ค้นหา

 
Found: 23

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... หรือเข้ามาเป็นนักลงทุน (Angel Investor) ในบริษัทนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ในไทยได้ เช่น การบริการ การกษตร โภชนาการ การเงิน การแพทย์ เป็นต้น 3. โอกาสในการดึงบริษัทด้านนวัตกรรมให้เข้ามาลงุทนในไทย ...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... ของเวียดนามได้ปรับตัวจากการเขียนโปรแกรมและเขียนโค้ด (Coding) มาสู่การให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การสร้างผลิตภัณฑ์ด้าน ... ... และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทต่างชาติหันมาจ้างงานคนนอก ...

รัฐบาล สปป.ลาว ออกมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ 8 ประการ

... และเร่งแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนโดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพด กาแฟ ผัก       6. การปรับปรุงโครงสร้างการลงทุน ... ... และสนับสนุนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ BOT (Build Operate and Transfer หมายถึง การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินของรัฐไปดำเนินการ) และ ...

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

... โดยฝ่ายไทยเสนอให้มีการลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีตามขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และพร้อมที่จะจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้า ... ... โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ผ่านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การให้ทุนการศึกษา และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... หงเหอมีศักยภาพทางอุตสาหกรรมคิดเป็นมูลค่า 60,433 ล้านหยวน เป็นสัดส่วนร้อยละ 45.2 ของ GDP ของเขตฯ หงเหอ นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเขตฯ หงเหอส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตไวน์แดงและไวน์ขาวจากองุ่นในเมืองหมีเล่อ อุตสาหกรรมการผลิตถั่วเหลืองในอำเภอเจี้ยนสุ่ยและอำเภอสือผิงและอุตสาหกรรมยาสูบของ ...

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เดินทางเยือนจังหวัดมิเอะเพื่อมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในระดับท้องถิ่น

... ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและสนใจร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนเยาวชน ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ... ... ซึ่งมีกิจการเพาะพันธุ์ไม้ประดับในจังหวัดขอนแก่น และจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการบริหารจัดการฟาร์มไม้ประดับ ให้กับนักศึกษาและคนไทยเป็นประจำทุกปี ...
Japan

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ...

... การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับฝ่ายเวียดนาม ในด้านเศรษฐกิจ ... ... ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร และสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพระหว่างสองประเทศ ...
Vietnam

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2564               ใน ด้านการเกษตร เมืองยวี่ซีเป็นเมืองเกษตรกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการปลูกผักเพื่อการส่งออก ... ... ซึ่งนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไป เช่น การได้รับจัดสรรพื้นที่ฟรี การคืนภาษีเมื่อส่งออก ...
China

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... โดยมีนักธุรกิจไทยจำนวน 10 คนจากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเงินและธนาคาร โลจิสติกส์และพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ... ... นายกเทศมนตรีของเมือง Mandalay พร้อม Dr. Soe Than รัฐมนตรีการเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทาน นาย Zarni Maung รัฐมนตรีไฟฟ้า ...
Myanmar

การทูตเพื่อการพัฒนา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ

... ได้แจ้งฝ่ายไทยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2017 – 2022) ได้แก่ (1) การพัฒนาเศรษฐกิจใน 4 สาขาหลัก คือการเกษตร การป่าไม้และการประมง การแสวงหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลติมอร์  การท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...
Timor-Leste
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date