ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เวียดนาม

เวียดนาม

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกี๋ย ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย

พื้นที่

๓๓๑,๖๙๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ ๖๔ ของไทย)

เมืองหลวง

กรุงฮานอย

ประชากร

๙๕.๕ ล้านคน

ภาษาราชการ

เวียดนาม

ศาสนา

ไม่มีศาสนาประจำชาติ ประชาชนร้อยละ ๑๒.๒ นับถือศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน)

ประมุข

นายเหวียน ฝู จ่อง (ประธานาธิบดี) (ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคอมมิวนิสต์เวียดนามด้วย)

ผู้นำรัฐบาล

นายเหวียน ซวน ฟุก

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์

ระบอบการปกครอง

ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและมีอำนาจสูงสุด

เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕๘ จังหวัด และ ๕ เทศบาลซึ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเท่าจังหวัด

วันชาติ

๒ กันยายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

๖ สิงหาคม ๒๕๑๙

หน่วยเงินตรา

ด่ง (๗๔๓ ด่งต่อบาท: พฤษภาคม ปี ๒๕๖๒)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

๒๔๐.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (Nominal GDP) (ปี ๒๕๖๑)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

๒,๕๕๑ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี ๒๕๖๑)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ ๗.๐๘ (ปี ๒๕๖๑)

สินค้านำเข้าสำคัญ

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลและส่วนประกอบ ผ้า รถยนต์

สินค้าส่งออกสำคัญ

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โทรศัพท์มือถือ น้ำมันดิบ รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ อัญมณี คอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตร และสินค้าประมง

ปรับปรุงเมื่อ : 05/06/2562