ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region)

ที่ตั้ง

ฮ่องกงเป็นเกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน และดินแดนที่เรียกว่า New Territories (ซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับชายแดนจีน) รวมถึงเกาะเล็ก ๆ อีก 235 เกาะ โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะลันตา (ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติฮ่องกงและ Disneyland)

พื้นที่

1,106.5 ตารางกิโลเมตร

ประชากร

7.39 ล้านคน

ภาษาราชการ

จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อังกฤษ

ศาสนา

พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม ฮินดู

ผู้นำรัฐบาล

ผู้บริหารสูงสุด นางแคร์รี หล่ำ (กวางตุ้ง : หล่ำ เจง ยฺหวิตหง่อ)

ระบอบการปกครอง

เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Special Administrative Region - SAR)

เขตการปกครอง

มีสถานะเป็นเขตบริหารพิเศษ ภายใต้หลักการ 1 ประเทศ 2 ระบบ (One Country, Two Systems) โดยรัฐบาลจีนให้อิสระ ในการบริหารในด้านต่าง ๆ (ยกเว้น ด้านการต่างประเทศและการทหาร)

หน่วยเงินตรา

ดอลลาร์ฮ่องกง HKD (1 HKD / 4.21 บาท ณ วันที่ 21 พ.ย. 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

339.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

45,887.9 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 3.8

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค/บริโภค เคมีภัณฑ์ น้ำมันปิโตรเลียม

สินค้าส่งออกสำคัญ

ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์

ปรับปรุงเมื่อ : 30/11/2561