ค้นหา

 
Found: 1

พัฒนาการของบรูไฯ ในการปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงตัวเอง

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวั รายงานว่า ในช่วงปี 2558 บรูฯ สามารถปลูกข้าวได้ 1,983 เมตริกตั เพิ่มจาก 1,382 เมตริกตัในปี 2557 ... ... ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูก และการปรับปรุงพันธุ์้าวที่ให้ผลผลิตสูงขึ้นทั้งพันธุ์ MRQ76 ของมาเลเซียและ ...
  relevance date