ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

     ญี่ปุ่น เป็นประเทศยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่สำคัญอันดับต้นของไทย ไทยและญี่ปุ่น ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันโดยได้ลงนามใน "ปฏิญญาณว่าด้วยทางพระราชไมตรีแลการค้าขายในระหว่างประเทศสยามกับประเทศญี่ปุ่น” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๔๓๐ ไทยและญี่ปุ่น ได้จัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ซึ่งได้ลงนามเมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ในการนี้ไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Steering Committee) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการพิเศษรวม ๑๙ สาขา เพื่อหารือและเจรจากับญี่ปุ่นในประเด็นความร่วมมือต่างๆ

ด้านการเมือง

     ญี่ปุ่นได้ปรับท่าทีจากเดิมที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาบริหารประเทศของ คสช. กลับมามีปฏิสัมพันธ์กับไทยเป็นปกติในช่วงปลายปี ๒๕๕๗ เพราะเกรงว่าจีนจะขยายอิทธิพลทางการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจเข้ามาในไทย เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะตัดทอนโอกาสทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น โดยเฉพาะการแข่งขันส่งออกระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในภูมิภาคกับจีน จนถึงปัจจุบัน นรม. ประยุทธ์ฯ พบหารือกับ นรม. อาเบะแล้ว ๗ ครั้ง ล่าสุด เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๑ ในห้วงการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ ที่กรุงโตเกียว และเยือนญี่ปุ่นแล้ว ๔ ครั้ง อีกทั้ง รมว.กต. พบหารือกับ รมว.กต. โคโนะแล้ว ๓ ครั้ง ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ ในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี CEAPAD ครั้งที่ ๓  

 
     ญี่ปุ่นเห็นว่า ไทยมีบทบาทสำคัญในอาเซียน มีจุดยืนและค่านิยมในประเด็นระหว่างประเทศที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกับญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการแข่งขันกับจีนทั้งในด้านความมั่นคงและเชื่อมโยงภูมิภาค โดยญี่ปุ่นขอบคุณที่ไทยสนับสนุนแนวคิด Free and Open Indo-Pacific (FOIP) ซึ่งญี่ปุ่นผลักดันภายใต้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และอินเดีย และเน้นย้ำว่า จะสามารถส่งเสริมนโยบาย Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน โดยเคารพ ASEAN Centrality ด้วย ทั้งนี้ ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการหารือกับไทย ในประเด็นภูมิภาคที่เห็นว่าไทยจะสนับสนุนญี่ปุ่นได้ โดยเฉพาะเรื่องทะเลจีนใต้ คาบสมุทรเกาหลี รัฐยะไข่ ตลอดจนความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ 

     สถานการณ์การเมืองไทยมีความละเอียดอ่อนต่อญี่ปุ่น เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจญี่ปุ่นในไทย อย่างไรก็ดี ในปี ๒๕๕๙ ญี่ปุ่นได้ส่งสัญญาณเชิงบวกและแสดงความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทยมากขึ้น โดยได้ออกถ้อยแถลงสนับสนุนผลการลงประชามติร่าง รธน. ไทยเมื่อ ส.ค. ๒๕๕๙ และภายหลังการเลือกตั้งของไทยเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ กต. ญี่ปุ่นก็ได้เตรียมแนวทางการตอบคำถามจากสื่อเรื่องการเลือกตั้งของไทย ดังนี้ “ยินดีที่ไทยจัดการเลือกตั้ง และโดยที่ไทยและญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันและมีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยจำนวนมาก ญี่ปุ่นก็หวังที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรกับไทยให้ยิ่งแน่นแฟ้นต่อไป”  

     การแข่งขันของมหาอำนาจในภูมิภาคระหว่างจีนและญี่ปุ่น รวมถึงสหรัฐฯ ถือเป็นโอกาสที่ไทยควรแสวงหาประโยชน์ ซึ่งไทยไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกฝ่ายหรือผูกมัดกับเพียงประเทศเดียว และเป็นความท้าทายในการสร้าง หรือคงไว้ซึ่งความสมดุลของอำนาจเพื่อไม่ให้กระทบต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนในไทย

ด้านเศรษฐกิจ

     ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าลำดับที่ ๒ ของไทยรองจากจีน โดยในปี ๒๕๖๑ มีมูลค่าการค้ารวม ๖๐,๒๐๑.๔๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๑.๒๔) คิดเป็นการส่งออก ๒๔,๙๔๑.๘๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า ๓๕,๒๕๙.๖๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเสียดุลทางการค้า ๑๐,๓๑๗.๗๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

      ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ ๑ ของไทย มีบริษัทญี่ปุ่นจดทะเบียนในไทยประมาณ ๑๕,๐๐๐ ราย (ดำเนินธุรกิจจริงมีประมาณ ๗,๐๐๐ ราย) โดยญี่ปุ่นมองว่า ไทยมีความสำคัญลำดับต้นสำหรับญี่ปุ่น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก (๑) เป็นฐานการลงทุน ศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าที่สำคัญในภูมิภาค โดยญี่ปุ่นใช้รูปแบบลงทุน “Thailand+1” เพื่อใช้ไทยเป็นฐานในการขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในไทยไปในตัว (๒) ศักยภาพของไทยในการส่งเสริมผลและ ขยายประโยชน์ของญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน และร่วมกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาประเทศที่สาม โดยเฉพาะลุ่มน้ำโขง รวมถึงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สำคัญของญี่ปุ่น 

     ในส่วนของสินค้าเกษตร ไทยจัดเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรจากญี่ปุ่นลำดับที่ ๗ (ฮ่องกงอันดับที่ ๑ จีนอันดับที่ ๒ สรอ. อันดับที่ ๓) โดยญี่ปุ่นกำหนดเป้าหมายขยายมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร ให้ได้ ๑ ล้านล้านเยน (๒.๙ แสนล้านบาท) ภายในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาปี ๒๕๖๑ ญี่ปุ่นมีมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร ๙ แสนล้านเยน (๒.๖ แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๒.๔ จำแนกเป็นการส่งออกสินค้าเกษตร ๑.๖ แสนล้านบาท สินค้า ป่าไม้ ๑.๐๘ หมื่นล้านบาท และสินค้าประมง ๘.๗ แสนล้านบาท โดยสินค้าที่มีอัตราขยายตัวสูง ได้แก่ เนื้อวัว (ร้อยละ ๒๙.๑) ไข่ไก่ (ร้อยละ ๔๙.๔) สตรอเบอรี่ (ร้อยละ ๔๐.๗) และมันเทศ (ร้อยละ ๔๒)  

     อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจับตาปัญหาต่าง ๆ ของไทยที่เริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจญี่ปุ่นในไทย โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานทักษะและปัญหาค่าแรงที่สูงขึ้น กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อนักลงทุนญี่ปุ่น ปัญหาความโปร่งใสและการบริหารจัดการ    

     กปช. คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (High Level Joint Commission: HLJC) เป็นกรอบ กปช. ระดับสูงด้านเศรษฐกิจ โดยดำริของ รอง นรม. สมคิดฯ โดย รอง นรม. สมคิดฯ ได้เป็นประธาน กปช. HLJC ครั้งที่ ๑ ร่วมกับ ลธ.ครม. ญี่ปุ่น เมื่อเดือน พ.ย. ๒๕๕๘ / ฝ่ายไทยได้เป็นเจ้าภาพ กปช. HLJC ครั้งที่ ๒ โดยผู้ช่วย รมว.กต. เป็นประธานร่วมกับที่ปรึกษา นรม. ญี่ปุ่น เมื่อเดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ / ฝ่ายญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพจัด กปช. HLJC ครั้งที่ ๓ โดยรอง นรม. สมคิดฯ เป็นประธานร่วมกับ ลธ.ครม. ญี่ปุ่น เมื่อเดือน มิ.ย. ๒๕๖๐ / ฝ่ายญี่ปุ่นได้จัด กปช. HLJC ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ โดยรอง นรม. สมคิดฯ เป็นประธานร่วมกับ ลธ.ครม. ญี่ปุ่น โดยมีประเด็น การหารือ เช่น (๑) การเข้าร่วม CPTPP ของไทย (๒) การทบทวนทั่วไป JTEPA (๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC (๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๕) การพัฒนาระบบราง (๖) แผนแม่บท ACMECS (๗) คสพ.ไทย – ญี่ปุ่น ในระดับท้องถิ่น    
    
     ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๐ ครอบคลุมการค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร การค้าไร้กระดาษ การยอมรับร่วมกัน การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การแข่งขันทางการค้า และความร่วมมือ โดยเมื่อเดือน ส.ค. ๒๕๖๐ คกก. ร่วม (Joint Committee: JC) ของทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งคณะ อกก. ว่าด้วยการทบทวนทั่วไป (SCGR) ที่มีผู้แทนระดับ รอธ. ของ กต. สองฝ่ายเป็นประธานร่วม (ฝ่ายไทย คือ รอง อธ. กรม อช.ตอ. / ฝ่ายญี่ปุ่น คือ รอง อธ. กรมเศรษฐกิจ) เพื่อดำเนินการทบทวนทั่วไปหลังจาก คตล. มีผลใช้บังคับครบ ๑๐ ปี โดย SCGR จะจัดทำรายงานร่วม (Joint Report) เพื่อประเมินการใช้บังคับแต่ละข้อบท ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำข้อบทใหม่ ๆ และการดำเนินการขั้นตอนต่อไป ก่อนจะสรุปข้อเสนอต่อ ทปช. JC และรัฐบาลแต่ละฝ่ายว่า ควรเจรจาแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงหรือไม่อย่างไร โดยมี กปช. SCGR แล้ว ๓ ครั้ง เมื่อเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ เม.ย. ๒๕๖๑ และ ม.ค. ๒๕๖๒ โดยใน กปช. ครั้งล่าสุด สองฝ่ายได้จัดทำรายงานของ SCGR ซึ่งระบุถึงประเด็นที่แต่ละฝ่ายหยิบยกเพื่อยกระดับ JTEPA ในข้อบทต่าง ๆ และเห็นพ้องที่จะกลับมาหารือกันอีกครั้งเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับ JTEPA และการทำรายงานร่วมที่ระบุถึงข้อเสนอแนะในช่วงเวลาที่สองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน โดยคำนึงถึงพัฒนาการของ คตล. การค้าเสรีอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ CPTPP และ RCEP
 
     ระบบราง ตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศ เมื่อเดือน ก.ย. ๒๕๕๗ ไทยและญี่ปุ่นได้ลงนาม ความตกลง (MOI และ MOC) ความร่วมมือระบบรางร่วมกันเพื่อร่วมพัฒนา (๑) รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ซึ่ง JICA ทำการศึกษาขั้นสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ ธ.ค. ๒๕๖๐ (๒) รถไฟขนส่งสินค้า (๓) รถไฟเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EWEC) และ (๔) รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

ด้านอื่นๆการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2506
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อเดือนมีนาคม 2524, เมษายน 2536 และพฤษภาคม 2540
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2514
  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • เมื่อเดือนกันยายน 2530
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเพื่อฉลอง 100 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - ญี่ปุ่น
 • เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2532
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2533
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ
 • ระหว่างวันที่ 14-19 มกราคม 2549
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2552 และ 9-12 มกราคม 2553
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เมื่อเดือนกรกฎาคม 2543
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระจักรพรรดินีโคจุน (สมเด็จพระจักรพรรดินีนางาโกะ) พระราชชนนีในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ
 • ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2544
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยกักกุชูอิน
 • ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2549
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมประชุมเรื่อง Globalization: Challenges and Opportunities for Science and Technology จัดโดยมหาวิทยาลัยสหประชาชาติและองค์การยูเนสโก
 • วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2553
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยนาลันทาในพุทธราชมหาวิหาร (Royal Grand Hall of Buddhism) เมืองโกเบ และเสด็จฯ วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
 • เมื่อเดือนตุลาคม 2526, มิถุนายน 2533 และพฤศจิกายน 2537
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • ระหว่างวันที่ 10-19 ตุลาคม 2544
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 14-22 ตุลาคม 2549
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 1st International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia ณ จังหวัดโอกินาวา
 • ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2549
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม President Council's Meeting ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ณ กรุงโตเกียว
 • ระหว่างวันที่ 12-21 ตุลาคม 2551
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงดูงาน และแสวงหาความร่วมมือด้านวิจัย และวิชาการกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า
 • ระหว่างวันที่ 8-16 กันยายน 2551
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อพระราชทานพระไตรปิฎกให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่น
 • วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2552
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม President's Council Meeting ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ณ กรุงโตเกียว
 • วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2553
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม President's Council Meeting ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ณ กรุงโตเกียว
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงลงนามความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยนาโกยา
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2530, มกราคม 2531, เมษายน 2532, ธันวาคม 2532, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2538, ตุลาคม 2538, พฤศจิกายน 2538, พฤศจิกายน 2539 และมีนาคม 2540
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • เมื่อเดือนตุลาคม 2532
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
 • ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2545
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในงาน Asia Orchestra Week 2002 ที่กรุงโตเกียว
 • ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2545, 15-17 พฤษภาคม 2547 และ 19-21 พฤษภาคม 2548
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมงานเทศกาลดนตรี ที่จังหวัดโออิตะ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • เมื่อเดือนธันวาคม 2539
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมงานคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษก
 • ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2545
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2551
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมงานเทศกาล Tokyo International Film Festival และถ่ายทำสารคดีส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 13-19 เมษายน 2552
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงร่วมงานแสดงอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2533 และวันที่ 28 ธันวาคม 2550 - 6 มกราคม 2551
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2552
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จเยือนญี่ปุ่น เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลกาชาดอะซึมิโน ณ เมืองมัตสึโมโต
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2552
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม International Symposium on Victimology ครั้งที่ 13 ณ เมือง Mito จังหวัด Ibaraki
 • วันที่ 10-16 มกราคม 2555
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมคณะบริหารยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16 จำนวน 110 คน ศึกษาดูงานในกรุงโตเกียว
 • วันที่ 8-14 มกราคม 2556
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบรรยายพิเศษในการสัมมนาระหว่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 153 ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแห่งภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • ระหว่างวันที่ 4- 8 เมษายน 2550
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน ณ นครโอซากา
 • ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2551
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 10-13 มกราคม 2554
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงดูงานด้านศิลปะร่วมสมัย ณ กรุงโตเกียว
รัฐบาล
 • ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2544
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2545
  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อฟื้นฟูบูรณะอัฟกานิสถาน
 • ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2545
  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาในเอเชียตะวันออก (Initiative for Development in East Asia - IDEA)
 • เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาอนาคตของเอเชีย (Future of Asia) ครั้งที่ 9 ของหนังสือพิมพ์นิคเคอิ (Nikkei)
 • ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2546
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ
 • ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2547
  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาอนาคตของเอเชีย (Future of Asia) ครั้งที่ 10 ของหนังสือพิมพ์นิคเคอิ (Nikkei)
 • ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2548
  นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 7
 • ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2548
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศการบรรลุ ความตกลงในหลักการของการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
 • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในลักษณะสองต่อสอง
 • ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2549
  นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2549
  นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนประเทศญี่ปุ่นในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมพิธีเคารพศพ นายริวทาโร ฮาชิโมโต อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2550
  นายนิตย์ พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเปิดงานการฉลอง 120 ปี ครบรอบความสัมพันธ์การทูตไทย- ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว
 • ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2550
  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนญี่ปุ่นเพื่อลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2550
  นายนิตย์ พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ว่าด้วยหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1
 • ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2551
  นายนิตย์ พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุม Mekong - Japan Ministerial Meeting
 • ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2551
  นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2552
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อการเจรจาทำงาน (Working Visit) เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
 • ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1
 • ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2553
  นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี FEALAC ครั้งที่ 4
 • วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2553
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 18 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 22 ตามลำดับ
 • วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2553
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 18
 • วันที่ 6-9 มีนาคม 2555
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 19-22 มีนาคม 2555
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายญี่ปุ่น

พระราชวงศ์
เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา
 • เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2503
  เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยเจ้าหญิงมิชิโก พระชายา เสด็จฯ แวะผ่านประเทศไทย
 • ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2507
  เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา เสด็จฯ แทนพระองค์สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
 • ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2514
  เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์
 • เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2519
  เจ้าชายอากิฮิโตะมกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2524
  เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์
 • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2526
  เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์
เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร
 • เมื่อเดือนธันวาคม 2523
  เจ้าชายฮิโร (ปัจจุบันคือมกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ) เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
เจ้าหญิงชิชิบุ
 • เมื่อเดือนมีนาคม 2528
  เจ้าหญิงชิชิบุ เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
เจ้าชายอายา (เจ้าชายอากิชิโน)
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2528
  เจ้าชายอายา (ปัจจุบันคือ เจ้าชายอากิชิโน) เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2529
  เจ้าชายอายา เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2530
  เจ้าชายอายา เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2532
  เจ้าชายอายา เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนกันยายน 2535
  เจ้าชายอากิชิโน เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนเมษายน 2539
  เจ้าชายอากิชิโน เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2548
  เจ้าชายอากิชิโน เสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อทรงวิจัยศึกษาเรื่องความสัมพันธ์หลากมิติระหว่างมนุษย์กับไก่ที่จังหวัดเชียงราย
 • ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2550
  เจ้าชายอากิชิโน เสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อทรงร่วมการประชุมทางวิชาการเรื่องความสัมพันธ์หลากมิติระหว่างมนุษย์กับไก่ และทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การประมง (Fishery Science) จากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วันที่ 23 และ 27 มีนาคม 2553
  เจ้าชายอากิชิโน และเจ้าหญิงมาโกะพระธิดา ทรงเปลี่ยนเครื่องบินพระที่นั่งที่ประเทศไทยระหว่างเสด็จไปและเสด็จกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • วันที่ 8-10 มีนาคม 2554
  เจ้าชายอากิชิโนเสด็จเยือนไทย เพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) จากหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2554 และเสด็จไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปะศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มีนาคม 2554
 • วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าชายอากิชิโนเสด็จเยือนไทย เพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้าชายฮิโร
 • เมื่อเดือนมีนาคม 2530
  เจ้าชายฮิโร เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
เจ้าชายฮิตาชิ และพระชายา
 • เมื่อเดือนมกราคม 2531
  เจ้าชายฮิตาชิ และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2539
  เจ้าชายฮิตาชิ และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินี มิชิโกะ
 • ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2534
  สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินี มิชิโกะ เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
 • ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2549
  สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
เจ้าชายทาคามาโดะ
 • เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2535
  เจ้าชายทาคามาโดะ เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนธันวาคม 2541
  เจ้าชายโทโมฮิโตะ เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
เจ้าชายอากิชิโน และพระชายา
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2535
  เจ้าชายอากิชิโน และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อเดือนกันยายน 2538
  เจ้าชายอากิชิโน และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
 • เมื่อเดือนมีนาคม 2539
  เจ้าชายอากิชิโน และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • เมื่อเดือนกรกฎาคม 2542
  เจ้าชายอากิชิโน และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
 • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2544
  เจ้าชายอากิชิโน และพระชายาเสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระหว่างวันที่ 7-21 สิงหาคม 2546
  เจ้าชายอากิชิโน พระชายา และพระธิดา 2 พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทย โดยเป็นการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระธิดาทั้งสอง และเจ้าชายอากิชิโนได้ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ และพระชายา
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2537
  มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ และพระชายา เสด็จฯ แวะผ่านประเทศไทย
เจ้าหญิงซายาโกะ
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2537
  เจ้าหญิงซายาโกะ เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาเจ้าชายทาคามาโดะ
 • ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2547
  เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาเจ้าชายทาคามาโดะ เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Conservation Congress ของ International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร
 • วันที่ 25-27 มิถุนายน 2555
  เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
รัฐบาล
นายจุนอิจิโร โคอิซึมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2545
  นายจุนอิจิโร โคอิซึมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
นางโยริโกะ คาวากุจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2545
  นางโยริโกะ คาวากุจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายจุนอิจิโร โคอิซึมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนางโยริโกะ คาวากุจิ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2546
  นายจุนอิจิโร โคอิซึมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนางโยริโกะ คาวากุจิ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วม การประชุม APEC Summit 2003
นายโนบุทากะ มาจิมุระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2548
  นายโนบุทากะ มาจิมุระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนประเทศไทย เพื่อสำรวจความเสียหายจากเหตุพิบัติภัยจากคลื่นยักษ์ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา
นายฟุมิโอะ คิวมะ รัฐมนตรีว่าการทบวงป้องกันตนเองญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2550
  นายฟุมิโอะ คิวมะ รัฐมนตรีว่าการทบวงป้องกันตนเองญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายทาโร อะโซ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2552
  นายทาโร อะโซ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ที่พัทยา
นายฮิโรฟุมิ นากาโซเน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2552
  นายฮิโรฟุมิ นากาโซเน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม AMM/PMC ที่ภูเก็ต
นายยูกิโอะ ฮาโตยามา นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552
  นายยูกิโอะ ฮาโตยามา นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ที่หัวหิน ชะอำ
นายคัทสึยะ โอคาดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 22-23 สิงหาคม 2553
  นายคัทสึยะ โอคาดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (working visit)
นายโอซามุ ฟูจิมูระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 7-9 กันยายน 2553
  นายโอซามุ ฟูจิมูระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เยือนไทยเพื่อเป็นประธานร่วมกับนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมนานาชาติลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกและแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Mekong - Japan International Conference on East - West Economic Corridor (EWEC) and Southern Economic Corridor (SEC)) ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 • วันที่ 17-18 มกราคม 2556
  นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ


การประชุมที่สำคัญ

1. การประชุมคณะกรรมการร่วม ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
(Japan - Thailand Joint Committee on Economic Partnership)
 • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ที่กรุงโตเกียว
 • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ที่กรุงเทพฯ
2. การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
(Japan - Thailand Joint Task Force on Counter Trafficking in Persons: JT-CTP)
 • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
 • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550
 • ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ที่กรุงเทพฯ
 • ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555
3. การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
(Japan - Thailand Joint Task Force on Counter Trafficking in Persons: JT-CTP)
 • สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ที่เชียงใหม่
4. การประชุมทวิภาคีด้านการเมืองและความมั่นคงประจำปีไทย-ญี่ปุ่น
(Japan - Thailand Politico - Military / Military - Military (PM/MM) Consultations)
 • ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ที่กรุงเทพฯ
5. การประชุมทวิภาคีด้านการเมืองและความมั่นคงประจำปีไทย-ญี่ปุ่น
(Japan - Thailand Politico - Military / Military - Military (PM/MM) Consultations)
 • ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่กรุงโตเกียว
การหารือหุ้นส่วนการเมืองไทย-ญี่ปุ่น
(Japan - Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC)
 • ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่กรุงโตเกียว
 • ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ที่กรุงเทพฯ


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557