ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : บรูไนดารุสซาลาม

บรูไนดารุสซาลาม

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ที่ตั้ง

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร)

พื้นที่

5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน

เมืองหลวง

กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน

ประชากร

422,678 คน

ภาษาราชการ

ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu)

ศาสนา

อิสลาม ร้อยละ 67
พุทธ ร้อยละ 13
คริสต์ ร้อยละ 10 และอื่น ๆ ร้อยละ 10

ประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29

ผู้นำรัฐบาล

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29

รัฐมนตรีต่างประเทศ

คนที่ 1: สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ
คนที่ 2: ดาโต๊ะ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ (Dato Erywan Pehin Yusof)

ระบอบการปกครอง

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็น องค์ประมุขผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เขตการปกครอง

แบ่งเป็น 4 เขต คือ เขต Brunei-Muara, เขต Belait, เขต Temburong และเขต Tutong

วันชาติ

23 กุมภาพันธ์

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

1 มกราคม 2527

หน่วยเงินตรา

ดอลลาร์บรูไน (1 ดอลลาร์บรูไน / 23.80 บาท ปี 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2559)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

30,993 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2559)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 0 (ปี 2560)

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร (อาทิ ข้าวและผลไม้)

สินค้าส่งออกสำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

ปรับปรุงเมื่อ : 20/07/2561