ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนาม

เวียดนาม

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนาม ภาพรวมความสัมพันธ์ทั่วไป ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519 และเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ที่นครโฮจิมินห์ เมื่อปี 2521 และ 2535 ตามลำดับ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกอบด้วย สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ที่นครโฮจิมินห์ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ สถานะทางการเมือง ขนาดของประเทศ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเวียดนาม เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มั่นคงและความเข้าใจอันดีกับไทย เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย - เวียดนาม ตลอดระยะที่ผ่านมาจึงมีลักษณะของการพัฒนาความร่วมมือบนผลประโยชน์ร่วมกันในเชิง "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์"

ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือน มิ.ย. 2556 ผู้นำสองฝ่ายได้ประกาศยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) (เวียดนามเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไทยมีความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ส่วนเวียดนามมีความสัมพันธ์ดังกล่าวกับไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์) และในการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2557 สองประเทศได้ลงนามในแผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย - เวียดนาม ปี 2557 - 2561


กรอบความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและเวียดนาม
 • การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) โดยมีนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ฝ่ายเป็นประธานร่วม ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558           
 • การหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ (Foreign Ministers’ Retreat) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง 2 ฝ่ายเป็นประธานร่วม เวียดนามเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ก.ค.2559
 • การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม (Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้ง 2 ฝ่ายเป็นประธานร่วม เวียดนามเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 - 21 มี.ค. 2558
 • การประชุม Political Consultation Group (PCG) โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม (เทียบเท่าปลัดฯ) เป็นประธานร่วม ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2560 
 • การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง (JWG on PSC) โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามเป็นประธานร่วม ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 16 - 19 ก.ค. 2560 
 • การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเป็นประธานร่วม ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.ค. 2558

ด้านการเมือง

ไทยและเวียดนามมีการวางกรอบความร่วมมือทวิภาคีหลายด้านในระดับต่าง ๆ เช่น ในระดับสูงสุดมีกรอบการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ระดับรองลงมามีกลไกการหารือร่วม (Joint Consultative Mechanism: JCM) ซึ่งเป็นกลไกการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ดูแลกรอบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือในภาพรวม

ประเด็นด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและเวียดนามอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง (Joint Working Group on Political and Security Cooperation: JWG on PSC) ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายไทย ปัจจุบัน ไทยและเวียดนามตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนุภูมิภาค โดยมีแผนงานความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง "Thailand-Vietnam Joint Plan of Action on Political and Security Cooperation " กำหนดกรอบความร่วมมือ

สำหรับด้านการทหาร มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือเวียดนาม รวมทั้งมีการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เวียดนาม ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเลอย่างสม่ำเสมอ

ด้านเศรษฐกิจการค้า

เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทย โดยในปี 2560 มูลค่าการค้ารวม 15,281.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีมูลค่าการส่งออก 10,495 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10) ขณะที่ไทยนำเข้าจากเวียดนาม 4,768 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3) และทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563

สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปเวียดนาม ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลไม้สด เหล็กและเหล็กกล้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากเวียดนาม ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า ด้ายและเส้นใย น้ำมันดิบ กาแฟ ชา เครื่องเทศ เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์


การลงทุน

ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับ 10 ที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม จากมูลค่าลงทุนสะสมรวม 8,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11) รวม 471 โครงการ 

สาขาการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อาหารสัตว์ โรงแรม การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์ และภัตตาคาร

การลงทุนเวียดนามในไทย ตั้งแต่ปี 2513 - 2558 มี 6 โครงการ ซึ่งสายการบิน Thai Viet - Jet Air Joint Stock Company Ltd. เป็นโครงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด มีทุนจดทะเบียน 5,325 ล้านบาท (ข้อมูลจาก BOI) 

ผู้ลงทุนรายใหญ่ของไทย ได้แก่
 1. นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
 2. กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
 3. กลุ่มบริษัท ปตท.
 4. สยามซิเมนต์กรุ๊ป (SCG)-โรงงานกระดาษ Vina Kraft/ธุรกิจสุขภัณฑ์/ธุรกิจจัดจำหน่าย
 5. บริษัทไทยซัมมิท
 6. บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท-บ้านและที่พักราคมถูกใน จ.ไฮฟอง
 7. บริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์-ผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติและเมลามีน และการลงทุรส่วนใหญ่อยู่ที่นครโฮจิมินห์ กรุงฮานอย จ.ด่องไน และ จ.บิงห์เซือง

การท่องเที่ยว

ทั้งสองประเทศมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งลงนามวันที่ 16 มีนาคม 2537 และมีความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งลงนามวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 จากสถิติ ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเวียดนาม 301,587 คน (ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 13) จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางมายังเวียดนามจำนวน 12,922,151 คน ขณะที่มีนักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางมายังไทย 867,712 คน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4.5)

ปัจจุบันมีคนไทยประมาณ 1,500 คนพำนักอาศัยอยู่ในกรุงฮานอยและจังหวัดใกล้เคียงอีกประมาณ 500 คน พำนักอยู่ในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักธุรกิจ พนักงานบริษัท และแม่บ้าน ส่วนคนเวียดนามที่พำนักอาศัยอยู่ในไทย มีจำนวน 1,200 - 1,300 คน (ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาทีศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ด้านต่างประเทศการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • เมื่อวันที่ 18-21 ธันวาคม 2502
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนเวียดนามใต้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • เมื่อวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2535
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเล ดึ๊ก แอง (Le Duc Anh)

ต่อมาได้เสด็จฯ เยือนเวียดนามอีกหลายครั้ง ได้แก่

 • เมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2540
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 และ 24 ธันวาคม 2550

  ทรงทำการบินไปนครโฮจิมินห์
 • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551
  ทรงทำการบินไปกรุงฮานอย
 • เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551
  ทรงทำการบินไปนครดานัง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เมื่อวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2536
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนเวียดนาม ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีโว วัน เกี๊ยต (Vo Van Kiet)
 • เมื่อวันที่ 17-21 เมษายน 2543
  เสด็จฯ เยือนเวียดนามครั้งที่ 2
 • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
  เสด็จฯ เยือนเพื่อทรงนำคณะนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ และคณาจารย์รวม 84 คน ทัศนศึกษา ณ กรุงฮานอย
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • เมื่อวันที่ 7-13 มีนาคม 2537
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ เยือนเวียดนาม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • เมื่อวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2541
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยือนเวียดนาม

ต่อมาได้เสด็จฯ เยือนเวียดนามอีกหลายครั้ง อาทิ

 • เมื่อวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2544
  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2546
  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2546
  เมื่อวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2551 และล่าสุด เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553

  เสด็จฯ เยือนเพื่อทรงนำคณะนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง Arsenic Exposure: Implications for Human Health ณ กรุงฮานอย
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • เมื่อวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2548
  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนเวียดนาม เพื่อทรงแข่งขันแบดมินตัน
รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน)
 • เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2535
  นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)
 • เมื่อวันที่ 16-19 มีนาคม 2537
  นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา)
 • เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2538
  นายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา) เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)
 • เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2540
  นายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร)
 • เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2544
  นายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร) เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547
  เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1
 • เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2547
  เพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ ASEM ครั้งที่ 5
นายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์)
 • เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549
  นายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2549
  ได้เยือนเวียดนาม เพื่อร่วมประชุมผู้นำ APEC ครั้งที่ 14
นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช)
 • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551
  นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
 • เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2551
  นายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เยือนเวียดนามเพื่อร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 3
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
  นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เยือนเวียดนามเพื่อร่วมการประชุม World Economic Forum on East Asia ณ นครโฮจิมินห์
 • เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2553
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เยือนเวียดนามเพื่อร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 17 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
 • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
  นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายเวียดนาม

รัฐบาล
ประธานาธิบดี (นายเจิ่น ดึ๊ก เลือง)
 • เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2541
  ประธานาธิบดี (นายเจิ่น ดึ๊ก เลือง) เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (State Visit)
นายกรัฐมนตรี (นายฟาม วัน ดง)
 • เมื่อวันที่ 6-10 กันยายน 2521
  นายกรัฐมนตรี (นายฟาม วัน ดง) เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (นายโว วัน เกี๊ยต)
 • เมื่อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2534
  นายกรัฐมนตรี (นายโว วัน เกี๊ยต) เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (นายฟาน วัน ข่าย)
 • เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2543
  นายกรัฐมนตรี (นายฟาน วัน ข่าย) เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2546
  เพื่อร่วมประชุมผู้นำ APEC ครั้งที่ 11
 • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547
  เพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดนครพนม
 • เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
  เพื่อร่วมประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2
นายกรัฐมนตรี (นายเหวียน เติน สุง)
 • เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2549
  นายกรัฐมนตรี (นายเหวียน เติน สุง) เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2553
  นายกรัฐมนตรี (นายเหวียน เติน สุง) เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 1 (1st MRC Summit) ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมที่สำคัญ

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultation Group ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวง ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและเวียดนาม ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นโอกาสให้ไทยและเวียดนามทบทวนภาพรวมความสัมพันธ์และปรับปรุงกลไกต่าง ๆ เพื่อดำเนินความร่วมมือทวิภาคีให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เรื่องอื่น ๆ

รัฐบาลไทยได้มอบความช่วยเหลือแก่รัฐบาลเวียดนาม สำหรับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบทศวรรษในเขตภาคกลางและเขตที่ราบปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3 ล้านบาทให้กับเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ในนามรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เวียดนามได้ให้ความช่วยเหลือด้านอุทกภัยในไทยโดยรัฐบาลเวียดนามมอบเงินช่วยเหลือ 1 แสนดอลลาร์สหรัฐผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสภากาชาดเวียดนามมอบเงินจำนวน 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557