ค้นหา

 
Found: 22

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่รายย่อยที่ได้เริ่มพัฒนาขีดความสามารถและมีการปรับปรุงรูปแบบการทำการกษตร ด้วยการพัฒนาไปสู่การแปรรูปและช่องทางจำหน่าย รวมทั้งมีการสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองมาเป็นระยะหนึ่งแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายในปีนี้ ...

การทูตเพื่อการพัฒนา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ

... ได้แจ้งฝ่ายไทยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2017 – 2022) ได้แก่ (1) การพัฒนาเศรษฐกิจใน 4 สาขาหลัก คือการเกษตร การป่าไม้และการประมง การแสวงหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลติมอร์  การท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...
Timor-Leste

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

... มากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคือ การเปิดตัวของเส้นทางขนส่งทางบก R3A ที่วงการผู้ประกอบการส่งออกของไทยต่างให้ความสำคัญและยอมรับศักยภาพของเส้นทางขนส่งสายนี้” ... ... เป็นส่วนหนึ่งของผลไม้ไทยที่ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในนครเฉิงตูที่ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรเหมิงหยาง นครเฉิงตู ผ่านเส้นทาง R3A+ ปัจจุบัน ...

เอกชนอินโดนีเซียชมเชยนโยบายเกษตรไทย

... ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท และการให้สินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การกษตร ซึ่งส่งผลให้ภาคเกษตรของไทยมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิดไปได้ทั่วโลก ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... ปัญหาต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นเนื่องจากต้องจ้างแรงงานมาขนถ่ายสินค้า การเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้า และที่สำคัญคือในระหว่างการขนถ่ายสินค้าอาจทำให้สินค้าบอบช้ำซึ่งส่งผลกระทบถึงคุณภาพของสินค้า” ... ... ซึ่งกลายเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่ผู้ส่งออกของไทยใช้ขนส่งสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้เข้าสู่จีนตะวันตกโดยตรง สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกทั้งชาวไทยและชาวจีน”  ...
R3A R3A+

รัฐบาล สปป.ลาว ออกมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ 8 ประการ

... และเร่งแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนโดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพด กาแฟ ผัก       6. การปรับปรุงโครงสร้างการลงทุน ... ... และสนับสนุนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ BOT (Build Operate and Transfer หมายถึง การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินของรัฐไปดำเนินการ) และ ...

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... โดยมีนักธุรกิจไทยจำนวน 10 คนจากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเงินและธนาคาร โลจิสติกส์และพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ... ... นายกเทศมนตรีของเมือง Mandalay พร้อม Dr. Soe Than รัฐมนตรีการเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทาน นาย Zarni Maung รัฐมนตรีไฟฟ้า ...
Myanmar

การส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนไทย - ญี่ปุ่น

... และศิลปวัฒนธรรม โดยกองการสังคีต กรมศิลปากรได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ที่หลากหลาย ทั้งการแสดงโขน ... ... นอกจากนี้ยังมีการออกร้านผลไม้สดจากไทยโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์นโยบาย ...

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ...

... การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับฝ่ายเวียดนาม ในด้านเศรษฐกิจ ... ... ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร และสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพระหว่างสองประเทศ ...
Vietnam

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... e-commerce ข้ามชาติ ตลาดสินค้าล่วงหน้า (อาทิ สินค้าเกษตร น้ำมัน ทองคำ) และตลาดขายพันธบัตร ซึ่งสิทธิพิเศษด้านภาษี ... ... โดยยกเว้นภาษีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นของบริษัทที่ทำดำเนินธุรกิจ บริการด้านการผลิตใน SFTZ ตามที่ระเบียบกำหนด (3) การเงิน โดยส่งเสริมให้เงินหยวนสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรี ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date