ค้นหา

 
Found: 97

การลงทุนของต่างชาติในจีน

... การลดอุปสรรคด้านการแข่งขันในตลาดจีน และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก พฤษภาคม 2563 ที่มา : (1) สรุป Report on Foreign Investment Development in China 2019, The University of International Business and Economics, วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยศูนย์ ...

เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4. งบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม * * * * * * * * * * * * * * *  สำนักงานเลขานุการกรม  กรมชียตะวนออก  เมษายน 2563 ที่มา :    (1) ข้อมูลจากงานสัมมนาหัวข้ “Vietnam – The Emerged Destination for Innovation เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ...

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... put in perspective",   https://www.scmp.com/print/native/economy/china-economy/topics/great-powerhouse/article/3002844/greater-bay-area-10-facts-put * * * * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก เมษายน 2563

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... การบริการอัพเดทข้อมูล การจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล เป็นต้น * * * * * * * * * * * * * * *  สำนักงานเลขานุการกรม  กรมชียตะวนออก  เมษายน 2563   ที่มา :  (1) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์   ...

แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างปี 2563 - 2568

... โครงการนี้เมื่แล้วเสร็จจะทำให้มีเส้นทางรถไฟชินคันเซ็น 3 สายที่เชื่อมระหว่างคันไซกับกรุงโตเกียว * * * * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก เมษายน 2563

ยุทธศาสตร์ชาติด้านปัญญาประดิษฐ์ของสิงคโปร์

... และยังเป็นการแสดงความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาคด้วย * * * * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก เมษายน 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

... ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก มีนาคม ๒๕๖๓

นโยบาย Vietnam Industry 4.0

... ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยให้เวียดนามสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้เร็วขึ้นในอนาคต * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น “East Asia Unit” ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ และโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

                     นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรม กรมชียตะวนออก ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชียตะวนออก ไปดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น ...

"โครงการอุปถัมภ์โรงเรียนยุวทูตความดี" วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม

... ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ                 * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10 Next
  relevance date