ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับลาว

ลาว

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ในปัจจุบันดำเนินไปอย่างราบรื่นใกล้ชิดบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีปัจจัยเกื้อกูล ได้แก่ ความใกล้ชิดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะพระราชวงศ์ไทยมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมในหมู่ประชาชนไทย-ลาว เป็นผลให้ทั้งสองฝ่ายสามารถใช้กลไกความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุภาคี ผลักดันความร่วมมือให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้อย่างสันติ

กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่สำคัญ ได้แก่
 1. คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission on Cooperation : JC) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วม เป็นกลไกกำกับดูแลความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ในภาพรวมในทุกมิติ
 2. กลไกทวิภาคีด้านการเมืองและความมั่นคง ได้แก่ คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานร่วม การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยเป็นประธานร่วม
 3. กรอบอื่นๆ เฉพาะเรื่อง อาทิ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วม และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาหลักของความร่วมมือ ที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ฯลฯ
 4. Track II ได้แก่ สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ เป็นเครื่องมือเสริมการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว โดยเฉพาะในระดับประชาชนสู่ประชาชน นอกจากนั้น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนของไทยและ สปป.ลาว มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ไทย-ลาว มีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ความคืบหน้าที่สำคัญ ได้แก่

 • การพัฒนาเครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงไทย-ลาว
 • การแก้ไขปัญหาชาวม้งลาวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยใช้กลไกคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว (GBC)
 • การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน
 • การขยายการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาวเพิ่มจาก 5,000 เมกะวัตต์เป็น 7,000 เมกะวัตต์ ภายในหรือหลังปี 2558
 • ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งไทยยังคงเป็นประเทศคู่ค้าและผู้ลงทุนที่มีมูลค่าลงทุนสะสมเป็นอันดับ 1 ใน สปป.ลาว

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทย-ลาว ได้แก่ ความหวาดระแวงไทยของลาวในเรื่อง "คนบ่ดี" และการนำเสนอของสื่อไทยในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าไทยดูถูกเหยียดหยามลาว หรือเป็นประเด็นการเมืองภายในของไทยที่อาจส่งผลต่อการเมืองภายในของ สปป. ลาว

ด้านการเมือง

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับลาว ความสัมพันธ์ด้านการเมือง รัฐบาลไทยและ สปป.ลาว มีความร่วมมือใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และการสนับสนุนกันในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ

กลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและลาวมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง อาทิ
 • การเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
 • การเยือนลาวอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2555
 • การเยือนไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) on East Asia ครั้งที่ 21 ที่ประเทศไทยของนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เมื่อ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2555
 • การเยือยไทยของนายคำพัน สิดทิดำพา ประธานศาลประชาชนสูงสุดของ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555
 • การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission : JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2556 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย-ลาว ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ ไทยและลาวยังมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในกรอบพหุพาคี และสนับสนุนกันในเวทีระดับประเทศต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ด้านเศรษฐกิจการค้า

การค้าไทย-ลาว มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2552 มีมูลค่ารวม 71,989.4 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2551 (78,963.9 ล้านบาท) ร้อยละ 8.8 ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม ไทยยังเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 40,101.3 ล้านบาท (ปี 2551 ได้เปรียบดุลการค้า 37,820.6 ล้านบาท)

ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของลาว ขณะที่ลาวเป็นคู่ค้าลำดับที่ 20 ของไทย การค้าไทย - ลาว ในปี 2558 มีมูลค่าการค้ารวม 5,708.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.87 เมื่อเทียบกับในปี 2557 โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 2,765.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกไปลาวที่สำคัญ คือ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ เหล้ก เครื่องจักรกล อัญมนี เคมีภัณฑ์ สินค้าปศุสัตว์ เครื่องสำอาง วงจรพิมพ์ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง

สินค้านำเข้าจากลาวที่สำคัญ คือ สินแร่โลหะ เชื้อเพลิง ไม้แปรรูป พืช ผักและผลไม้ ถ่านหิน ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ กาแฟ ชา เครื่องเทศ ลวดและสายเคเบิล เครื่องจักรไฟฟ้า ไม้ซุงและไม้แปรรูป และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์


การลงทุน

ไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ 3 ในลาว (รองจากจีนและเวียดนาม) เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนสะสมในช่วงปี 2554 - 2558 จำนวน 95 โครงการ มูลค่ารวม 1,038 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในสาขาการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ขนส่งและโทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธนาคาร อุตสาหกรรมไม้แปรรูป เครื่องนุ่งห่ม และหัตถกรรม ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งที่การลงทุนของไทยตกลงหลังจากครองอันอับ 1 มาเป็นเวลานาน อาจเป็นเพราะการลงทุนสาขาพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาขาการลงทุนหลักของไทยใน สปป. ลาว ที่มีมูลค่าสูงเริ่มชะลอตัว กอปรกับระยะหลังเวียดนามและจีนได้ลงทุนในโครงการมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะสัมปทานและเหมืองแร่ขนาดใหญ่

อย่างไรก็ดี รัฐบาลและผู้นำลาวได้แสดงความประสงค์ในหลายโอกาสให้ไทยมีบทบาทด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อกลับไปเป็นผู้ลงทุนอันดับหนึ่งตามเดิม ทั้งนี้ ไทยมันโยบายเน้นการลงทุนที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากว่าปริมาณ


การท่องเที่ยว

รัฐบาล สปป.ลาว ชุดปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นสาขาที่สร้างรายได้ที่สำคัญให้แก่ สปป.ลาว (148 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2548 ซึ่งเพิ่มเป็น 173, 275 และ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2549, 2551 และ 2552 ตามลำดับ) 

ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 มีคนลาวเดินทางมาไทย 561,3148 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.71 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 (498,015 คน) ขณะที่คนไทยเดินทางไปลาว 540,400 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 (473,475 คน)

ปัจจุบันมีคนไทยอยู่ในประเทศลาว ประมาณ 2,500 คน ซึ่งประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ และคนไทยที่มีครอบครัวในในลาว มีประมาณ 500 คน และเป็นแรงงานทำงานในโครงการเหมืองทอง/ทองแดง โครงการไฟฟ้า และโครงการอื่นๆ ประมาณ 2,000 คน (ส่วนมากอยู่ในแขวงไชยะบุลี)


ไฟฟ้าและพลังงาน

รัฐบาลไทย-ลาว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว 2 ฉบับ เมื่อเดือนมิถุนายน 2536 และเดือนมิถุนายน 2539 สรุปว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาวเพื่อจำหน่ายให้แก่ไทยจำนวน 3,000 เมกะวัตต์

ภายในปี 2549 ต่อมาเนื่องจาก สปป.ลาว มีศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าอีกหลายโครงการและไทย มีความต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลไทยจึงได้ตกลงขยายการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เพิ่มเป็น 7,000 เมกะวัตต์ ภายในหรือหลังปี 2558

ปัจจุบัน มีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว 2 โครงการ รวม 346 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการเทิน-หินบูน (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541) และโครงการห้วยเฮาะ (เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542) มีกำลังผลิต ณ จุดส่งมอบ 220 เมกะวัตต์ และ 126 เมกะวัตต์ ตามลำดับ

และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ น้ำเทิน 2 น้ำงึม 2 และเทินหินบูน (ส่วนขยาย) รวมกำลังการผลิต 1,755 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีโครงการที่มีศักยภาพอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจารับซื้อไฟฟ้า รวมกำลังการผลิตประมาณ 5,000 เมกะวัตต์


การพัฒนาเครือข่ายคมนาคม

เป็นความร่วมมือที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไทย-ลาว สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกยิ่งขึ้น และนำไปสู่การขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน และเป็นการสนับสนุนให้ สปป.ลาวปรับเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลเป็นจุดเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล สปป.ลาวด้วย

ปัจจุบัน โครงการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมที่ไทยให้ความช่วยเหลือแก่ สปป.ลาว รวมมูลค่าประมาณ 6,681 ล้านบาท ประกอบด้วย

 • โครงการก่อสร้างถนน
 • โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขง
 • โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
 • โครงการปรับปรุงสนามบินในแขวงสำคัญต่าง ๆ

รวมมูลค่าโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วประมาณ 2,517 ล้านบาท ที่สำคัญ ได้แก่

 • โครงการปรับปรุงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์
 • โครงการก่อสร้างเส้นทางถนนเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน (R3)
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว (หนองคาย-ท่านาแล้ง)

มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวมมูลค่าประมาณ 4,142 ล้านบาท ที่สำคัญ ได้แก่

 • โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) และแห่งที่ 4 (เชียงราย-บ่อแก้ว)
 • โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ (ระยะที่ 1)
 • โครงการพัฒนาถนนระหว่างห้วยโก๋น (จังหวัดน่าน)-ปากแบ่ง (แขวงไชยะบุลี)

ด้านต่างประเทศการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • วันที่ 8-9 เมษายน 2537
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยือน สปป. ลาว (ภายหลังจากที่ทรงเป็นประธานร่วมกับนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศ สปป. ลาว ในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวที่จังหวัดหนองคาย) โดยได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว อันเป็นโครงการในพระราชดำริ ร่วมกับประธานประเทศ สปป. ลาว ที่เมืองนาทรายทอง แขวงเวียงจันทน์ รวมทั้งทอดพระเนตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก 67 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • เดือนมิถุนายน 2535
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญ ของนายไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศ สปป.ลาว
 • เดือนพฤศจิกายน 2535
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงร่วมพิธีศพนายไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศ สปป.ลาว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เดือนมีนาคม 2533
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว เป็นครั้งแรก ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลลาว
 • เดือนตุลาคม 2535
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือน สปป. ลาว เพื่อทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก 67 แขวงเวียงจันทน์ ตามพระราชดำริ
 • วันที่ 8-11 เมษายน 2539
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เยือนแขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ และเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซอนและระบบส่งน้ำของโครงการ
 • วันที่ 21-24 มกราคม 2540
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแขวงอุดมไซและแขวงหลวงน้ำทา
 • วันที่ 19-20 มีนาคม 2541
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือน สปป. ลาว เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการตามพระราชดำริ
 • วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2542
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแขวงพงสาลี
 • วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2544
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือน สปป. ลาวเพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก 22) และโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก 67 ที่แขวงเวียงจันทน์ และเสด็จฯ เยือนแขวงเชียงขวาง
 • วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2545
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแขวงหัวพัน (โรงเรียนมัธยมสมบูนพันซำ โรงพยาบาลแขวงหัวพัน วัดโพไซซะนาราม และอนุสรณ์สถานถ้ำผู้นำ)
 • วันที่ 17-18 มีนาคม 2547
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก 22) และโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก 67 แขวงเวียงจันทน์
 • วันที่ 14-16 มีนาคม 2548
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก
 • วันที่ 20 ธันวาคม 2549
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแขวงสะหวันนะเขต ในโอกาสทรงเป็นประธานร่วม ในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแขวงจำปาสัก เพื่อทรงนำคณะกรรมการ รางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลติดตามโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก
 • วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2550
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อทรงติดตาม ความคืบหน้าของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก 22) และโรงเรียนวัฒนธรรม เด็กกำพร้า หลัก 67 และเสด็จฯ เยือนแขวงคำม่วน เพื่อทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 2"
 • วันที่ 5-6 มีนาคม 2552
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือน สปป.ลาวเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าและฉลองครบรอบ 15 ปีของการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) และในโอกาสดังกล่าวทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดเดินรถไฟไทย-ลาวขบวนปฐมฤกษ์ (หนองคาย - ท่านาแล้ง) และพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน)
 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือน สปป. ลาว เพื่อ ทรงเปิดโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยจำปาสัก แขวงจำปาสัก
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • เดือนพฤศจิกายน 2537
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน สปป.ลาว
 • เดือนมกราคม 2539
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน สปป.ลาว
 • วันที่ 28-29 ตุลาคม 2541
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน สปป.ลาว เพื่อทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดแสนสุขาราม เมืองหลวงพระบาง
รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี
นายชวน หลีกภัย
 • เดือนมิถุนายน 2536
  นายชวน หลีกภัย เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2543
  นายชวน หลีกภัย เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
นายบรรหาร ศิลปอาชา
 • วันที่ 19-20 มิถุนายน 2539
  นายบรรหาร ศิลปอาชา เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
 • วันที่ 20-21 มิถุนายน 2540
  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
 • วันที่ 13-14 มิถุนายน 2544
  พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 20 มีนาคม 2547
  พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เยือน สปป.ลาว (แขวงจำปาสัก) เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-ลาวอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2547
  ที่จังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต
 • วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2547
  พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เยือน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2548
  พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เยือน สปป.ลาว (แขวงคำม่วน) เพื่อเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 2"
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2548
  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 20 ธันวาคม 2549
  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)
นายสมัคร สุนทรเวช
 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2551
  นายสมัคร สุนทรเวช เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 30-31 มีนาคม 2551
  นายสมัคร สุนทรเวช เยือน สปป.ลาว เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 และการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 16
นายสมชาย วงศสวัสดิ์
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
  นายสมชาย วงศสวัสดิ์ เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • วันที่ 23 มกราคม 2552
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2552
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร่วมพิธีเปิดโครงการเอนกประสงค์น้ำเทิน 2 ที่แขวงคำม่วน และเยือนนครหลวงเวียงจันทน์
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 • วันที่ 16 กันยายน 2554
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 16 กันยายน 2554
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 12-13 มีนาคม 2556
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมประชุม ACMECS ที่ สปป. ลาว
 • วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมประชุม ASEM ครั้งที่ 9
รัฐมนตรี
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สุรพงษ์ฯ พบหารือกับ ดร.ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว
 • วันที่ 8-9 สิงหาคม 2556
  นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาลาวเพื่อประชุมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว
 • วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557
  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยือน สปป.ลาว เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้กรอบ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา
 • วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยือนลาว
 • วันที่ 15-16 มิถุนายน 2557
  นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เยือน สปป.ลาว เพื่อชี้แจงและความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองประเทศไทย

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายลาว

รัฐบาล
ประธานประเทศลาว
นายไกสอน พมวิหาน
 • วันที่ 6-11 มกราคม 2535
  นายไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศลาว และภริยา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นายหนูฮัก พูมสะหวัน
 • วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2538
  นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว และภริยา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นายจูมมาลี ไซยะสอน
 • วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2552
  นายจูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศลาว และภริยา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นายกรัฐมนตรี
พลเอกคำไต สีพันดอน
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535
  พลเอกคำไต สีพันดอน เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
นายสีสะหวาด แก้วบุนพัน
 • วันที่ 4-6 มีนาคม 2542
  นายสีสะหวาด แก้วบุนพัน เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
นายบุนยัง วอละจิด
 • วันที่ 28-30 เมษายน 2546
  นายบุนยัง วอละจิด เยือนไทยอย่างเป็นทางการ และร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ที่กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 20 มกราคม 2547
  นายบุนยัง วอละจิด เยือนไทย (จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-ลาว อย่างไม่เป็นทางการ
 • วันที่ 21 มีนาคม 2547
  นายบุนยัง วอละจิด เป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ที่จังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต
 • วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2548
  นายบุนยัง วอละจิด เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ที่กรุงเทพมหานคร
นายบัวสอน บุบผาวัน
 • วันที่ 17-18 ธันวาคม 2549
  นายบัวสอน บุบผาวัน เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 4-5 เมษายน 2553
  นายบัวสอน บุบผาวันเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 1 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
นายทองสิง ทำมะวง
 • วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2555
  นายทองสิง ทำมะวง เยือนไทยอย่างเป็นทางการและเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) on East Asia ครั้งที่ 21


ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557