ข่าวเด่น

ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

28 Dec 2018   Views 12223 ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

     ไทยกับมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันกว่า 60 ปี และการเยือนไทย อย่างเป็นทางการของ ตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และ ตุน ดร. ซีตี ฮัสมะฮ์ บินติ โมฮัมหมัด อาลี ภริยา ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ถือเป็นการเปิดทศวรรษใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย และเป็นการเยือนไทยครั้งแรกตั้งแต่ ดร. มหาธีร์ฯ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นสมัยที่ 2 เมื่อพฤษภาคม 2561 เพื่อแนะนำตัวตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน 

บรรยาย
     ภาพที่ 1: ดร. มหาธีร์ฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Malaysia - Thailand Bilateral Relations in the context of ASEAN"
ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561)

     ในการเยือนไทยดังกล่าว ดร. มหาธีร์ฯ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะผู้นำอาวุโสของภูมิภาคและของโลก รวมทั้งได้สร้างคุณูปการอย่างมากต่อความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซียอีกทั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ บ้านสี่เสา เทเวศร์ ซึ่งทั้งสองท่านได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเดียวกัน ระหว่างปี 2524 - 2530 นอกจากนี้ ดร. มหาธีร์ฯ ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย ในบริบทอาเซียน ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย 
     นายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้หารือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในหลายเรื่อง อาทิ 
     (1) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) และความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ย้ำว่า จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา จชต. และจะขยายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง โดยเฉพาะการบริหารจัดการชายแดน เช่น การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ 
     (2) การพัฒนาเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงตามแนวชายแดน ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันให้ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือขึ้นเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้นขึ้น” เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ เพราะไทยและมาเลเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกันมาก จึงควรร่วมมือกันผลักดันโครงการสำคัญ ๆ ที่คั่งค้างให้มีความคืบหน้า โดยเฉพาะ ด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และการสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ 
     (3) ความร่วมมือในกรอบอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมอาเซียนให้มีความแข็งแกร่งและเป็นเอกภาพ มาเลเซียย้ำสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งไทยมีเป้าหมายส่งเสริมให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีความเข้มแข็ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การก้าวไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความเป็นปึกแผ่น และเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคและนานาประเทศ  
     (4) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญอย่างมากกับการมีช่องทางติดต่อสื่อสารในระดับผู้นำและระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งการพบปะหารือระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อขับเคลื่อนทศวรรษใหม่ของ ความร่วมมือไทย - มาเลเซียให้เจริญก้าวหน้าร่วมกัน ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ทั้งสองฝ่ายต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
     ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เดินทางเยือนไทยโดยเป็นแขกของรัฐบาลไทย เพื่อรับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง จากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้มอบปริญญาฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
     มาเลเซียและไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2500 ทั้งสองฝ่ายได้ฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและมาเลเซียเมื่อปี 2560 ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยในปี 2560 มีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม 22,107.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.27 จากปี 2559 ไทยเข้าไปลงทุนในมาเลเซียในสาขาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กระดาษและสิ่งพิมพ์ การผลิต อาหาร และเคมีภัณฑ์ ขณะที่มาเลเซียเข้ามาลงทุน ในไทยในสาขา การบิน ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก เซรามิก อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ ส่วนด้าน การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมาเลเซียมาไทยประมาณ 3.35 ล้านคน และนักท่องเที่ยวไทยไปมาเลเซียประมาณ 1.84 ล้านคน 

 * * * * * 

 ทีมประชาสัมพันธ์ 
 East Asia Unit 
 ธันวาคม 2561