ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านนโยบาย

22 Jan 2018   Views 1600

                 ตามประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 6/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านนโยบาย จำนวน 1 อัตรา ความแจ้งแล้วนั้น

                 บัดนี้ กรมเอเชียตะวันออกได้ดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรับเข้าทำงานดังนี้
1. นางสาวชนาภรณ์ บุตรกินรี
2. นางสาวภัคจิรา เนินใหม่
3. นางสาวธัญชาติ วิชายะ
4.นางสาวชญาดา เขียนนอก
                 ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 โปรดยืนยันตอบรับการเข้าทำงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว และกรมเอเชียตะวันออกจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปแทน ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานการรายงานตัวและศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน