ข่าวเด่น

สานสัมพันธ์ไทย - ฮ่องกง ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

06 Jul 2018   Views 3488 สานสัมพันธ์ไทย - ฮ่องกง ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”กรมเอเชียตะวันออกต้อนรับคณะเยาวชนจากฮ่องกงที่ชนะการแข่งขันความสามารถรอบด้านในโครงการ “การปฏิสัมพันธ์ของฉันกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 น.ส.ลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมเอเชียตะวันออก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรมสารนิเทศ ได้ต้อนรับนาย Herman Hu และนาย Yung Chan ผู้แทนฮ่องกงในสภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People's Congress : NPC) และคณะเยาวชนจากฮ่องกงที่ชนะการแข่งขันความสามารถรอบด้านในโครงการ “การปฏิสัมพันธ์ของฉันกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (“My Interface with the Belt and Road Initiative” Integrated Abilities Competition) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยคณะกรรมการบุกเบิกข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Pioneer) ของฮ่องกง 

ในโอกาสดังกล่าว ผู้แทนจากกรมที่เกี่ยวข้องได้บรรยายสรุปเรื่องภาพรวมความสัมพันธ์ไทยกับฮ่องกง นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยและการเชื่อมโยงกับข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ของจีน โดยเฉพาะนโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการรถไฟไทย - จีน พัฒนาการในไทย รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายการต่างประเทศของไทย ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - ฮ่องกง ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมูลนิธิยุวทูตความดี และแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างเยาวชนฮ่องกงกับมูลนิธิยุวทูตความดี 

การบรรยายสรุปได้รับความสนใจจากคณะเยาวชนอย่างมาก โดยเยาวชนฮ่องกงได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยในหลายด้านด้วยความกระตือรือร้น แสดงให้เห็นถึงความสนใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ของเยาวชนฮ่องกง กิจกรรมในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างความเข้าใจต่อประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมเสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับประชาชนระหว่างไทยกับฮ่องกงในอนาคต  

ในช่วงท้ายของการบรรยายสรุป นาย Hu ผู้แทนฮ่องกงใน NPC ได้กล่าวขอบคุณกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศที่ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากฮ่องกงอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในระดับเยาวชนต่อไป คณะเยาวชนฮ่องกง มีกำหนดการเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2561 โดยคณะมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย (Huawei) ธนาคารกรุงเทพ รวมทั้งเยี่ยมชมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และทัศนศึกษา จ.อยุธยา

---------------------------