ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับบรูไนดารุสซาลาม

บรูไนดารุสซาลาม

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527 โดยเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์ เสรีเบกาวัน คนปัจจุบัน คือ นายพีรวิช สรุวรรณประเทศ และเอกอัครราชทูตบรูไนประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ Haji Ismail bin Haji Abd Manap

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไนดารุสซาลาม

มีความใกล้ชิดและฉันมิตรโดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอยู่เสมอ บรูไนดารุสซาลามเป็นพันธมิตรที่ดีของไทยต่อเรื่องต่าง ๆ ทั้งในกรอบอาเซียน และกรอบพหุภาคี (อาทิ OIC สหประชาชาติ เอเปค)

ปัจจุบัน มีกลไกกำกับความร่วมมือทวิภาคีที่สำคัญคือ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-บรูไนดารุสซาลาม (Joint Commission for Bilateral Cooperation - JCBC) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2546 ที่กรุงเทพฯ

ด้านการเมือง

ไทยและบรูไนดารุสซาลาม มีทัศนะทางด้านการทหารและความมั่นคงที่สอดคล้องกัน ความร่วมมือทางการทหารดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูงของกองทัพทั้งสองประเทศ และมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการทหาร และการส่งบุคลากรทางทหารเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและบรูไนดารุสซาลาม

ราบรื่นในทุกด้าน และมีการแลกเปลี่ยนระดับสูงของรัฐบาลและกองทัพอย่างต่อเนื่อง ทั้งบรูไนดารุสซาลามยังเป็นพันธมิตรที่ดีของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นหุ้นส่วนที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

ไทยและบรูไนดารุสซาลาม มีกลไกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน คือคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-บรูไนดารุสซาลาม (Joint Commission Bilateral Cooperation : JCBC) ซึ่งมีประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2546 ที่กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การทหาร การค้า การลงทุน แรงงาน ความร่วมมือด้านวิชาการการท่องเที่ยว การสื่อสารและวัฒนธรรม

ด้านเศรษฐกิจการค้า

บรูไน เป็นคู่ค้าของไทยลำดับที่ 9 ในอาเซียน และเป็นคู่ค้าของไทยลำดับที่ 71 ในระดับโลก ในปี 2553 การค้ารวมมีมูลค่า 269 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,150 ล้านบาท) ไทยส่งออกไปบรูไนมูลค่า 137 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,135ล้านบาท) และนำเข้าจากบรูไนดารุสซาลาม 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,015ล้านบาท) โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (120 ล้านบาท)

สินค้าที่ส่งออกไปบรูไนดารุสซาลาม ได้แก่ ข้าว หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เซรามิกผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น

สินค้านำเข้าจากบรูไนดารุสซาลาม ได้แก่ สินค้าเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

ในปี 2555 (ระหว่างเดือน ม.ค. - พ.ย.) มีมูลค่าการค้ารวม 541.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 360.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 181.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บรูไนดารุสซาลามเป็นคู่ค้าลำดับสุดท้ายของไทยในอาเซียน

การค้าระหว่างไทยกับบรูไนดารุสซาลามในแต่ละปีขยายตัวไม่มากนัก บรูไนเป็นคู่ค้าลำดับสุดท้ายของไทยคือลำดับที่ 9 ในอาเซียน ในปี 2556 (ม.ค.-พ.ย.) การค้ารวมมีมูลค่า 615.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปบรูไนดารุสซาลาม มูลค่า 154.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากบรูไนดารุสซาลาม 460.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายเสียดุลการค้า 306.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ ข้าว ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง น้ำตาล ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปลาหมึกแห้ง สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และกล้วยไม้

สินค้าสำคัญที่นำเข้าจากบรูไนดารุสซาลาม ได้แก่ น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ


การลงทุน

การลงทุนของบรูไนดารุสซาลามในไทยที่สำคัญ

คือ การลงทุนระหว่าง Brunei Investment Agency (BIA) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน (Matching Fund) ในชื่อกองทุนไทยทวีทุน 1 มูลค่าประมาณ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2546 มีอายุกองทุน 8 ปี ทั้งนี้ กองทุนไทยทวีทุน 1 ได้หมดอายุลงเมื่อปี 2551 และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 กบข. และ BIA จึงได้จัดตั้งกองทุนไทยทวีทุน 2 มูลค่าประมาณ 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอายุกองทุน 10 ปี นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนภายใต้ BOI จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายแผงวงจรไฟฟ้า

การลงทุนหลักของนักธุรกิจไทยในบรูไนดารุสซาลาม

จะอยู่ในสาขารับเหมาก่อสร้าง/สถาปนิก ซึ่งมีบริษัทที่มีชื่อเสียงในบรูไนดารุสซาลาม คือบริษัทรับเหมาก่อสร้าง Brunei Construction และบริษัทสถาปนิก Booty Edwards & Rakan-Rakan (การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในบรูไนดารุสซาลาม จะต้องมีชาวบรูไนดารุสซาลามเป็นหุ้นส่วน ซึ่งรัฐบาลไม่ได้กำหนดอัตราการถือหุ้นส่วนอย่างตายตัว) นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่ ร้านขายของ ร้านอาหาร และอู่ซ่อมรถ เป็นต้น

ด้านต่างประเทศการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เมื่อวันที่ 7-14 กันยายน 2534
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนบรูไนดารุสซาลาม
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2535
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ แทนพระองค์เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีรัชดาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดี
 • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงทำการบินโดยเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินไทยมายังบรูไนดารุสซาลาม
รัฐบาล
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี
 • เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2540
  พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี เยือนบรูไน
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2541
  ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนบรูไนดารุสซาลาม
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2544
  ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน
 • เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2546
  ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไน
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 • เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2544
  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2546
  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนบรูไนดารุสซาลามเพื่อเป็น Keynote Speaker ของการประชุม General Meeting ครั้งที่ 15 ของสภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในแปซิฟิก (Pacific Economic Cooperation Council – PECC)
 • เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2549
  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนบรูไนเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี
 • เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2547
  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรีเยือนบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน
 • เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2547
  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี เยือนบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรสของมกุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2548
  ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2548
  ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนบรูไนดารุสซาลามเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
 • เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
  พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ
นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
 • เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2551
  นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ
พล.ร.อ. สถิรพันธ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ
 • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551
  พล.ร.อ. สถิรพันธ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เยือนบรูไนดารุสซาลาม เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่
พล.อ. ทรงกิตติ จักกาบาตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2552
  พล.อ. ทรงกิตติ จักกาบาตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ
นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2552
  นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยือนบรูไนดารุสซาลามเพื่อเข้าร่วมการประชุมย่อยในภูมิภาคระดับรัฐมนตรีว่าด้วยปัญหามลพิษ
พล.อ.อ อิทธิพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2552
  พล.อ.อ อิทธิพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ
นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552
  นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2552
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุม SEMEO VOCTECH และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาไทย-บรูไน
นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
 • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553
  นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2553
  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ
นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เมื่อวันที่ 12-16 ตุลาคม 2553
  นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยือนบรูไนดารุสซาลามเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนามคม
 • เมื่อวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2553
  นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนามคม เยือนบรูไนดารุสซาลามเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting – ATM) ครั้งที่ 16 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน (ASEAN Senior Transport Officials Meeting – STOM) ครั้งที่ 30
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เมื่อวันที่ 26-29 มกราคม 2554
  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยือนบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 46 (46th SEAMEC) และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 6 (6th ASED)
พล.อ. ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2554
  พล.อ. ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมภริยาเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลาม อย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม และรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ
 • เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2554
  พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เยือนบรูไนดารุสซาลาม อย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกองทัพเรือบรูไนดารุสซาลาม
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 • เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนบรูไนดารุสซาลาม อย่างเป็นทางการ
 • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเข้าร่วมพิธีอภิเษกสมรสเจ้าหญิง Hafizah พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดี การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายบรูไนดารุสซาลาม

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายบรูไนดารุสซาลาม

พระราชวงศ์
สมเด็จพระราชาธิบดีฯ
 • เมื่อวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2531
  สมเด็จพระราชาธิบดีเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2541
  สมเด็จพระราชาธิบดี เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการในลักษณะ Working Visit
 • เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2543
  สมเด็จพระราชาธิบดีเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมประชุม ASEAN-UN Summit ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุม UNCTAD X
 • เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546
  สมเด็จพระราชาธิบดีเสด็จฯ เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน และผู้นำอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพฯ
 • เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2546
  สมเด็จพระราชาธิบดีเสด็จฯ เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11
 • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552
  สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนได้เสด็จมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • เมื่อวันที่ 10 -12 เมษายน 2552
  สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเสด็จเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ครั้งที่ 12 และการประชุดสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 4 ที่พัทยา
 • เมื่อวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2552
  สมเด็จพระราชาธิบดีเสด็จเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 15 การประชุมสุดยอดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 12 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ครั้งที่ 4 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • เมื่อวันที่ 30-2 มิถุนายน 2555
  สมเด็จพระราชาธิบดีฯ เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2556
  สมเด็จพระราชาธิบดีฯ เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งเอเชียแปซิฟิก ณ จังหวัดเชียงใหม่
มกุฎราชกุมารบรูไนดารุสซาลาม
 • เมื่อวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2543
  มกุฎราชกุมารบรูไนดารุสซาลาม เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระอาคันตุกะของรัฐบาลไทย
สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และพระมเหสีแห่งบรูไน
 • เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2545
  สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และพระมเหสีแห่งบรูไนดารุสซาลาม เสด็จฯ เยือนไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ
สมเด็จพระราชาธิบดีและเจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • เมื่อวันที่ 16-18 เมษายน 2548
  สมเด็จพระราชาธิบดีและเจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม เสด็จฯ เยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ โดยเป็นแขกของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไนดารุสซาลาม
 • เมื่อวันที่ 11-14 มิถุนายน 2549
  สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ได้เสด็จมาร่วมพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัฐบาล
เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และการค้า คนที่ 1
 • เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2543
  เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม เสด็จเยือนไทยเพื่อร่วมประชุม AMM/PMC ครั้งที่ 33
 • เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2545
  เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม เสด็จเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers Retreat) ที่จังหวัดภูเก็ต
 • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2546
  เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม เสด็จเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ไทย-บรูไน ครั้งที่ 1
 • เมื่อวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2552
  เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า คนที่ 1 เสด็จเยือนไทยเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ที่จ.ภูเก็ต
 • เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2553
  เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า คนที่ 1 เสด็จเยือนไทยเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมประชุมเอเชีย - ตะวันออกกลาง ครั้งที่ 3 (AMED III) ที่กรุงเทพฯ
นายลิม จ็อก เส็ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า คนที่ 2
 • เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2549
  นายลิม จ็อก เส็ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า คนที่ 2 ของบรูไนดารุสซาลาม เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องกฎบัตรอาเซียน ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ
เจ้าหญิงมัสนา รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2552
  เจ้าหญิงมัสนา รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสด็จเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม Asean Socio-Cultural Community (ASCC) Council ครั้งที่ 1
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานบรูไนดารุสซาลาม
 • วันที่ 21-26 มีนาคม 2553
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานบรูไนดารุสซาลาม เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เมื่อวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2555
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานบรูไนดารุสซาลาม เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล การเลี้ยงกุ้ง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมที่สำคัญ

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-บรูไนดารุสซาลาม (Joint Commission on Bilateral Cooperation : JCBC)

ซึ่งมีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2546 ที่กรุงเทพฯ โดยยังไม่มีกำหนดการประชุมครั้งที่ 2ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557