ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

นับตั้งแต่มาเก๊าคืนสู่การปกครองของจีนเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2542 ไทยและมาเก๊ามีความสัมพันธ์ที่ดีภายใต้หลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" (One Country, Two System) ของจีน ในลักษณะเดียวกับฮ่องกง ซึ่งมาเก๊ามีอิสระในการปกครองตนเองในระดับสูง

ด้านการเมือง

ไทย เป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่แสดงความเชื่อมั่นต่ออนาคตของฮ่องกง ภายใต้การปกครองของจีน ตามหลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" (One Country, Two Systems) และความสัมพันธ์ไทย - มาเก๊าราบรื่นมาโดยตลอด

การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันที่สำคัญ ได้แก่
  • การเสด็จฯ เยือนมาเก๊าของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะแขกเกียรติยศในพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนแก่จีน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลจีนและโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2542
  • การเสด็จเยือนมาเก๊าของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2550
  • การเยือนมาเก๊าของนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเข้าร่วมการประชุม Global Tourism Economy Forum ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน ก.ย. 2555
  • การเยือนมาเก๊าของนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 8 เมื่อเดือน ก.ย. 2557
  • การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของนายเอ็ดมันด์ โฮ (Edmund Ho Hau-Wah) ผู้บริหารสูงสุดมาเก๊า ระหว่างวันที่ 8 - 10 เม.ย. 2550
  • การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของนายเอ็ดมันด์ โฮ (Edmund Ho Hau-Wah) รองประธานที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน (อดีตผู้บริหารสูงสุดมาเก๊า) ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. 2556

ด้านเศรษฐกิจการค้า

ไทยและมาเก๊า มีการค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มากนัก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 32.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2560 ไทยกับมาเก๊ามีมูลค่าการค้ารวม 30.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 2.67) โดยไทยส่งออกไปมาเก๊ารวม 20.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากมาเก๊า 10.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยได้ดุลการค้ามาโดยตลอด

สินค้าส่งออกของไทยไปมาเก๊า ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ข้าว กุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวและเครื่องใช้สำหรับเดินทาง

สินค้านำเข้าจากมาเก๊า ได้แก่ สินแร่ โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ลวดและสายเคเบิล เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน


การลงทุน

มูลค่าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเก๊า ไม่สูงมากนัก แต่มาเก๊าเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจภาคบริการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อมูลว่า ปี 2560 มาเก๊าลงทุนในไทยจำนวน 14.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ไทยลงทุนในมาเก๊าจำนวน 18.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

ทั้งนี้ ปัจจุบัน รัฐบาลมาเก๊ามีโครงการพัฒนาเขตใหม่เหิงฉิน (Hengqin New Area) ร่วมกับเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้ง เพื่อให้เป็นเขตศูนย์กลางอุตสาหกรรม สร้างสรรค์และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จึงน่าจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทย


การท่องเที่ยว

ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวมาเก๊าเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 69,719 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 จากปี 2559 (51,429 คน) ร้อยละ 20 และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในมาเก๊า 198,119 คน ลดลงร้อยละ 16.1 จากปี 2559 (236,091 คน) คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในมาเก๊า 

ไทยเป็นนักท่องเที่ยวอันดับ 8 ของมาเก๊า และเป็นจุดหมายท่องเที่ยวอันดับ 6 ของชาวมาเก๊า รองจากจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

โดยปัจจุบัน มีสายการบินที่ให้บริการตรงจากกรุงเทพฯ-มาเก๊า ทุกวัน (สายการบิน Thai Smile ในเครือการบินไทย, Air Macau และ Air Asia)


แรงงาน

ในปี 2560 มีแรงงานไทยในมาเก๊ารวม 961 คน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ กิจการโรงแรม กาสิโน ภัตตาคารและร้านอาหารไทย 

อัตราค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานฝีมืออยู่ระหว่าง 989 - 1,360 ดอลลาร์สหรัฐ และ 1,608 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ตามลำดับ แรงงานไทยที่ได้รับอัตราค่าจ้างสูง เช่น ตำแหน่ง Senior Sous Chef อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,298 ดอลลาร์สหรัฐ และตำแหน่งผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่มสถานกาสิโน อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,061 ดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจุบันแรงงานไทยส่วนใหญ่ในมาเก๊าเป็นบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หรือมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านในระดับสูง

ด้านต่างประเทศการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในฐานะแขกเกียรติยศในพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนแก่จีน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลจีนและโปรตุเกส
ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2542


การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

รัฐบาล
นาย Edmund Ho Hau-Wah ผู้บริหารสูงสุดมาเก๊า

ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2550ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557