ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

ญี่ปุ่น เป็นประเทศยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่สำคัญอันดับต้นของไทย โดยที่ผ่านมาญี่ปุ่นครองอันดับ 1 ในการเป็นคู่ค้า นักลงทุน และนักท่องเที่ยวของไทย แต่เนื่องจากวิกฤติเศรษกิจโลก รวมถึงปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจภายในของทั้งไทยและญี่ปุ่น ทำให้ในปัจจุบันสถิติดังกล่าวกำลังได้รับผลกระทบและมีตัวเลขลดลง แต่ญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นอันดับ 1 ในเรื่องการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในไทยอยู่

ไทยและญี่ปุ่น ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันโดยได้ลงนามใน "ปฏิญญาณว่าด้วยทางพระราชไมตรีแลการค้าขายในระหว่างประเทศสยามกับประเทศญี่ปุ่น"

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2430 รัฐบาลของทั้งสองประเทศจึงตกลงให้ปี 2550 เป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่าง ๆ ทั้งในไทยและญี่ปุ่น เช่น การสร้างศาลาไทย ณ สวนสาธารณะในกรุงโตเกียว การจัดทำหนังสือ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น เป็นภาษาไทยและญี่ปุ่นในเล่มเดียวกัน เป็นต้น

ไทยและญี่ปุ่น ได้จัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ซึ่งได้ลงนามเมื่อ 3 เมษายน 2550 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2550

ในการนี้ไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Steering Committee) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการพิเศษรวม 19 สาขา เพื่อหารือและเจรจากับญี่ปุ่น ในประเด็นที่ต้องดำเนินการผลักดันต่อ ทั้งนี้ ไทยได้เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee-JC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 และญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการประชุม JC ครั้งที่ 3 ในช่วงต้นปี 53 ที่กรุงโตเกียว โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม

ปัจจุบัน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว คือ นายบรรสาน บุนนาค ส่วนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คือ นายชิโร ซะโดะชิมะ (Shiro Sadoshima) ในปัจจุบัน ไทยมีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา เมืองอุเบะ และเมืองนาฮา และญี่ปุ่นมีสถานกงสุลใหญ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ด้านการเมือง

ความสัมพันธ์ในระดับพระราชวงศ์ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยไทยและญี่ปุ่นมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับพระราชวงศ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บุคคลระดับสูงของรัฐบาลไทยมักเยือนญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง แต่บุคคลระดับสูงในรัฐบาลญี่ปุ่นมาเยือนไทยไม่บ่อยครั้งนัก

อนึ่ง เมื่อปี 2550 ไทยและญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อเฉลิมฉลอง 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยทัดเทียม เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจในด้านต่าง ๆ ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่น เพื่อฟื้นฟูความมั่นใจในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เมื่อ 5-7 กุมภาพันธ์ 2552 และเดินทางไปญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552

ในขณะที่ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางเยือนไทย 2 ครั้งในปี 2552 ได้แก่ การเยือนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศ คู่เจรจา ที่พัทยา เมื่อ 10-12 เมษายน 2552 (นายกรัฐมนตรีอะโซ) และที่หัวหิน ชะอำ เมื่อ 23-25 ตุลาคม 2552 (นายกรัฐมนตรีฮาโตยามา)

การดำเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นหลายด้าน มีผลกระทบและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทย โดยเฉพาะการขยายบทบาทในเวทีระดับภูมิภาค เช่น

 • การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
 • การดำเนินนโยบายในกรอบ ASEAN+1, ASEAN+3 , ACD และ ACMECS โดยเฉพาะการก่อสร้างสนามบินสะหวันนะเขต

นอกจากนี้ ไทยเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกับญี่ปุ่น ภายใต้กรอบลุ่มน้ำโขง - ญี่ปุ่น (Mekong - Japan) อีกด้วย

ด้านเศรษฐกิจการค้า

ญี่ปุ่น เป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับหนึ่งของไทย ในปี 2553 การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่า 1,856,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 43.01 โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 566,161 ล้านบาท ทั้งนี้ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2554 การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่า 500,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 13.99 โดยไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่น 179,628 ล้านบาท นำเข้าจากญี่ปุ่น 320,878 ล้านบาท และขาดดุลการค้าเป็นมูลค่า 141,250 ล้านบาท

ปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 73,059.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 13.60 ไทยขาดดุลการค้า 26,100.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 23,479.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 49,579.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยญี่ปุ่นเป็นคู้ค้าลำดับที่ 1 ของไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.31 ของมูลค่าการค้ากับต่างประเทศทั้งหมด

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

สินค้านำเข้าที่สำคัญจากญี่ปุ่น ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้า และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์

ในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 การค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่น มีมูลค่ารวม 8,573.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.02 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการส่งออกจากญี่ปุ่นมาไทย มีมูลค่า 4,883.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดงรอยละ 21.40 และการนำเข้าจากไทยไปญี่ปุ่นมีมูลค่า 3,690.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 โดยญี่ปุ่นเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าจากต่อไทย 1,192.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ได้ดุลในอัตราที่ลดลง ไทยถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามด้วยมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งไทยเป็นประเทศที่ญี่ปุ่นส่งออกเป็นอันดับ 1 ในขณะที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 3 รองจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทั้งนี้การส่งออกจากญี่ปุ่นไปยังหลายประเทศ รวมทั้งเกือบทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้น สิงคโปร์และเวียดนาม ได้ปรับตัวลดลง สาเหตุหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มชะลอตัวทำให้อุปสงค์ต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ลดลง

จากการยกเลิกมาตรการนำเข้าไก่สดจากไทย เมื่อธันวาคม 2556 ประกอบกับการตรวจพบโรคไข้หวัดนกที่จังหวัดคุมะโมะโตะของญี่ปุ่น เมื่อมีนาคม 2557 ก็น่าจะส่งผลให้การนำเข้าเนื้อไก่สดจากไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฯ คาดว่าไทยจะสามารถส่งออกเนื้อไก่สดไปยังตลาดญี่ปุ่นได้ถึง 2 แสนตันในปี 2557 แต่ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งยังมีข้อห่วงกังวลว่า การปรับขึ้นภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่นอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร แต่ก็น่าจะอยู่ในระดับจำกัด


การลงทุน

ญี่ปุ่นลงทุนเป็นอันดับหนึ่งของไทย การลงทุนของญี่ปุ่นในปี 2553 มีมูลค่า 1.04 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.97 จากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 44.24 ของการลงทุนต่างประเทศทั้งหมด ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปัจจุบัน มีบริษัทญี่ปุ่นในไทยประมาณ 7,000 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในช่วงกลางปี 2553 บริษัทโตโยต้า มิตซูบิชิ และนิสสัน ได้ประกาศขยายโรงงานผลิตรถยนต์ในไทย

ปี 2555 ญี่ปุ่นยังครองตำแหน่งนักลงทุนอันดับ 1 ของไทย โดยการลงทุนที่ญี่ปุ่นยื่นขอรับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมีจำนวน 872 โครงการ (มีโครงการได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมลงทุนแล้ว 761 โครงการ) คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 3.74 แสนล้านบาท จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.7 มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 92.9 และคิดเป็นร้อยละ 58 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

แนวโน้มรูปแบบการลงทุนใหม่ ๆ ของญี่ปุ่นที่น่าจับตามองคือ เป็นการลงทุนโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และธุรกิจท้องถิ่นมากขึ้น บริษัทญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นฐานในการลงทุนต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยในปี 2556 BOI มีโครงการชักจูงการลงทุนและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ญี่ปุ่นและไทย โดยการร่วมลงทุน การซื้อขายวัตถุดิบและชิ้นส่วน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งในสาขาอุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น ยานยนต์ และในสาขานวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น อากาศยาน และ Green Technology

แม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปี 2556 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2557 แต่ก็ยังมีรายงานการเข้าไปเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการเพิ่มเติมในไทยของบริษัทญี่ปุ่นทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสาขาบริการ เช่นบริษัท Gulliver ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์มือสองชั้นนำของญี่ปุ่น ได้ร่วมทุนกับบริษัท วิริยะประกันภัย จัดตั้งบริษัท วี-กัลลิเวอร์ ในไทย เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจรถมือสองมายังไทย

ช่วงมกราคม - มีนาคม 2557 มีโครงการของญี่ปุ่นยื่นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 96 โครงการ มูลค่า 61,135 ล้านบาท ซึ่งจำนวนและมูลค่าลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 45.4 และ 30.1 ตามลำดับ อย่างไรก็ดี มีรายงานบริษัทญี่ปุ่นมาเปิด/ขยายกิจการในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสาขาบริการในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสาขาบริการ เช่น บริษัท Gulliver ที่กล่าวไว้่ข้างต้น และบริษัท Sagami Group ธุรกิจอาหารขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นมีแผนขยายกิจการในไทย รวมถึงบริษัท Mikimoto ผู้ผลิตเครื่องประดับขนาดใหญ่ก็จะมาเปิดสาขาในไทยด้วย อีกทั้งบริษัทรถยนต์ เช่น โตโยต้า มาสด้า ก็สนใจที่จะขยายกำลังการผลิตรถยนต์ Eco-car ในไทยมากขึ้น


การท่องเที่ยว

ในปี 2553 นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางมาไทย (โดยเครื่องบิน) มีจำนวน 984,763 คน เป็นอันดับสอง (รองจากจีน) ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด และนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นในปี 2553 มีจำนวน 214,900 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปญี่ปุ่น

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่น ได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ Japan - Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

เป็นความตกลงที่ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้า บริการ การลงทุนและการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่องเที่ยว พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น หรือ ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 สำหรับญี่ปุ่น และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 สำหรับไทย โดยทำหน้าที่ เป็นอีกกลไกหนึ่ง ที่ช่วยรองรับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายใต้กรอบของภูมิภาคอาเซียน


ความนิยมญี่ปุ่นในหมู่คนไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นจากนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นจำนวน 268,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 79.9 และมีอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยนักท่องเที่ยวไทยมีมากเป็นอันดับ 5 รองจาก เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน สหรัฐฯ และฮ่องกง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเว้นการตรวจลงตราให้นักท่งเที่ยวของไทย โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

ในขณะเดียวกันปี 2555 มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาไทย 1,371,253 คน มากเป็นอันดับสามรองจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียและจีน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 19.38 โดยไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวอันดับที่ 5 รองจาก เกาหลีใต้ จีน รัฐฮาวาย (สหรัฐอเมริกา) และไต้หวัน

ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 ตามสถิติของ Japan National Tourism Organization (JNTO) มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปญี่ปุ่น จำนวน 61,500 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนักท่องเที่ยวไทย ยังมีแนวโน้มเข้าไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังรัฐบาลญี่ปุ่น ยกเว้น การตรวจลงตรา สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556

ด้านต่างประเทศการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2506
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อเดือนมีนาคม 2524, เมษายน 2536 และพฤษภาคม 2540
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2514
  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
 • เมื่อเดือนกันยายน 2530
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเพื่อฉลอง 100 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - ญี่ปุ่น
 • เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2532
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2533
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ
 • ระหว่างวันที่ 14-19 มกราคม 2549
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2552 และ 9-12 มกราคม 2553
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เมื่อเดือนกรกฎาคม 2543
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระจักรพรรดินีโคจุน (สมเด็จพระจักรพรรดินีนางาโกะ) พระราชชนนีในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ
 • ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2544
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยกักกุชูอิน
 • ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2549
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมประชุมเรื่อง Globalization: Challenges and Opportunities for Science and Technology จัดโดยมหาวิทยาลัยสหประชาชาติและองค์การยูเนสโก
 • วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2553
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยนาลันทาในพุทธราชมหาวิหาร (Royal Grand Hall of Buddhism) เมืองโกเบ และเสด็จฯ วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
 • เมื่อเดือนตุลาคม 2526, มิถุนายน 2533 และพฤศจิกายน 2537
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • ระหว่างวันที่ 10-19 ตุลาคม 2544
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 14-22 ตุลาคม 2549
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 1st International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia ณ จังหวัดโอกินาวา
 • ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2549
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม President Council's Meeting ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ณ กรุงโตเกียว
 • ระหว่างวันที่ 12-21 ตุลาคม 2551
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงดูงาน และแสวงหาความร่วมมือด้านวิจัย และวิชาการกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า
 • ระหว่างวันที่ 8-16 กันยายน 2551
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อพระราชทานพระไตรปิฎกให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่น
 • วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2552
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม President's Council Meeting ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ณ กรุงโตเกียว
 • วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2553
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม President's Council Meeting ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ณ กรุงโตเกียว
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงลงนามความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยนาโกยา
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2530, มกราคม 2531, เมษายน 2532, ธันวาคม 2532, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2538, ตุลาคม 2538, พฤศจิกายน 2538, พฤศจิกายน 2539 และมีนาคม 2540
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • เมื่อเดือนตุลาคม 2532
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
 • ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2545
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในงาน Asia Orchestra Week 2002 ที่กรุงโตเกียว
 • ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2545, 15-17 พฤษภาคม 2547 และ 19-21 พฤษภาคม 2548
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมงานเทศกาลดนตรี ที่จังหวัดโออิตะ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • เมื่อเดือนธันวาคม 2539
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมงานคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษก
 • ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2545
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2551
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมงานเทศกาล Tokyo International Film Festival และถ่ายทำสารคดีส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 13-19 เมษายน 2552
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงร่วมงานแสดงอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2533 และวันที่ 28 ธันวาคม 2550 - 6 มกราคม 2551
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2552
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จเยือนญี่ปุ่น เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลกาชาดอะซึมิโน ณ เมืองมัตสึโมโต
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2552
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม International Symposium on Victimology ครั้งที่ 13 ณ เมือง Mito จังหวัด Ibaraki
 • วันที่ 10-16 มกราคม 2555
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมคณะบริหารยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16 จำนวน 110 คน ศึกษาดูงานในกรุงโตเกียว
 • วันที่ 8-14 มกราคม 2556
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบรรยายพิเศษในการสัมมนาระหว่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 153 ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแห่งภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • ระหว่างวันที่ 4- 8 เมษายน 2550
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน ณ นครโอซากา
 • ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2551
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 10-13 มกราคม 2554
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงดูงานด้านศิลปะร่วมสมัย ณ กรุงโตเกียว
รัฐบาล
 • ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2544
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2545
  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อฟื้นฟูบูรณะอัฟกานิสถาน
 • ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2545
  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาในเอเชียตะวันออก (Initiative for Development in East Asia - IDEA)
 • เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาอนาคตของเอเชีย (Future of Asia) ครั้งที่ 9 ของหนังสือพิมพ์นิคเคอิ (Nikkei)
 • ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2546
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ
 • ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2547
  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาอนาคตของเอเชีย (Future of Asia) ครั้งที่ 10 ของหนังสือพิมพ์นิคเคอิ (Nikkei)
 • ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2548
  นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 7
 • ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2548
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศการบรรลุ ความตกลงในหลักการของการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
 • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในลักษณะสองต่อสอง
 • ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2549
  นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2549
  นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนประเทศญี่ปุ่นในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมพิธีเคารพศพ นายริวทาโร ฮาชิโมโต อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2550
  นายนิตย์ พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเปิดงานการฉลอง 120 ปี ครบรอบความสัมพันธ์การทูตไทย- ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว
 • ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2550
  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนญี่ปุ่นเพื่อลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2550
  นายนิตย์ พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ว่าด้วยหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1
 • ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2551
  นายนิตย์ พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุม Mekong - Japan Ministerial Meeting
 • ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2551
  นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2552
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อการเจรจาทำงาน (Working Visit) เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
 • ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1
 • ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2553
  นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี FEALAC ครั้งที่ 4
 • วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2553
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 18 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 22 ตามลำดับ
 • วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2553
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 18
 • วันที่ 6-9 มีนาคม 2555
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 19-22 มีนาคม 2555
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายญี่ปุ่น

พระราชวงศ์
เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา
 • เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2503
  เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยเจ้าหญิงมิชิโก พระชายา เสด็จฯ แวะผ่านประเทศไทย
 • ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2507
  เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา เสด็จฯ แทนพระองค์สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
 • ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2514
  เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์
 • เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2519
  เจ้าชายอากิฮิโตะมกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2524
  เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์
 • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2526
  เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์
เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร
 • เมื่อเดือนธันวาคม 2523
  เจ้าชายฮิโร (ปัจจุบันคือมกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ) เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
เจ้าหญิงชิชิบุ
 • เมื่อเดือนมีนาคม 2528
  เจ้าหญิงชิชิบุ เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
เจ้าชายอายา (เจ้าชายอากิชิโน)
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2528
  เจ้าชายอายา (ปัจจุบันคือ เจ้าชายอากิชิโน) เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2529
  เจ้าชายอายา เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2530
  เจ้าชายอายา เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2532
  เจ้าชายอายา เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนกันยายน 2535
  เจ้าชายอากิชิโน เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนเมษายน 2539
  เจ้าชายอากิชิโน เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2548
  เจ้าชายอากิชิโน เสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อทรงวิจัยศึกษาเรื่องความสัมพันธ์หลากมิติระหว่างมนุษย์กับไก่ที่จังหวัดเชียงราย
 • ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2550
  เจ้าชายอากิชิโน เสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อทรงร่วมการประชุมทางวิชาการเรื่องความสัมพันธ์หลากมิติระหว่างมนุษย์กับไก่ และทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การประมง (Fishery Science) จากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วันที่ 23 และ 27 มีนาคม 2553
  เจ้าชายอากิชิโน และเจ้าหญิงมาโกะพระธิดา ทรงเปลี่ยนเครื่องบินพระที่นั่งที่ประเทศไทยระหว่างเสด็จไปและเสด็จกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • วันที่ 8-10 มีนาคม 2554
  เจ้าชายอากิชิโนเสด็จเยือนไทย เพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) จากหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2554 และเสด็จไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปะศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มีนาคม 2554
 • วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าชายอากิชิโนเสด็จเยือนไทย เพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้าชายฮิโร
 • เมื่อเดือนมีนาคม 2530
  เจ้าชายฮิโร เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
เจ้าชายฮิตาชิ และพระชายา
 • เมื่อเดือนมกราคม 2531
  เจ้าชายฮิตาชิ และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2539
  เจ้าชายฮิตาชิ และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินี มิชิโกะ
 • ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2534
  สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินี มิชิโกะ เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
 • ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2549
  สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
เจ้าชายทาคามาโดะ
 • เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2535
  เจ้าชายทาคามาโดะ เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนธันวาคม 2541
  เจ้าชายโทโมฮิโตะ เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
เจ้าชายอากิชิโน และพระชายา
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2535
  เจ้าชายอากิชิโน และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อเดือนกันยายน 2538
  เจ้าชายอากิชิโน และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนมีนาคม 2539
  เจ้าชายอากิชิโน และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • เมื่อเดือนกรกฎาคม 2542
  เจ้าชายอากิชิโน และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
 • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2544
  เจ้าชายอากิชิโน และพระชายาเสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระหว่างวันที่ 7-21 สิงหาคม 2546
  เจ้าชายอากิชิโน พระชายา และพระธิดา 2 พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทย โดยเป็นการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระธิดาทั้งสอง และเจ้าชายอากิชิโนได้ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ และพระชายา
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2537
  มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ และพระชายา เสด็จฯ แวะผ่านประเทศไทย
เจ้าหญิงซายาโกะ
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2537
  เจ้าหญิงซายาโกะ เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาเจ้าชายทาคามาโดะ
 • ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2547
  เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาเจ้าชายทาคามาโดะ เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Conservation Congress ของ International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร
 • วันที่ 25-27 มิถุนายน 2555
  เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
รัฐบาล
นายจุนอิจิโร โคอิซึมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2545
  นายจุนอิจิโร โคอิซึมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
นางโยริโกะ คาวากุจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2545
  นางโยริโกะ คาวากุจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายจุนอิจิโร โคอิซึมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนางโยริโกะ คาวากุจิ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2546
  นายจุนอิจิโร โคอิซึมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนางโยริโกะ คาวากุจิ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วม การประชุม APEC Summit 2003
นายโนบุทากะ มาจิมุระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2548
  นายโนบุทากะ มาจิมุระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนประเทศไทย เพื่อสำรวจความเสียหายจากเหตุพิบัติภัยจากคลื่นยักษ์ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา
นายฟุมิโอะ คิวมะ รัฐมนตรีว่าการทบวงป้องกันตนเองญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2550
  นายฟุมิโอะ คิวมะ รัฐมนตรีว่าการทบวงป้องกันตนเองญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายทาโร อะโซ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2552
  นายทาโร อะโซ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ที่พัทยา
นายฮิโรฟุมิ นากาโซเน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2552
  นายฮิโรฟุมิ นากาโซเน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม AMM/PMC ที่ภูเก็ต
นายยูกิโอะ ฮาโตยามา นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552
  นายยูกิโอะ ฮาโตยามา นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ที่หัวหิน ชะอำ
นายคัทสึยะ โอคาดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 22-23 สิงหาคม 2553
  นายคัทสึยะ โอคาดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (working visit)
นายโอซามุ ฟูจิมูระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 7-9 กันยายน 2553
  นายโอซามุ ฟูจิมูระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนไทยเพื่อเป็นประธานร่วมกับนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมนานาชาติลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกและแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Mekong - Japan International Conference on East - West Economic Corridor (EWEC) and Southern Economic Corridor (SEC)) ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • วันที่ 17-18 มกราคม 2556
  นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ


การประชุมที่สำคัญ

1. การประชุมคณะกรรมการร่วม ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
(Japan - Thailand Joint Committee on Economic Partnership)
 • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ที่กรุงโตเกียว
 • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ที่กรุงเทพฯ
2. การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
(Japan - Thailand Joint Task Force on Counter Trafficking in Persons: JT-CTP)
 • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
 • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550
 • ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ที่กรุงเทพฯ
 • ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555
3. การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
(Japan - Thailand Joint Task Force on Counter Trafficking in Persons: JT-CTP)
 • สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ที่เชียงใหม่
4. การประชุมทวิภาคีด้านการเมืองและความมั่นคงประจำปีไทย-ญี่ปุ่น
(Japan - Thailand Politico - Military / Military - Military (PM/MM) Consultations)
 • ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ที่กรุงเทพฯ
5. การประชุมทวิภาคีด้านการเมืองและความมั่นคงประจำปีไทย-ญี่ปุ่น
(Japan - Thailand Politico - Military / Military - Military (PM/MM) Consultations)
 • ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่กรุงโตเกียว
การหารือหุ้นส่วนการเมืองไทย-ญี่ปุ่น
(Japan - Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC)
 • ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่กรุงโตเกียว
 • ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ที่กรุงเทพฯ


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557