ค้นหา

 
Found: 100
Where: tags — กรมเอเชียตะวันออก [x]

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน : กัมพูชา

... “เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน” (ASEAN Smart Cities Network : ASCN) เพื่แก้ไขปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ... ... เนื่องจากขาดกฎระเบียบด้านการลงทุนที่ชัดเจน * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก มิถุนายน 2563 ที่มา:  (1) Concept Note “ASEAN Smart Cities Network”,  https://asean....

ภูมิภาคคันไซภายใต้สถานการณ์ COVID-19

... สถาบันวิจัยหลายแห่งวิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่เศรษฐกิจของภูมิภาคคันไซ ... ... http://www.project-engine.org/faceshield.html * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก มิถุนายน ๒๕๖๓

การจัดการขยะพลาสติกและชีวพลาสติกของสาธารณรัฐเกาหลี

... ในต่างประเทศ โดยจีนเป็นประเทศผู้นำเข้าหลัก แต่เมื่เดือนกรกฎาคม 2560 รัฐบาลจีนได้ประกาศมาตรการห้ามนำเข้าขยะมูลฝอย ... ... *                                         สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก มิถุนายน ๒๕๖๓

การลงทุนของต่างชาติในจีน

... สภาพแวดล้อมการลงทุนของจีนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยขยับขึ้นมาอยู่ันดับที่ 31 จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับที่ 46 ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างจีน ... ... และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก พฤษภาคม 2563 ที่มา : (1) สรุป Report on Foreign Investment Development in China ...

เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่เนื่อง และได้รับ การยอมรับจากนานาประเทศว่ามีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค ... ... งบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม * * * * * * * * * * * * * * *  สำนักงานเลขานุการกรม  กรมชียตะวนออก  เมษายน 2563 ที่มา :    (1) ข้อมูลจากงานสัมมนาหัวข้ ...

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... ขณะเดียวกันพยายามลดอุปสรรคด้านต่าง ๆ แก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากร เงินทุน และเทคโนโลยี ... ....com/print/native/economy/china-economy/topics/great-powerhouse/article/3002844/greater-bay-area-10-facts-put * * * * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก เมษายน 2563

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... คุณลักษณะของแรงงานเวียดนามที่มีความทุ่มเท ขยัน ตอบรับและปรับตัวต่เทคโนโลยีได้อย่าง รวดเร็ว รวมถึงการมีวัฒนธรรมการทำงานที่ยืดหยุ่น... ... ของเวียดนามได้ปรับตัวจากการเขียนโปรแกรมและเขียนโค้ด (Coding) มาสู่การให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น... ... และฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นตลาดธุรกิจ BPO ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเชียตะวนออกเฉียงใต้ โดยมีมูลค่าธุรกิจ...

แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างปี 2563 - 2568

... และ World Masters Games Kansai 2021 ที่จัดแข่งขันเป็นครั้งแรกในเเชีย 2. การเปิดสถานประกอบการท่องเที่ยวครบวงจรและคาสิโน ... ... สายที่เชื่อมระหว่างคันไซกับกรุงโตเกียว * * * * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก เมษายน 2563

ยุทธศาสตร์ชาติด้านปัญญาประดิษฐ์ของสิงคโปร์

... ใหม่ ๆ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกเพื่เพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity gains) และสร้างการเติบโตในมิติใหม่ ... ... และยังเป็นการแสดงความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาคด้วย * * * * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก เมษายน 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

... และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่เวียงจันทน์ สปป.... ... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก มีนาคม ๒๕๖๓
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10 Next
  relevance date