ค้นหา

 
Found: 20

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... เป็นนโยบายเชิงรุกที่รัฐบาลจีนหยิบยกขึ้น เพื่อถ่วงดุลอำนาจสหรัฐอเมริกาและขยายบทบาทอิทธิพลของจีนในเวทีโลกด้วยการสร้าง "ความชือมยง" (Connectivity) และ "ความร่วมมือ" (Cooperation) รอบด้านกับนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ตะวันออกกลาง ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... การดำเนินการของจีนตามแนวคิดเรื่องเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเล อาศัยความเชือมยง 5 ประการ ได้แก่ (1) นโยบาย มณฑลกวางตุ้งแปลแนวคิดจากส่วนกลางมากำหนดเป็นเป้าหมาย ... ... ในขณะที่ 2 แนวหน้าได้แก่ การเป็นสังคมอยู่ดีกินดี ความเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัย ทั้งนี้ กวางตุ้งกับไทยมีกลไกระดับรัฐบาลที่จะเชือมโยงนโยบายระหว่างกันทั้งในรูป ...

ต่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... ฉบับใหม่ในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ หลังจากที่ทางการจีนเคยประกาศฉบับแรกแล้วเมื่อปลายเดือนกันยายน... ... นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่กำลังจะได้รับ "ความเสรี" มาแล้ว..!! รายการประเภทกิจการต้องห้าม... ... ของนครเซี่ยงไฮ้ภายในปี 2558 ตลอดจนเป็นการสร้างความเชือมั่นให้นักลงทุนต่างชาติได้รับรู้ถึงความโปร่ง...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... การพัฒนาตามแนวชายแดนและความร่วมมือด้านความเชือมยง ไทยและเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดจึงมีผลประโยชน์เชือมโยงกันทุกด้าน ... ... นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับเมียนมาเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนตามแนวชายแดนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลายคนอาจสงสัยว่า ความชือมโยงอย่างไร้รอยต่อคืออะไร ? พูดให้เข้าใจง่าย ...
Myanmar

บริษัท ECI-METRO หนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจของวิสาหกิจไทยบนแผ่นดินจีน

... โดยหลังจากที่บริษัทเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับตลาดท้องถิ่น ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ ความชือมั่น และได้รับโอกาสทั้งจากภาครัฐและประชาชนท้องถิ่น ... ... อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าที่ไม่ซื่อสัตย์หรือลูกค้าที่หวังผลประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทฯ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... ความชือมโยงทางเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างจีน-ไทย ดร. พิสิทธิ์ฯ ความชือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ... ... และแม้จะเกิดหนี้เสียจริงก็เชื่อว่ารัฐบาลกลางและธนาคารกลางจีนจะต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างแน่นอน ... ... ภาครัฐและเอกชนจำเป็นจะต้องเร่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดจีน ... ... ทำให้สามารถนำเงินฝากไปลงทุนในการลงทุนที่มีความเสี่ยงแต่ให้ผลตอบแทนสูงได้) ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ  ได้แก่  1) ความชือมั่นในการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำของประชาชน... ... การดำเนินนโยบายด้านการคลัง รัฐสภาญี่ปุ่นได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย งบประมาณเสริม... ... โครงสร้างพื้นฐาน  3) มาตรการรองรับความเสี่ยงและการฟื้นฟูจากภัยบัติ  4) เงินช่วยเหลือแก่นานาชาติ...
Japan

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... จึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจไทยในการใช้ประโยชน์จากช่องทางความเชือมยงในภูมิภาค รวมทั้งเข้าไปลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนไทยและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับจีน ... ... ภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในประเทศจีนและภาษาจีน ตลอดจนกฎระเบียบและวัฒนธรรมการบริโภคของชาวจีน ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 3 แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า

... จีนยังจะต้องเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากนโยบายปฏิรูปเปิดประเทศ เช่น ความเสี่ยงและความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีตลาดการเงินและภาคบริการ ... ... และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก (internal and external shocks) [1] ระบบธนาคารเงา เป็นการให้สินเชื่อทางตรง หรือทางอ้อมโดยสถาบันการเงินอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น กองทุนรวม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

... โดยประเด็นที่หยิบยกหารือคือ บทบาทของ สปป.ลาวในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2559 ความร่วมมือด้านพลังงาน ความชือมยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือด้านแรงงาน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date