ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ไทย

ไทย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ราชอาณาจักรไทย (Thailand)

ที่ตั้ง

ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา
ทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศพม่า
ทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว

พื้นที่

513,115 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง

กรุงเทพมหานคร

ประชากร

67.22 ล้านคน

ภาษาราชการ

ภาษาไทย

ศาสนา

พุทธศาสนา ร้อยละ 95

ประมุข

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้นำรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย

ระบอบการปกครอง

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีลักษณะเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภาหรือประชาธิปไตยแบบ มีผู้แทน โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐผู้ทรงบริหารพระราชอำนาจตามขอบเขต ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ การบริหารประเทศประชาชนจะใช้อำนาจบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผู้นำรัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี (ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี)

เขตการปกครอง

ประเทศไทยแบ่งเขตการบริหารออกเป็น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด 77 จังหวัด 877 อำเภอ และ 7,255 ตำบล
และการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

วันชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

387.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

5,390 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 1.8

สินค้านำเข้าสำคัญ

น้ำมันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

สินค้าส่งออกสำคัญ

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันสำเร็จรูป

ปรับปรุงเมื่อ : 18/04/2560