า เข้าซื้อหุ้น 80% ของบริษัทโอลาม เกรนส์ ออสเตรเลีย ด้วยมูลค่า ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 3 แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า

... โดยเชื่อมั่นว่าจีนจะสามารถหลีกเลี่ยง ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเฉียบพลัน (hard landing) หากรัฐบาลสามารถดำเนินการปฏิรูปได้ตามที่ประกาศไว้ ในขณะที่ Economist Intelligence Unit (EIU) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวร้อยละ 7.3 ในปี 2557 และ เติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ ...

ถึงเวลาที่ไทยควรปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ด้านบริการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่มีอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน

... มีผลใช้บังคับเฉพาะกับนักลงทุนจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและนักทุนลงจากประเทศนอกกลุ่มความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยเป็นภาคี ก่อให้เกิดความลักหลั่นในการบังคับใช้ประกาศในฐานะกฎ ซึ่งควรมีผลบังคับเป็นการทั่วไปกับนักลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม นอกจากนี้ ข้อจำกัดของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจโทรคมนาคม ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... การปฏิรูปในเอกสารผลลัพธ์การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ชุดที่ 18 ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนแม่บท 60 ข้อที่ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้แก่ การเปิดเสรีภาคบริการ ภาคการเงิน ภาคพลังงาน และภาคการผลิตอื่น ...
Pages: Prev. 1 2 3 Next
  relevance date