ข่าวเด่น

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

23 Aug 2018   Views 30910 ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

 
ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมามีพลวัตรสูง โดยเมื่อปี 2560 ไทยและญี่ปุ่นได้เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนการเยือนและพบหารือกันบ่อยครั้ง ซึ่งได้ช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในฐานะ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ให้เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและประชาชน
 
เมื่อวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2561 ไทยและญี่ปุ่นได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (High Level Joint Commission - HLJC) ครั้งที่ 4 เพื่อหารือความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 8 ด้าน  โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะเดินทางเยือนญี่ปุ่น และเป็นประธานร่วมกับ นายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น 


 
ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของไทยกับญี่ปุ่นครอบคลุมทั้งด้านการค้า การลงทุน ความร่วมมือระบบราง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความร่วมมือในกรอบภูมิภาค ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันมีดังนี้        
 
1. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership - CPTPP) หรือ TPP11 
เดิม TPP (Trans-Pacific Partnership) มีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ ต่อมาสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศถอนตัวออกจากความตกลงนี้เมื่อเดือนมกราคม 2560 จึงทำให้ประเทศสมาชิกเหลือ 11 ประเทศ (ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และเวียดนาม) และได้ตั้งชื่อกลุ่มใหม่เป็น CPTPP หรือเรียกว่า TPP11   
 
ในการหารือกับฝ่ายญี่ปุ่น ฝ่ายไทยย้ำความมุ่งมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก TPP11 โดยฝ่ายญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนการเตรียมตัวเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าวของไทย และทั้งสองฝ่ายจะเร่งรัดการหารือระดับเทคนิคระหว่างอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กับหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายญี่ปุ่น
 
2. ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) 
ไทยและญี่ปุ่นได้ลงนามใน JTEPA เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ซึ่งครอบคลุมความตกลงการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เป็นต้น และในปี 2560 นี้ครบรอบ 10 ปี ของความตกลงฯ ไทยและญี่ปุ่นจึงเห็นพ้องที่จะกลับมาทบทวน JTEPA เพื่อให้เนื้อหาความตกลงฯ สะท้อนและสอดคล้องผลประโยชน์ของไทยกับญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน   
  
ในการหารือครั้งนี้ ไทยและญี่ปุ่นต่างย้ำความสำคัญของ JTEPA และมุ่งมั่นจะดำเนินการทบทวนทั่วไป JTEPA ให้แล้วเสร็จ เพื่อยกระดับ JTEPA ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ สองฝ่ายเห็นพ้องว่า จะดำเนินการทบทวนทั่วไป JTEPA เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและสะท้อนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างกัน3. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 
RCEP เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (+6)    
 
ในระหว่างการหารือ ไทยและญี่ปุ่นได้ย้ำศักยภาพอันกว้างไกลของ RCEP และจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นสำหรับความตกลง RCEP ที่มีมาตรฐานสูง บนพื้นฐานของแถลงการณ์ร่วมของผู้นำในการเจรจา RCEP วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560    
 
4. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อ Thailand 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ไทยและญี่ปุ่นจะร่วมมือกันต่อไปเพื่อยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบนพื้นฐานของแนวคิด “Connected Industries” โดยฝ่ายไทยย้ำความมุ่งมั่น
ในการดำเนินโครงการ EEC และยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักลงทุนญี่ปุ่นใน EEC
 
5. ความร่วมมือระบบราง 
ไทยและญี่ปุ่นจะมุ่งผลักดันความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบรางในไทย โดยฝ่ายญี่ปุ่นจะร่วมมือกับฝ่ายไทย ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบรางในไทยด้วย 

      

6. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) 
ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีกับการจัดทำแผนแม่บท ACMECS Master Plan ที่ฝ่ายไทยเป็นผู้ริเริ่มในการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ และฝ่ายไทยยินดีที่ญี่ปุ่นแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยง อาทิ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) 
ฝ่ายญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยตามข้อริเริ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ญี่ปุ่น - ไทย โดยเฉพาะการพัฒนาวิศวกรและแรงงานด้านเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะจัดตั้งสถาบันสำหรับการพัฒนาวิศวกรและบุคลากรทางเทคนิคในรูปแบบของญี่ปุ่น หรือ โคเซ็นเป็นแห่งแรกในไทย
 
8. ความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่น 
ไทยและญี่ปุ่นยินดีกับพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกันในระดับท้องถิ่น เช่น การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับจังหวัดมิเอะ และทั้งสองฝ่ายจะหารือกันต่อไปถึงสาขาที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกัน

       


หลังจากการประชุมข้างต้น รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนที่จังหวัดไอจิ และจังหวัดมิเอะ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางของญี่ปุ่น และมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยผู้ประกอบการ SMEs ของทั้งสองจังหวัดแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ก่อนหน้านี้ผู้นำระดับสูงของญี่ปุ่นได้เดินทางเยือนไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกับไทยจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 3 นายฮิโระชิเก เสะโค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) นำคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นจำนวน 563 คน เดินทางเยือนไทยในโอกาสครบรอบ 130 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2561 โดยเอกชนญี่ปุ่นได้แสดงความสนใจที่จะมาลงทุนในไทยในสาขาที่เป็นความต้องการของไทย เช่น ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาระบบราง การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ นายเอเค ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ ได้นำคณะนักธุรกิจกลุ่ม SMEs มาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ด้วย    

ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทย และเป็นประเทศที่ลงทุนอันดับที่ 1 ในไทย โดยในปี 2560 นักลงทุนจากญี่ปุ่นได้ขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มูลค่า 69,911 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 จากปี 2559 ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาไทยจำนวน 1.54 ล้านคน มากเป็นอันดับ 5 รองจากจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และ สปป. ลาว    

-----------------------

ทีมประชาสัมพันธ์

กรมเอเชียตะวันออก

สิงหาคม 2561สิงหาคม 2561