ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

16 Sep 2016   Views 77873


กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ จะจัดงานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00  น. ที่ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 


งานสัมมนาดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ภาคเอกชนไทยและผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมียนมา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนในเมียนมา อาทิ พื้นฐานที่จำเป็นในการลงทุน มาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศักยภาพในการเข้าไปลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ของเมียนมา

งานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยและเมียนมา โดยนายพิษณุ สุวรรณชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จะกล่าวบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมทิศทางและศักยภาพของเศรษฐกิจเมียนมา นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะบรรยายเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการลงทุนในเมียนมา นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บรรยายซึ่งเป็นผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจของเมียนมาด้วย
 
ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในงานสัมมนา โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaimyanmarbc@gmail.com และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวมายเดียร์ รุจิรยศ โทร. 02 345 1127

กำหนดการงานสัมมนาสางเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา 
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. 
ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

13.00 - 13.30 น.  ลงทะเบียน
13.30 - 13.45 น.  พิธีเปิดการสัมมนาการส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา 
                         โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์     อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
13.45 - 14.10 น.  การบรรยาย “ภาพรวมและทิศทางศักยภาพที่น่าค้นหาของเศรษฐกิจเมียนมา” 
                         โดยนายพิษณุ สุวรรณะชฎ                เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
14.10 - 14.35 น.  การบรรยาย “กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพและพื้นฐานที่จำเป็นในการลงทุนในเมียนมา” 
                         โดยนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา        ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ และรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
14.35 - 14.50 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
14.50 - 15.20 น.  การบรรยาย “มาตรการ กฎระเบียบ และข้อควรรู้ในการลงทุนในเมียนมา” 
                         โดยสมาชิกคณะกรรมาธิการการลงทุนเมียนมา (ภาษาอังกฤษ) 
15.20 - 15.50 น.  การบรรยาย “ช่องทางในการขยายฐานการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมา” (ภาษาอังกฤษ) 
                          โดยนาย Moe Kyaw, Central Executive Committee         สหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมา
15.50 - 16.20 น.  การบรรยาย “ค้นหาศักยภาพรายภูมิภาค: อิรวดี – ย่างกุ้ง – มะริด" (ภาษาอังกฤษ) 
                         โดยนาย Ye Min Aung, Secretary Executive Committee    สหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมา
16.20 - 17.00 น.  ช่วงถาม – ตอบ

Programme 
Seminar on Myanmar’s Trade and Investment Insight: 
Keys to unlocking a successive business endower 
Friday 23 September 2016 
Dusit Thani Hall, Dusit Thani Hotel, Bangkok Thailand

13.00 – 13.30 hrs. Registration
13.30 – 13.45 hrs.    Opening Remarks 
                 by Mr. Singtong Lapisatepun
                            Director- General, Department of East Asian Affairs
13.45 – 14.10 hrs.  Myanmar’s overview and untapped potentials 
               by H.E. Mr. Pisanu Suvanajata,
             Ambassador of Thailand to Myanmar
14.10 – 14.35 hrs.  High potential sectors in Myanmar
                  by Mr. Panitan Pawarolarnwitthaya,
                                      President of the Thailand – Myanmar Business Council
14.35 – 14.50 hrs.     Coffee break
14.50 – 15.20 hrs.  Must know rules and regulations for investment in Myanmar
                                   by member of Myanmar Investment Commission (MIC)
15.20 – 15.50 hrs.  Myanmar’s Special Economic Zone: Production-base heaven
  by U Moe Kyaw, Central Executive Committee
    Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI)
15.50 – 16.20 hrs.  In-depth geographical analysis of Myanmar
  by U Ye Min Aung, Secretary Executive Committee 
    Union of Myanmar Federaion of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI)  
16.20 – 17.00 hrs.  Q&A