ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์

สิงคโปร์

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2508 เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์คนปัจจุบัน คือ นายมารุต จิตรปฏิมา และมีหน่วยงานในสถานเอกอัครราชทูต ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร (สามเหล่าทัพ) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานแรงงาน และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือ นางฉั่ว ซิว ซาน (Mrs.Chua Siew San) [1]

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ยังคงมีความใกล้ชิดโดยบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในรอบด้าน และในการพัฒนาการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2553 ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยไทยกับสิงคโปร์มีกลไกทวิภาคีสำคัญ ๆ 4 กรอบ ได้แก่

 • (ก) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรี (Prime Ministerial Retreat)
 • (ข) โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP)
 • (ค) การประชุม Singapore - Thailand Enhanced Economic Relations (STEER) มีกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประสานงาน
 • (ง) ความร่วมมือด้านความมั่นคง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเพียงความร่วมมือในกรอบ CSEP และความร่วมมือด้านความมั่นคง ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CSEP ครั้งที่ 10 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2554[1] ก่อนได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลสิงคโปร์เป็นเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย นาง Chua Siew San เป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ฝ่ายกิจการภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยจะเดินทางมาเข้ารับตำแหน่งในเดือนมีนาคม 2555 แทน นายปีเตอร์ ชาน เจ่อ ฮิง

ด้านการเมือง

ไทยกับสิงคโปร์ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและไม่มีปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน สิงคโปร์ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองไทยอย่างใกล้ชิด โดยบุคคลในรัฐบาลไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยมาก เหมือนช่วงสองปีแรกของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในปี 2549 อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ใช้ช่องทางสื่อมวลชนท้องถิ่นและต่างชาติที่มีสำนักงานในสิงคโปร์ และนักวิชาการต่างชาติที่อาศัยในสิงคโปร์ วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย ทั้งนี้ เสถียรภาพทางการเมืองไทยจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกระตุ้นให้สิงคโปร์รื้อฟื้นความร่วมมือกลไกทวิภาคีกับไทย ทั้งในกรอบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรีและ STEER [1]

ด้านการทหาร

ไทยกับสิงคโปร์มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการบริหารร่วมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองทัพ คณะทำงานร่วมกองทัพเรือไทย-สิงคโปร์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการฝึกบุคลากร และ การซ้อมรบร่วมกันในหลายโอกาส ล่าสุด ได้แก่

 • การฝึกร่วมผสม Exercise Cope Tiger ระหว่างไทย สิงคโปร์ สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2551
 • การฝึก Cobra Gold ระหว่างวันที่ 4-17 กุมภาพันธ์ 2552 ร่วมกับสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย
 • การฝึก Cobra Gold ระหว่างวันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2553 ร่วมกับไทย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี
ความตกลงทวิภาคีด้านการทหารที่สำคัญ ได้แก่
 • ความตกลงเรื่องการฝึกของกองทัพสิงคโปร์ในไทย ฉบับที่ 8 พ.ศ.2550-2553 (ลงนามเมื่อ 16 กรกฎาคม 2550)
 • บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์กับไทย ซึ่งไทยอนุญาตให้สิงคโปร์ใช้พื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อฝึกรบภาคพื้นดิน และที่สนามบินกองบินที่ 23 จังหวัดอุดรธานีในการฝึกรบทางอากาศ (ลงนามเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2547)
 • ความตกลงเรื่องการฝึกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทยระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ฉบับที่ 10 (ลงนามเมื่อ 18 กรกฎาคม 2556)
 • กองทัพเรือของทั้งสองประเทศได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ-กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์

ด้านเศรษฐกิจการค้า

ในปี 2554 สิงคโปร์เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 5 ของไทย (รองจากญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯและมาเลเซีย) ไทยเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 9 ของสิงคโปร์ โดยการค้ารวมมีมูลค่า 19,237.38 ล้านเหรียญสหรัฐ (582,393.86 ล้านบาท) ไทยส่งออก 11,450.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (344,781.68ล้านบาท) ไทยนำเข้า 7,787.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (237,612.21 ล้านบาท) โดยไทยได้ดุลการค้า 3,662.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (107,169.47 ล้านบาท)(มูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้นจากปี 2553 มูลค่า 3,934.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (95,309.58 ล้านบาท) และไทยได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้น 946.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (23,879.49 ล้านบาท)

ในปี 2556 สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของไทย การค้ารวมในไทย-สิงคโปร์ช่วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม มีมูลค่า 344,099.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของการค้าทั้งหมดของไทย โดยการส่งออกของไทยไปสิงคโปร์มีมูลค่า 196,553.1 ล้านบาท และการนำเข้าจากสิงคโปร์มายังไทยมีมูลค่า 147,546 ล้านบาท ไทยเกินดุลการค้าสิงคโปร์เป็นมูลค่า 49,007.1 ล้านบาท

สินค้าส่งออกจากไทยที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูปแผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ และน้ำมันดิบ

สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสิงคโปร์ ได้แก่ เคมีภัณฑ์เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์


การลงทุน

ในปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติ 58 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 25,175.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร การบริการ เคมีภัณฑ์และกระดาษ การเกษตร

ในปี 2556 สำนักงาานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ช่วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2556 มีจำนวนโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง (FDI) ในไทยรวม 48 โครงการ ลดลงร้อยละ 38.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่า 12,373 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.1 โดยโครงการที่ได้รับการอนุมัติมีมูลค่า 9,824 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.4 และสิงคโปร์ยังเป็นนักลงทุนข้ามชาติลำดับ 5 ของไทยจากมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ (รองจากญี่ปุ่น ฮ่องกง เนเธอแลนด์ และมาเลเซียตามลำดับ)


การท่องเที่ยว

ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวสิงคโปร์มาไทยจำนวน 670,148 คน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากจำนวนชาวสิงคโปร์ที่เดินทางมาไทยในปี 2553 (จำนวน 576,259 คน) ร้อยละ 11.04

ในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวสิงคโปร์มาไทยจำนวน 821,056 คนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 20.33 (จำนวน 682,364 คน) สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์เผยข้อมูลว่า ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2555 มีนักท่องเที่ยวจากไทยไปสิงคโปร์จำนวน 346,050 คน [1]


แรงงาน

สิงคโปร์ เป็นตลาดสำคัญของแรงงานไทยในลำดับสองรองจากไต้หวัน โดยในปี 2553 มีแรงงานไทยทั้งประเภทมีฝีมือและไม่มีฝีมือในสิงคโปร์ประมาณ 33,000 คน มีบริษัทที่ว่าจ้างแรงงานไทย 281 บริษัทในสาขาการก่อสร้าง อู่ต่อเรือ และปิโตรเคมี

ในปี 2555 มีแรงงานไทยในสิงคโปร์ประมาณ 33,000 คน (รวมประเภททักษะและไม่มีทักษะ) มีบริษัทที่ว่าจ้างแรงงานไทย 281 บริษัทในสาขาการก่อสร้าง อู่ต่อเรือ และปิโตรเคมี • [1] ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวจากไทยไปสิงคโปร์จำนวน 473,000 คน

ด้านต่างประเทศการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • วันที่ 20 มีนาคม 2493
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2494
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2505
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2542
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงทำการฝึกบิน
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2549
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงทำการฝึกบิน
 • วันที่ 29 เมษายน -2 พฤษภาคม 2554
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • วันที่ 12-17 เมษายน 2543
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 22-25 มิถุนายน 2543
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2547
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 10-12 กันยายน 2547
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ 23-25 เมษายน 2550
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงกล่าวปาฐกถาในการประชุม I-CREATe 2007
 • วันที่ 22-26 เมษายน 2552
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีและเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2009
 • วันที่ 12-13 เมษายน 2554
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2554
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีและเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2012
 • วันที่ 19-20 มกราคม 2556
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดระดับโลกของนักวิทยาศาสตร์เยาวชน 2013
 • วันที่ 14-17 สิงหาคม 2556
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนสิงคโปร์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • วันที่ 5-11 กันยายน 2548
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2005
 • วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2549
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2006
 • วันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2550
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2007
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2550
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อดูงานด้านกฎหมาย
 • วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2554
  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2551
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2008
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • วันที่ 19 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2551
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมพิธีเปิดงานภาพยนตร์ "หนึ่งใจเดียวกัน"
 • วันที่ 3-6 กันยายน 2551
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ "หนึ่งใจเดียวกัน"
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ
 • วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2552
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จเยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 21-23 สิงหาคม 2544
  พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 18-20 มีนาคม 2551
  นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 22 มิถุนายน 2552
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2554
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • วันที่ 22-23 สิงหาคม 2544
  นายสุรเกียรติ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสิงคโปร์พร้อมนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2548
  นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2551
  นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 13-14 ตุลาคม 2552
  นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ และเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมโครงการ CSEP ครั้งที่ 9
 • เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2556
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ 11
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2556
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุม STEER ครั้งที่ 3

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายสิงคโปร์

รัฐบาล
พระราชอาคันตุกะ
 • วันที่ 17-21 มกราคม 2548
  ประธานาธิบดีสิงคโปร์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รัฐบาล
 • วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2552
  นายลี เซียน ลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วันที่ 10-12 เมษายน 2552
  นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่เมืองพัทยา
 • วันที่ 19-20 มกราคม 2554
  นายจอร์จ เยียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมโครงการ CSEP ครั้งที่ 10
 • เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2554
  นายเค ชันมูกัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่ง
 • เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2556
  นายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประสานกิจการด้านความมั่นคงแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556
  นางฮาลิมา ยาขอบ ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งการประชุมที่สำคัญ

การประชุมที่สำคัญ

 • การประชุม Prime Ministerial Retreat ครั้งที่ 3
  เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2548
 • การประชุม Singapore Thailand Enhanced Economic Relationship STEER ครั้งที่ 2
  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2548 ที่กรุงเทพฯ
 • การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์
  (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ 10

  ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2554 ที่กรุงเทพฯ
 • การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์
  (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ 11

  ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2556 ที่สิงคโปร์
 • การประชุม Singapore Thailand Enhanced Economic Relationship STEER ครั้งที่ 3
  วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ที่กรุงเทพฯ


ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557