ค้นหา

 
Found: 78

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... ก็จะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องทียวแก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่... ... ของไทยและเมียนมาอย่างมาก และนี่คือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ ผู้นำั้งสองท่านยังเห็นพ้องว่า เส้นเขตแดนไทย... ... ซึ่งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเห็นพ้องให้หน่วยงานของทั้งสองฝ่ายหารือและขับเคลื่อนโครงการฯ...
Myanmar

ไต้หวันต่ออายุมาตราการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี

... ไต้หวันจะต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องทียวและความสัมพันธ์ด้านการค้า เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างไทยและไต้หวัน โดยตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการดังกล่าว ...
Taiwan

การทูตเพื่อการพัฒนา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ

... ั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับติมอร์ฯ และภายหลังการหารือ ั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างกัน ... ... การแสวงหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลติมอร์  การท่องทียว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยประสงค์ให้ไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของติมอร์ฯ ...
Timor-Leste

ส้มโอไทยในตลาดญี่ปุ่นในงาน Som-O Night

... เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นที่ร่วมงานได้รับรู้ถึงรสชาติของส้มโอด้วย ในการจัดงานครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ำแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมงาน และทำให้ทราบข้อมูลที่ช่วยในการส่งเสริมตลาดส้มโอในญี่ปุ่นต่อไปหลายเรื่อง เช่น ส้มโอไม่ถึงกับเป็นของแปลกใหม่ของญี่ปุ่น เพราะผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ร้อยละ 74 รู้จักส้มโออยู่แล้ว ... ... หอมและฉ่ำน้ำมากกว่า และมีรสชาติที่ดีกว่า คือหวานอมเปรี้ยวและจัดจ้านกว่า แต่อุปสรรคสำคัญที่เป็นโจทย์สำหรับผู้ส่งออกไทยคือการที่จะซื้อส้มโอทางหรือไม่ ...

โครงการ Awaji Youth Federation 2019

... ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเ่า ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา Artificial Intelligence (AI) และ Internet of ... ... สาขาการศึกษา สาขาการเกษตรและอาหาร สาขาการท่องทียว และสาขาการสาธารณสุขและกีฬา สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ...

สปป.ลาว กำหนดจัดเก็บภาษีอากรมูลค่าเพิ่มสินค้าติดตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศที่มีมูลค่าเกิน ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ

... กับผู้นำเข้าสินค้าและเครื่องใช้ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ... ... มีลักษณะเป็นภาษีนำเข้า ครอบคลุมเครื่องใช้ั้งใหม่และเก่าที่ติดตัวมากับผู้โดยสารเข้า ... ... ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก ... ... สำหรับผลกระทบที่อาจมีต่อไทยเมื่อมีการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว ได้แก่ นักท่องทียวไทยที่อาจถูกเก็บภาษีสินค้าจากสิ่งของที่นำติดตัว ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

... ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสืบสานและเผยแพร่ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... ... นักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก ซึ่งจะแข่งแบบเดี่ยว และนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเลือก... ... และช่วงบ่ายเป็นช่วงการตอบคำถามซึ่งเกี่ยวกับประเทศไทยและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาที่เข้าแข่งขันได้กล่าวสุนทรพจน์และนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ...
China

Airbus A380 อาวุธใหม่สิงคโปร์แอร์ไลน์บุกอินเดีย

... ในปัจจุบันเส้นทางบินสิงคโปร์-กรุงเทพฯ มีนักท่องทียวเดินทางจากสิงคโปร์ไปไทยลดลง เป็นผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากความวุ่นวายทางการเมืองไทย ... ... สิงคโปร์แอร์ไลน์จึงลดราคาค่าตั๋วลงเหลือเพียง SGD 198 (ประมาณ 5,000 บาท) หรือเทียบเ่ากับสายการบิน low cost และราคานั้นต่ำกว่าตั๋วของการบินไทยซึ่งมีราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ประมาณ ...

ัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง บทความนี้มุ่งนำเสนอมุมมองและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ... ... ในมิติของการแข่งขัน มักเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับความมั่นคง อาทิ การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้... ... แต่ภาคการค้า ภาคบริการ และการท่องที่ยวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง...

ออกงานแฟร์จีนอย่างไร ให้ช่วยเศรษฐกิจไทย ได้ลุ้นจับคู่ธุรกิจ

... ถือเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ(การส่งออกทางอ้อม)ของไทยอีกทางหนึ่ง เมื่อนักท่องที่ยวต่างชาติมาเทียวไทยแล้วยังช็อปช่วยชาติ ดังนั้น SMEs ไทยจึงไม่ควรรอช้า ั้งนี้ สามารถช่วยเศรษฐกิจไทย(สร้างยอดขายให้กับสินค้าของตนเอง)ได้อีกทางหนึ่งโดยการไปร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งงานแสดงสินค้ามาตรฐานสากลเน้นการจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการขายปลีก ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 8 Next
  relevance date