ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเกาหลีใต้

เกาหลีใต้

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

ไทยและเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นดี ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีได้เริ่มขึ้น ตั้งแต่ก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต [1] โดยไทยส่งทหารเข้าร่วมในกองกำลังสหประชาชาติ ในช่วงสงครามเกาหลี (2493 –2496) ซึ่งทำให้คนเกาหลีใต้ยังจดจำวีรกรรมและระลึกถึงบุญคุณของทหารไทยที่รู้จักกันในนาม "พยัคฆ์น้อย" [2]

ในปี 2551 ไทยและเกาหลีใต้ได้ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 50 ปี และในปี 2553 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเป็นประธานการประชุม Policy Consultation (PC) [3] ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ที่กรุงโซล ซึ่งเป็นกลไกการหารือในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนและเสริมการหารือในกรอบคณะกรรมาธิการร่วมไทย-เกาหลีใต้ (JC) ระดับรัฐมนตรี ซึ่งที่ผ่านมามีการประชุมกันเพียง 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2546 ที่จังหวัดเชียงใหม่

มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของระดับผู้นำและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแต่ละฝ่ายหลายครั้ง อาทิ นายกรัฐมนตรีเยือนเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำอาเซียน-เกาหลีใต้สมัยพิเศษที่เกาะเจจู เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2552รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเกาหลีใต้ อย่างเป็นทางการเพื่อร่วมพิธีเปิดศูนย์อาเซียน-เกาหลีเมื่อเดือนมีนาคม 2552 และเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมพิธีศพของอดีตประธานาธิบดี คิม แด-จุง เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ส่วนประธานาธิบดี อี มย็อง-บัก ของเกาหลีใต้เดินทางเยือนไทย 2 ครั้ง เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2552 และระหว่างวันที่ 24 - 25ตุลาคม 2552

ในปี 2553 เกาหลีใต้เป็นประเทศส่งออกอันดับ 15 ของโลก และไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้เป็นอันดับ 6 มีมูลค่าการค้ารวม 11.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า เป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 17 ของไทย และนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาไทยมากเป็นอันดับที่ 5 จำนวน 815,970 คน นอกจากนี้ ไทยมีแรงงาน ในเกาหลีใต้ประมาณ 39,000 คน โดยมีความตกลงจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลีใต้แบบรัฐต่อรัฐ (Employment Permit System: EPS) ตั้งแต่ปี 2547 1. [1] ไทยกับเกาหลีใต้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2501
 2. [2] ปัจจุบันไทยยังคงจัดส่งนายทหารติดต่อประจำคณะกรรมาธิการหยุดยิงทางทหาร 1 นาย และเจ้าหน้าที่หน่วยแยกกองทัพบกไทยประจำกองร้อยทหารเกียรติยศ (Honour Guard Company) ของกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล 6 นาย
 3. [3] เป็นกลไกระดับปลัด/รองปลัด/อธิบดี (สุดแต่จะสะดวกสอดคล้องกัน)

ด้านการเมือง

เกาหลีใต้ มีความร่วมมือกับไทยทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน+3 และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission) ซึ่งเป็นกลไกหารือภาพรวมความร่วมมือ มีการเสด็จเยือนของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย และการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง และมีการลงนามสนธิสัญญาและความตกลงความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ แรงงาน วัฒนธรรม ฯลฯ

กลไกความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission - JC) ซึ่งเป็นกลไกหารือภาพรวมความร่วมมือ มีการประชุม ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2546

ด้านเศรษฐกิจการค้า

ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าเกาหลีใต้มาตลอด ในปี 2552 มีมูลค่าการค้ารวม 8,241.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ -21.72 จากปี 2551 ไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ 2,818.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 15 ของไทย) และนำเข้าจากเกาหลีใต้ 5,422.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 7 ของไทย) ไทยเสียดุลการค้าเกาหลีใต้ 2,604.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากสถิติปี 2555 มูลค่าการค้ารวม ไทย-เกาหลีใต้ 13,758.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ 4,778.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 8,979.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้า น้ำตาลทราย เคมีภัณฑ์ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์


การลงทุน

การลงทุนสะสมของเกาหลีใต้ในไทยตั้งแต่ปี 2523 จนถึงปี 2555 มีทั้งสิ้น 1,829 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 2,443.517 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.74 หรืออันดับที่ 26 ของการลงทุนในต่างประเทศสะสมของเกาหลีใต้ทั้งหมดและเป็นอันดับที่ 8 ที่เกาหลีใต้ลงทุนสะสมในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด

โดยสาขาที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับในปี 2555 มีโครงการลงทุน 157 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 93.885 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน

ไทยกำลังติดตามกับฝ่ายเกาหลีใต้ ให้ยกเลิกการห้ามนำเข้าไก่สดจากไทย เนื่องจากในปัจจุบันไทยปลอดจากการระบาดของไข้หวัดนกแล้ว
(เกาหลีใต้ยกเลิกการนำเข้าไก่สดจากไทยเนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกในไทยในอดีต)

ไทยสนใจดึงดูดให้นักลงทุนเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนใน

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์
 2. อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
 4. เครื่องจักร
 1. ผลิตภัณฑ์โลหะ
 2. พลังงานทดแทน
 3. สิ่งทอ
 4. อาหาร

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2513 - 2553 การลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย มีจำนวนโครงการขั้นอนุมัติทั้งสิ้น 645 โครงการ จำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 135,213.5 ล้านบาท สาขาที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า


การท่องเที่ยว

ในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปยังเกาหลีใต้ 395,984 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปี 2554 มากเป็นอันดับ 5 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปยังเกาหลีใต้ทั้งหมด และนักท่องเที่ยวไทยนับเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในบรรดานักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียน ในทางกลับกัน นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมายังประเทศไทยจำนวน 1,169,131 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จากปี 2554 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.24 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยทั้งหมด

ด้านต่างประเทศการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2535
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2547
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2547
  เสด็จเยือนเพื่อทรงรับเหรียญรางวัลจากที่ประชุม World Congress of International Confederation of Societies of Authors and Composers ครั้งที่ 44
 • วันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2547
  เสด็จเยือนเพื่อทรงหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
 • วันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2548
  เสด็จเยือนเพื่อทรงลงพระนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
 • วันที่ 16 - 22 เมษายน 2549
  เสด็จเยือนเพื่อทรงปฏิบัติพระภารกิจด้านวิชาการ
 • วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2550
  เสด็จเยือนเพื่อทรงปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ ลงพระนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ (IERC) สถาบัน Gwangju Institute of Science and Technology (GIST)
 • วันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2551
  เสด็จเยือนเพื่อทรงหารือด้านวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมืองกวางจู
 • วันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2552
  เสด็จเยือนเพื่อทรงร่วมประชุมด้านวิชาการ เรื่องอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเด็ก จากการวิจัยและความรู้สู่การวางนโยบายและการดำเนินการ
 • วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2553
  เสด็จเยือนเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม The 2010 Joint Conference of International Society of Exposure Science and International Society for Environmental Epidemiology ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2553
 • วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2554
  เสด็จเยือนเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม Asian and Pacific Regional Preparatory Meeting for the UN Conference on Sustainable Development ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2554
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2554
  เสด็จเยือนเพื่อทรงรับการถวายรางวัลจากสมาคมส่งเสริมส่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งเกาหลีและจากสมาพันธ์นานาชาติของสมาคมนักประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2554
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ
 • วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2552
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • วันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2551
 • วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2553
  เสด็จเยือนเมืองปูซานและกรุงโซลระหว่างวันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2553 เพื่อเป็นองค์ประธานงานเลี้ยงรับรองประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยในงาน Pusan Film International Festival
 • วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2554
  เสด็จเยือนเมืองปูซานและกรุงโซลระหว่างวันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2554 เพื่อเป็นองค์ประธานงานเลี้ยงรับรองประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยในงาน Pusan Film International Festival
 • วันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2555
  เสด็จเยือนเมืองปูซานและกรุงโซลระหว่างวันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2555 เพื่อเป็นองค์ประธานงานเลี้ยงรับรองประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยในงาน Pusan Film International Festival
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2554
  เสด็จเยือนเกาหลีใต้ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบัน Korean Institute of Criminology (KIC) ระหว่างวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2554
 • วันที่ 19 – 26 สิงหาคม 2555
  เสด็จเยือนเกาหลีใต้เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมอาชญวิทยาแห่งเกาหลี ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ 19 – 26 สิงหาคม 2555
รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พตท. ทักษิณ ชินวัตร)
 • วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2546
  เดินทางเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2548
  เข้าร่วมประชุม Global Forum on Reinventing Government ครั้งที่ 6 ที่กรุงโซล
 • วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2548
  เข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 13 ณ เมืองปูซาน
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 • วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2552
  เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - เกาหลีใต้ สมัยพิเศษ ที่เกาะเชจู
นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร )
 • วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2555
  เยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์
 • วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2556
  เยือนเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของมาดามปัก กึน-ฮเย

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายเกาหลีใต้

รัฐบาล
ประธานาธิบดี โน มู-เฮียน
  วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2546
  เข้าร่วมการประชุมเอเปค ครั้งที่ 11 ที่กรุงเทพฯ
ประธานาธิบดี อีมยอง-บัก
 • วันที่ 10 - 11 เมษายน 2552
  เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ณ พัทยา
 • วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2552
  เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ณ หัวหิน
 • วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2555
  เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2555
นายคัง ชาง-ฮี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกาหลีใต้
 • วันที่ 16 - 20 มกราคม 2556
  เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2556 โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556