ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region)

ที่ตั้ง

ฮ่องกงเป็นเกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน และดินแดนที่เรียกว่า New Territories (ซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับชายแดนจีน) รวมถึงเกาะเล็ก ๆ อีก 235 เกาะ โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะลันตา (ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติฮ่องกงและ Disneyland)

พื้นที่

1,106.5 ตารางกิโลเมตร

ประชากร

7.39 ล้านคน

ภาษาราชการ

จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อังกฤษ

ศาสนา

พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม ฮินดู

ผู้นำรัฐบาล

ผู้บริหารสูงสุด นายซี วาย เลิง (C.Y. Leung) (กวางตุ้ง : เหลิ่ง จัน เย้ง)

ระบอบการปกครอง

เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Special Administrative Region - SAR)

เขตการปกครอง

มีสถานะเป็นเขตบริหารพิเศษ ภายใต้หลักการ 1 ประเทศ 2 ระบบ (One Country, Two Systems) โดยรัฐบาลจีนให้อิสระ ในการบริหารในด้านต่าง ๆ (ยกเว้น ด้านการต่างประเทศและการทหาร)

หน่วยเงินตรา

ดอลลาร์ฮ่องกง HKD (1 HKD / 4.08 บาท ณ วันที่ 10 พ.ค. 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

338.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

45,887.9 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 3.8

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ น้ำมันปิโตรเลียม

สินค้าส่งออกสำคัญ

ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์

ปรับปรุงเมื่อ : 11/05/2561