ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่น (Japan)

ที่ตั้ง

อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย โดยมีทะเลโอค็อตสก์ เป็นเส้นแบ่งเขตแดน

พื้นที่

๓๗๗,๙๓๐ ตารางกิโลเมตร (๐.๗๖ เท่าของไทย)

เมืองหลวง

กรุงโตเกียว

ประชากร

๑๒๖.๗๐ ล้านคน (โตเกียว ๑๓.๗๓ ล้านคน)

ภาษาราชการ

ภาษาญี่ปุ่น

ศาสนา

มีผู้นับถือศาสนาร้อยละ ๓๙ โดยนับถือพุทธและชินโตประมาณร้อยละ ๓๗ ศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ ๑ และอื่น ๆ ร้อยละ ๑

ประมุข

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ

ผู้นำรัฐบาล

นายชินโซ อาเบะ

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายทะโร โคโนะ

ระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุข

เขตการปกครอง

๔๗ จังหวัด โดยแบ่งเขตย่อยลงไปเป็นเมืองและหมู่บ้านโดยทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหาร

วันชาติ

๒๓ ธันวาคม (ตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

๒๖ ก.ย. ๒๔๓๐

หน่วยเงินตรา

๑๐๙.๕๒๙ เยน /๑ USD (๒๘.๖๓ บาท/๑๐๐ เยน) สถานะ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

๔.๘๙ ล้านล้าน USD (ไทย: ๔.๓๘ แสนล้าน USD)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

๓๘,๕๕๐ USD (ไทย: ๖,๓๓๖.๓ USD)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ ๐.๓ (ไทย: ร้อยละ ๑.๓)

สินค้านำเข้าสำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สื่อสาร

สินค้าส่งออกสำคัญ

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เซมิคอนดักเตอร์) ชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า และมอเตอร์

ปรับปรุงเมื่อ : 05/06/2562