ค้นหา

 
Found: 23

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... e-commerce ข้ามชาติ ตลาดสินค้าล่วงหน้า (อาทิ สินค้าเกษตร น้ำมัน ทองคำ) และตลาดขายพันธบัตร ซึ่งสิทธิพิเศษด้านภาษี ... ... โดยยกเว้นภาษีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นของบริษัทที่ทำดำเนินธุรกิจ บริการด้านการผลิตใน SFTZ ตามที่ระเบียบกำหนด (3) การเงิน โดยส่งเสริมให้เงินหยวนสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรี ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เป็น ๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๓ การเติบโตท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอนี้ ... ... มีศักยภาพหลากหลายในด้านอุตสาหกรรม ทั้งพลังงาน สินค้าเกษตร/ปศุสัตว์ ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค ...

ความคืบหน้าล่าสุดการจัดทำ FTA ระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย

... ครอบคลุมในประเด็นการค้าต่างๆ ในวงกว้าง อาทิ การเปิดตลาดสินค้านำเข้า (1) ออสเตรเลียยอมยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าญี่ปุ่นสำหรับสินค้าหลักทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ ... ... เครื่องจักรทั่วไปและเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร/ป่าไม้ และประมงทุกรายการ ทยอยลดภาษีตามกำหนดเวลา ...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... ของเวียดนามได้ปรับตัวจากการเขียนโปรแกรมและเขียนโค้ด (Coding) มาสู่การให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การสร้างผลิตภัณฑ์ด้าน ... ... และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทต่างชาติหันมาจ้างงานคนนอก ...

การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖

... ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีต่าง ๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ การกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการทหารและความมั่นคง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในอนาคต ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (2)

... ทิศทางนโยบายการค้าและการลงทุนของจีนในอีก 5– 10 ปีข้างหน้า 1) การเปิดเสรีภาคบริการโดยให้ความสำคัญกับธุรกิจการบริการทางการเงิน ... ... ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการค้าการลงทุนของรัฐบาลชุดใหม่ การขยายตัวของการค้าสินค้าเกษตร เนื่องจากการขยายตัวของชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการสินค้าอุปโภคที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ...

การเสวนาและนิทรรศการเทิดพระเกียรติเรื่อง "เจ้าชีวิตนักพัฒนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ...

... เมษายน 2537 ในการนี้ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน – ห้วยซั้ว และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการศูนย์ฯ ด้วย ศ. ดร....

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... หงเหอมีศักยภาพทางอุตสาหกรรมคิดเป็นมูลค่า 60,433 ล้านหยวน เป็นสัดส่วนร้อยละ 45.2 ของ GDP ของเขตฯ หงเหอ นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเขตฯ หงเหอส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตไวน์แดงและไวน์ขาวจากองุ่นในเมืองหมีเล่อ อุตสาหกรรมการผลิตถั่วเหลืองในอำเภอเจี้ยนสุ่ยและอำเภอสือผิงและอุตสาหกรรมยาสูบของ ...

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

... โดยฝ่ายไทยเสนอให้มีการลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีตามขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และพร้อมที่จะจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้า ... ... โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ผ่านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การให้ทุนการศึกษา และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมของนครซีอาน

... "ศูนย์กลางการเงินบนเส้นทางสายไหมทางบก" (The Silk Road Economic Belt financial center) โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเด็น ... ... ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเบื้องต้นของนครซีอาน ข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งร้านอาหารไทย การแจ้งแรงงานไทย ระบบอี-คอมเมิร์ซในจีนและมณฑลส่านซี ...
Pages: Prev. 1 2 3 Next
  relevance date