ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือ

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2518 และครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2548 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีเขตอาณาดูแลเกาหลีเหนือ คนปัจจุบัน คือ นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ (designate Ambassador) ประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นาย An Song Nam

ปัจจุบันคนไทยในเกาหลีเหนือมีจำนวนไม่เกิน 10 คน ส่วนใหญ่ทำงานกับ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ฯ และคนเกาหลีเหนือในไทยมีประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต นักธุรกิจ และครอบครัว

ความร่วมมือทวิภาคีที่ผ่านมา อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนของหน่วยงานด้านการทหาร การจัดหลักสูตรฝึกอบรมดูงานในไทย โดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ให้แก่ผู้รับทุนชาวเกาหลีเหนือในสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านการค้าระหว่างประเทศ และการคมนาคม รวมทั้งความร่วมมือระหว่าง สพร. กับ WHO ในการจัดการฝึกอบรม/ดูงานด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างอธิบดีกรมสารนิเทศของทั้งสองฝ่าย (ล่าสุด ฝ่ายไทยไปเกาหลีเหนือเมื่อปี 2551)

ด้านการเมือง

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีเหนือ มีปัญหาทวิภาคีบางประการที่ยังคงต้องได้รับการแก้ไขโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย อาทิ ปัญหาผู้หญิงไทยสูญหายไปในเกาหลีเหนือ

กลไกความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญ อาทิ การจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Group) ภายใต้ MoU on Consultation and Cooperation (ลงนามในระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเกาหลีเหนือเมื่อปี 2548) เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านวัฒนธรรม การค้า การลงทุน รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านเศรษฐกิจการค้า

ไทยถือเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับต้นของเกาหลีเหนือ รองจากจีนและเกาหลีใต้ ในปี 2552 การค้ารวมมีมูลค่า 44.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำแนกเป็นมูลค่าการส่งออก 30.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้า 13.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 16.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าออกจากไทยไปเกาหลีเหนือที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตาล ยาง เส้นใย อาหารทะเล เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เครื่องจักรและส่วนประกอบ

มูลค่าการค้ารวมปี 2555 เท่ากับ 62.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.53) เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของการค้ารวมของไทย ไทยได้ดุล 18.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีเหนือ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล ลวดและสายเคเบิล แผงวงจรไฟฟ้า

สินค้าส่งออก ได้แก่ ยางพารา ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก


การลงทุน

ไทยและเกาหลีเหนือมีความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ตั้งแต่ ปี 2545

ปัญหาการลงทุนในเกาหลีเหนือของ บมจ. ล็อกซเล่ย์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นเอกชนไทยรายเดียวที่เข้าไปลงทุนในเกาหลีเหนือโดยได้ร่วมลงทุนกับบริษัท Teltech ของฟินแลนด์และบริษัทจรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของไต้หวัน จัดตั้งบริษัทล็อกซเล่ย์ แปซิฟิก จำกัด (LOXPAC) ดำเนินกิจการด้านโทรคมนาคม (รวมถึงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM) ร่วมกับกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมของเกาหลีเหนือในกรุงเปียงยางและในเขตเศรษฐกิจพิเศษราซอน (Rason) โดยรับสัมปทานดำเนินงาน 27 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2539 เป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่พฤษภาคม 2547 รัฐบาลเกาหลีเหนือ กลับมีคำสั่งระงับการให้สัมปทานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ

ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2551 เกาหลีเหนือได้อนุญาตให้บริษัท Orascom จากอียิปต์ เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ WCDMA ในเกาหลีเหนือ แต่รัฐบาลเกาหลีเหนือยังไม่อนุญาตให้บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกครั้ง

สถานะล่าสุด ปัจจุบันรัฐบาลเกาหลีเหนือได้ผ่อนผันการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ บ้าง โดยอนุญาตให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการซึ่งเป็นชาวต่างชาติในเกาหลีเหนือเท่านั้น และบริษัทฯ แจ้งข้อมูลว่า แนวโน้มที่รัฐบาลเกาหลีเหนือจะให้สัมปทานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่บริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัท Orascom ยังเป็นไปได้ยากในขณะนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจอื่นทดแทน อาทิ การนำเข้า-ส่งออกสินค้า อุปโภค-บริโภคจากไทย และการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตในกรุงเปียงยางและเขตเศรษฐกิจพิเศษราซอน

ด้านต่างประเทศการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • วันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2530
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2534
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • วันที่ 9 - 14 มีนาคม 2535 และ มิถุนายน 2536
รัฐบาล
พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • วันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2530
นายมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา
 • เมษายน 2536
นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานวุฒิสภา
 • มิถุนายน 2537
นายอุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • วันที่ 18 - 21 เมษายน 2538
นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2543
นายกระแส ชนะวงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 22 - 27 ตุลาคม 2544
นายประจวบ ไชยสาส์น ผู้แทนการค้าไทย
 • วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2544
นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา
 • วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2545
นายพิเชฐ พัฒนโชติ รองประธานวุฒิสภา (คนที่หนึ่ง)
 • วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2545
นายนรชิต สิงหเสนี อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะ
 • วันที่ 30 กันยายน - 5 ตุลาคม 2545
นายอภิชาติ ชินวรรโณ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะ
 • วันที่ 14 - 19 มิถุนายน 2547
นายกันตธีร์ ศุภมงคล ผู้แทนพรรคไทยรักไทยและคณะ
 • วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2547
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและคณะ
 • วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2547
นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2548
นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2552

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายเกาหลีเหนือ

รัฐบาล
นาย Li Jong Ock รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • กุมภาพันธ์ 2525
นาย Kim Yong Nam รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ตุลาคม 2531
 • วันที่ 13-17 ธันวาคม 2537
นาย Yon Hyung Muk นายกรัฐมนตรี
 • มกราคม 2534
นาย Chan Chol รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • พฤศจิกายน 2536
นาย Li Song Dae ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2538
นาย Choi U Jin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • กรกฎาคม 2538
นาย Pak Song Chol รองประธานาธิบดี
 • สิงหาคม 2541
  นาย Pak Song Chol รองประธานาธิบดีแวะผ่าน (transit) ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรองประธานสภา
นาย Paek Nam Sun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2543
  นาย Paek Nam Sun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะแขกกระทรวงการต่างประเทศและเข้าประชุม ARF ครั้งที่ 7
นาย Cho Tae Bok ประธานสภาประชาชนสูงสุด
 • วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2543
  นาย Cho Tae Bok ประธานสภาประชาชนสูงสุด ในฐานะแขกของรัฐสภา
นาย Ri Ryong Nam รัฐมนตรีช่วยด้านการค้า
 • วันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2544
  นาย Ri Ryong Nam รัฐมนตรีช่วยด้านการค้า ในฐานะแขกกระทรวงพาณิชย์
นาย Ri Kwang Gun รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศ
 • วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2544
  นาย Ri Kwang Gun รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศในฐานะแขกกระทรวงพาณิชย์
 • วันที่ 22 - 29 มิถุนายน 2545
นาย Kim Yong Nam ประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุด
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2545
  นาย Kim Yong Nam ประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุด ในฐานะแขกรัฐบาล
นาย Ri Kum Bom รัฐมนตรีไปรษณีย์และโทรคมนาคม
 • วันที่ 28 - 31 มกราคม 2546
  นาย Ri Kum Bom รัฐมนตรีไปรษณีย์และโทรคมนาคม ในฐานะแขก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย Ri Ju Kwan อธิบดีกรมสารนิเทศ และคณะ
 • วันที่ 16 - 19 กันยายน 2546
  นาย Ri Ju Kwan อธิบดีกรมสารนิเทศ และคณะ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นาย Rim Kyong Man รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศ
 • วันที่ 26-1 มิถุนายน - 1 กรกฎคม 2547
  นาย Rim Kyong Man รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศ ในฐานะแขกกระทรวงพาณิชย์
นาย Kim Yong Il ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2547
  นาย Kim Yong Il ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะแขกกระทรวงการต่างประเทศ
นาย Yu Yong Chol ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงประชาชน
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2547
  นาย Yu Yong Chol ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงประชาชน ในฐานะแขกของกระทรวงมหาดไทย
นาย Paek Nam Sun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2548
  นาย Paek Nam Sun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557