ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับมาเลเซีย

มาเลเซีย

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาเลเซีย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2500 และมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ คนปัจจุบันคือ นายธนะ ดวงรัตน์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2552

นอกจากนี้ ไทยยังมีสถานกงสุลใหญ่ในมาเลเซีย 2 แห่ง ได้แก่

 1. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
 2. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู

สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย ซึ่งตั้งสำนักงานในมาเลเซียได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานแรงงาน และสำนักงานประสานงานตำรวจ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาเลเซีย

มาเลเซียมีสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ได้แก่ ดาโต๊ะ นาซีระห์ บินตี ฮุสซัยน์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 และมีสถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่

 1. การดำเนินความร่วมมือภายใต้กลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ อาทิ
  • คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับมาเลเซีย (Joint Commission : JC)
  • คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน (Joint Development Strategy : JDS)
  • คณะกรรมการด้านความมั่นคง ได้แก่
   - คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC)
   - คณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee : HLC) และ
   - คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC)
   ซึ่งทั้ง 3 ระดับเป็นกรอบความร่วมมือของฝ่ายทหารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง และความร่วมมือชายแดน
  • คณะกรรมการด้านความมั่นคงกรอบอื่น ๆ เฉพาะเรื่อง อาทิ
   - คณะกรรมการร่วมด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   - ความร่วมมือในกรอบ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) และอาเซียน
 2. ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย
  • การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนร่วมกัน
  • การร่วมกันพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ
  • การเสริมสร้างมาตรการสร้างความไว้วางใจ (Confidence Building Measures) บนพื้นฐานของกรอบ 3Es ได้แก่ การศึกษา (Education) การจ้างงาน (Employment) และการประกอบกิจการ (Entrepreneurship)

ความสัมพันธ์ด้านการเมือง

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียมีพลวัตรและมีวุฒิภาวะ รวมทั้งตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกัน

โดยทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงการมี "จุดมุ่งหมาย" ร่วมกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียปรับเปลี่ยนตามบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในแต่ละยุคสมัย

โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงในอาเซียนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน

ด้านการเมือง

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียมีพลวัตร และได้พัฒนาจากการมีความสัมพันธ์อันดี เป็นการมีความไว้เนื้อเชื่อใจและตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงการมี "ชะตากรรม" ร่วมกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียปรับเปลี่ยนตามบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในแต่ละยุคสมัย

กลไกความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญ ได้แก่
 1. การประชุมหารือประจำปี ระหว่างนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (Annual Consultation)
  ล่าสุดไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมหารือประจำปี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2552 ซึ่งนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วมเดินทางไปเยือนจังหวัดนราธิวาส มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือประจำปี ครั้งที่ 5 ในปี 2554
 2. คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission : JC)
  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม มาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพการประชุม JC ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ที่เมืองโกตากินาบาลู รัฐซาบาห์
 3. คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน (Joint Development Strategy for border areas - JDS)
  มาเลเซียเป็นเจ้าภาพการประชุม JDS ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ที่เมืองโกตากินาบาลู รัฐซาบาห์ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JDS ครั้งที่ 3 และ JC ครั้งที่ 12 ในปี 2554

ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง

กองทัพไทยกับมาเลเซียมีการฝึกทางทหารระหว่างกันเป็นประจำ ได้แก่
 1. LAND EX THAMAL ซึ่งเป็นการฝึกประจำปีเริ่มเมื่อปี 2536
 2. THALAY LAUT ซึ่งมีการฝึกครั้งแรกเมื่อปี 2523 จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยไทยกับมาเลเซียสลับกันเป็นเจ้าภาพ
 3. SEA EX THAMAL เริ่มเมื่อปี 2522 มีพื้นที่ฝึกบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการร่วมชายแดนทางทะเลระหว่างไทย-มาเลเซียทั้งด้านอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
 4. AIR THAMAL เป็นการฝึกการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ตั้งแต่ปี 2525 โดยทำการฝึกทุกปี ประกอบด้วยการฝึกภาคสนามสลับกับการฝึกปัญหาที่บังคับการ และสลับกันเป็นเจ้าภาพ
 5. JCEX THAMAL เป็นการฝึกร่วมผสมภายใต้กรอบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน

อนึ่ง เมื่อวันที่ 3-7 มีนาคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียและผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร และเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

และเมื่อวันที่ 17-19 เมษายน 2555 รองผู้บัญชาการทหารบกและผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อเข้าร่วม Defence Services Asia – DSA 2012 ครั้งที่ 13

และมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย-มาเลเซีย (HLC) ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม

ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยือนมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2555 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)

จชต. ยังคงเป็นประเด็นละเอียดอ่อนทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เนื่องจากปัจจัย ด้านการเมืองภายในของทั้งสองประเทศ อย่างไรก็ดี ไทยกับมาเลเซียมีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในระดับสูงเพื่อร่วมมือกันแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบใน จชต. ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน มาเลเซียได้เสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ในกระบวนการพูดคุยระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม Barisan Revolusi Nasional (BRN) โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มาเลเซียได้อำนวยความสะดวกในการลงนามในเอกสาร "General Consensuson Peace Dialogue Process" ระหว่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกับหัวหน้าสำนักงานประสานงานของกลุ่ม BRN โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียเป็นสักขีพยาน เพื่อเริ่มกระบวนการพูดคุยระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม BRN ในการนำไปสู่การเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนใน จชต.

ฝ่ายมาเลเซียย้ำในหลายโอกาสว่า
 • (ก) สถานการณ์ จชต. เป็นปัญหาภายในของไทยแต่เหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต. สามารถส่งผลกระทบต่อรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย
 • (ข) มาเลเซียจะไม่อนุญาตให้ผู้ก่อเหตุความรุนแรง (ผกร.) อาศัยพื้นที่ของมาเลเซียก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในไทย และไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนโดย จชต.ต้องเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย
 • (ค) ชาวไทยมุสลิมควรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเคารพรัฐธรรมนูญของไทย
 • (ง) ขอให้ฝ่ายไทยยึดแนวทางการเมือง (political solution)ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนใน จชต. ไม่ใช่แนวทางทางทหาร
 • (จ) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายการพัฒนา จชต. อาทิ การศึกษา การส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน

ด้านเศรษฐกิจการค้า

มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทย และไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของมาเลเซีย ในปี 2553 การค้ารวมระหว่างไทยกับมาเลเซียมีมูลค่า 21,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ไทยส่งออก 10,566 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 10,708 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2553 การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีมูลค่า 497,589 ล้านบาท (ไทยส่งออก 320,403ล้านบาท และนำเข้า 177,186 ล้านบาท) ไทยได้เปรียบดุลการค้า 143,217ล้านบาท ทั้งนี้ การค้าชายแดนประกอบเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของการค้ารวมระหว่างไทยกับมาเลเซีย

สินค้าส่งออกของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สินค้าที่ไทยนำเข้าจากมาเลเซีย ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สื่อบันทึกข้อมูล ภาพและเสียง เคมีภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ น้ำมันสำเร็จรูป

ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2556 มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 การค้ามีมูลค่ารวม 17.4 พัน ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 8.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้า 0.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีมูลค่า 247.5 พันล้านบาท โดยไทยส่งออกจำนวน 142.5 พันล้านบาท และนำเข้าจากมาเลเซียจำนวน 105 พันล้านบาท (ไทยได้ดุลการค้าชายแดน แต่ขาดดุลการค้าโดยรวม) ทั้งนี้ การค้าชายแดนประกอบเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.2 ของการค้าชายแดนรวมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

มูลค่าการค้ารวมระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2557 เท่ากับ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4 จากช่วงปีเดียวกันของปี 2556 โดยไทยส่งออก 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยเสียดุลการค้า 0.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป อุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ยางพารา คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

สินค้าที่ไทยนำเข้าจากมาเลเซีย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


การลงทุน

ในปี 2553 มาเลเซียได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 39 โครงการ โดยโครงการที่ยื่นขอส่วนใหญ่เป็นประเภทในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ภาคบริการ และภาคการเกษตร มูลค่า 4,808 ล้านบาท

ในปี 2551 Malaysian Industrial Development Authority: MIDA อนุมัติการส่งเสริมโครงการลงทุนจากไทยในมาเลเซียจำนวน 6 โครงการ ในมูลค่า 144.6 ล้านริงกิต หรือประมาณ 1.4 พันล้านบาท ส่วนปี 2552 MIDA อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากไทย 1 โครงการมูลค่า 0.6 ล้านริงกิต

ในปี 2556 มาเลเซียลงทุนในไทยจำนวน 37 โครงการ มีมูลค่า 7,739.2 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสาขาการบริการ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์และกระดาษ เครื่องนุ่งห่ม และการเกษตร ในขณะที่ไทยลงทุนในมาเลเซีย จำนวน 11 โครงการ มีมูลค่า 4,459 ล้านบาท ซึ่งนักลงทุนที่สนใจไปลงทุนในมาเลเซียได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทแอดวานซ์อะโกร กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เครือซีเมนต์ไทย กลุ่มบริษัทสามารถ และร้านอาหารไทย การท่องเที่ยว


การท่องเที่ยว

ในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางมาประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 1.96 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2552 จำนวน 1.76 ล้านคน ในขณะที่มีนักท่องเที่ยวไทยไปมาเลเซียมากเป็นอันดับสามรองจากนักท่องเที่ยว สิงคโปร์ และอินโดนีเซียจำนวน 1.45 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 อัตราร้อยละ 0.6

ปี 2555 มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมาไทยประมาณ 2.23 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 (ปี 2555 นักท่องเที่ยวไทยไปมาเลเซีย 1.26 ล้านคน)

ในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2556 มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางมาประเทศไทยประมาณ 1.57 ล้านคน (ลำดับ 2 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทย) ในขณะที่ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 มีนักท่องเที่ยวไทยไปมาเลเซียประมาณ 0.58 ล้านคน (ลำดับที่ 5 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในมาเลเซีย)

ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2557 มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทย 0.79 ล้านคน ลดลงร้อยละ 13.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2556 นักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากเป็นอันดับ 2 รองจากจีน ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้ามาเลเซีย ในช่วงเดือนมกราคม 2557 รวม 0.11 ล้านคน ลดลงร้อยละ 33.4 จากช่วงเดียวกันของปี 2556 นับเป็นอันดับที่ 5

ด้านต่างประเทศการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • วันที่ 20-27 มิถุนายน 2505
  เสด็จฯ เยือนสหพันธ์มลายาอย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 25 เมษายน 2547
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนรัฐกลันตันอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสุลต่านแห่งรัฐกลันตัน เพื่อทรงร่วมเสวยพระกระยาหารค่ำในวโรกาสที่สุลต่านแห่งรัฐกลันตันทรงครองราชย์ครบ 25 ปี
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนรัฐกลันตัน เพื่อทรงร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ในวโรกาสพิธีอภิเษกสมรสของมกุฎราชกุมารรัฐกลันตัน กับนางสาวกังสดาล พิพิธภักดี (สตรีไทยซึ่งมีภูมิลำเนาที่ จ.ปัตตานี)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • วันที่ 7-12 กรกฎาคม 2529
  เสด็จฯ เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 8 แห่งมาเลเซีย
 • วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2550
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงร่วมงานฉลองเอกราช 50 ปี ของมาเลเซีย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 13 แห่งมาเลเซีย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2526
  ทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสภากาชาด-สมาชิกวงเดือนแดง กลุ่มประเทศอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลมาเลเซีย
 • วันที่ 11-15 เมษายน 2537
  เสด็จฯ เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 17-19 มีนาคม 2540
  เสด็จฯ เยือนมาเลเซียเพื่อทอดพระเนตรโครงการเกษตรในพื้นที่สูง ที่คาเมรอนไฮแลนด์
 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
  เสด็จฯ เยือนมาเลเซียเพื่อทรงนำนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปศึกษาดูงานด้านอิสลามสายกลาง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2544
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • วันที่ 8 กันยายน 2544
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • วันที่ 7 มกราคม 2556
  เสด็จเยือนมาเลเซียเพื่อเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อเรื่อง Benefits and Application of the Bangkok Rules to Female Offenders ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา
รัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
 • เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549
นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
 • เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2551
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
 • เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552
ประธานผู้แทนการค้าไทย
 • เยือนมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2553
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • เยือนมาเลเซียระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2553
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2555
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ 12 และการประชุมคณะคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต
ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี
 • เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2556
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรีเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 และได้มีการลงนามแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลมาเลเซีย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
 • นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือประจำปี ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

  นายกรัฐมนตรีเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ 5 ระหว่างนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้มีการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

  1. ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-มาเลเซีย
  2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬา
  3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภาคเอกชนในพื้นที่ชายแดน
  4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายมาเลเซีย

พระราชวงศ์
สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2507
  สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ เยือนไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2516
  สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 และสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ เยือนไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • วันที่ 17-21 ธันวาคม 2528
  สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 8 และสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ เยือนไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • วันที่ 17-21 ธันวาคม 2533
  สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 9 และสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • วันที่ 27-30 มีนาคม 2543
  สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 11 และสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • วันที่ 11-14 มิถุนายน 2549
  สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 12 และสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ เยือนไทย เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันที่ 9-12 มีนาคม 2552
  สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 13 และสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • วันที่ 2-5 กันยายน 2556
  สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย เสด็จพระราชดำเนิน เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รัฐบาล
ดาโต๊ะ ซรี อับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวี นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
 • วันที่ 16 มกราคม 2547
  ดาโต๊ะ ซรี อับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวี นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
 • วันที่ 13-14 ตุลาคม 2547
  ดาโต๊ะ ซรี อับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวี นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เยือนไทยเพื่อร่วมการประชุมหารือประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดภูเก็ต และเป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ โก-ลก แห่งที่ 2 ระหว่างบ้านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส กับบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน
 • วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2550
  ดาโต๊ะ ซรี อับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวี นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
ดาโต๊ะ ซรี มูห์ฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
 • วันที่ 7-9 ธันวาคม 2552
  ดาโต๊ะ ซรี มูห์ฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ 4
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2553 ที่กรุงเทพฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ 12 และการประชุมคณะคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 ที่กรุงเทพฯ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการอุดมศึกษา
 • รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการอุดมศึกษามาเลเซีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556


ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557