ค้นหา

 
Found: 21

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่รายย่อยที่ได้เริ่มพัฒนาขีดความสามารถและมีการปรับปรุงรูปแบบการทำการกษตร ด้วยการพัฒนาไปสู่การแปรรูปและช่องทางจำหน่าย รวมทั้งมีการสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองมาเป็นระยะหนึ่งแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายในปีนี้ ...

การทูตเพื่อการพัฒนา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ

... ได้แจ้งฝ่ายไทยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2017 – 2022) ได้แก่ (1) การพัฒนาเศรษฐกิจใน 4 สาขาหลัก คือการเกษตร การป่าไม้และการประมง การแสวงหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลติมอร์  การท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...
Timor-Leste

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

... มากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคือ การเปิดตัวของเส้นทางขนส่งทางบก R3A ที่วงการผู้ประกอบการส่งออกของไทยต่างให้ความสำคัญและยอมรับศักยภาพของเส้นทางขนส่งสายนี้” ... ... เป็นส่วนหนึ่งของผลไม้ไทยที่ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในนครเฉิงตูที่ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรเหมิงหยาง นครเฉิงตู ผ่านเส้นทาง R3A+ ปัจจุบัน ...

เอกชนอินโดนีเซียชมเชยนโยบายเกษตรไทย

... ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท และการให้สินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การกษตร ซึ่งส่งผลให้ภาคเกษตรของไทยมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิดไปได้ทั่วโลก ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... ปัญหาต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นเนื่องจากต้องจ้างแรงงานมาขนถ่ายสินค้า การเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้า และที่สำคัญคือในระหว่างการขนถ่ายสินค้าอาจทำให้สินค้าบอบช้ำซึ่งส่งผลกระทบถึงคุณภาพของสินค้า” ... ... ซึ่งกลายเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่ผู้ส่งออกของไทยใช้ขนส่งสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้เข้าสู่จีนตะวันตกโดยตรง สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกทั้งชาวไทยและชาวจีน”  ...
R3A R3A+

รัฐบาล สปป.ลาว ออกมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ 8 ประการ

... และเร่งแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนโดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพด กาแฟ ผัก       6. การปรับปรุงโครงสร้างการลงทุน ... ... และสนับสนุนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ BOT (Build Operate and Transfer หมายถึง การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินของรัฐไปดำเนินการ) และ ...

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... โดยมีนักธุรกิจไทยจำนวน 10 คนจากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเงินและธนาคาร โลจิสติกส์และพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ... ... นายกเทศมนตรีของเมือง Mandalay พร้อม Dr. Soe Than รัฐมนตรีการเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทาน นาย Zarni Maung รัฐมนตรีไฟฟ้า ...
Myanmar

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ...

... การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับฝ่ายเวียดนาม ในด้านเศรษฐกิจ ... ... ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร และสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพระหว่างสองประเทศ ...
Vietnam

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... e-commerce ข้ามชาติ ตลาดสินค้าล่วงหน้า (อาทิ สินค้าเกษตร น้ำมัน ทองคำ) และตลาดขายพันธบัตร ซึ่งสิทธิพิเศษด้านภาษี ... ... โดยยกเว้นภาษีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นของบริษัทที่ทำดำเนินธุรกิจ บริการด้านการผลิตใน SFTZ ตามที่ระเบียบกำหนด (3) การเงิน โดยส่งเสริมให้เงินหยวนสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรี ...

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เดินทางเยือนจังหวัดมิเอะเพื่อมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในระดับท้องถิ่น

... ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและสนใจร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนเยาวชน ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ... ... ซึ่งมีกิจการเพาะพันธุ์ไม้ประดับในจังหวัดขอนแก่น และจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการบริหารจัดการฟาร์มไม้ประดับ ให้กับนักศึกษาและคนไทยเป็นประจำทุกปี ...
Japan
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date