ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : มาเลเซีย

มาเลเซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

มาเลเซีย (Malaysia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน ได้แก่ (๑) มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ติดกับไทย ประกอบด้วย ๑๑ รัฐ ได้แก่ ยะโฮร์ เกดะห์ กลันตัน มะละกา เนกรีเซมบีลัน ปะหัง ปีนัง เประ ปะลิส สลังงอร์ และตรังกานู (๒) มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ติดกับบรูไนดารุสซาลามและอินโดนีเซีย ประกอบด้วย ๒ รัฐ ได้แก่ ซาบาห์และซาราวัก นอกจากนี้ ยังมีเขตปกครองภายใต้ สหพันธรัฐอีก ๓ เขต ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

พื้นที่

๓๓๐,๒๕๒ ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง

กรุงกัวลาลัมเปอร์

ประชากร

๓๒.๕ ล้านคน (สถานะ พ.ย. ๒๕๖๑)

ภาษาราชการ

มาเลเซีย

ศาสนา

อิสลาม (ร้อยละ ๖๑.๓) พุทธ (ร้อยละ ๑๙.๘) คริสต์ (ร้อยละ ๙.๒) ฮินดู (ร้อยละ ๖.๒) และอื่น ๆ (ร้อยละ ๓.๕)

ประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลละฮ์ เรียยาตุดดิน อัล-มุซตาฟา บิลละฮ์ ชะฮ์ อิบนี สุลต่าน ฮัจญี อาฮ์หมัด ชะฮ์ อัล-มุสตาอิน บิลละฮ์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่ ๑๖

ผู้นำรัฐบาล

ตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด

รัฐมนตรีต่างประเทศ

ดาโตะ ไซฟุดดิน อับดุลละฮ์

ระบอบการปกครอง

สหพันธรัฐ โดยมี (๑) สมเด็จพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong) ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งมาจากการเลือกตั้งระหว่าง เจ้าผู้ปกครองรัฐ ๙ รัฐ (ยะโฮร์ เกดะห์ กลันตัน เนกรีเซมบีลัน ปะหัง เประ ปะลิส สลังงอร์ และตรังกานู) และผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันขึ้นดำรงตำแหน่งวาระละ ๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ สุลต่านอับดุลละฮ์ เรียยาตุดดิน อัล-มุซตาฟา บิลละฮ์ ชะฮ์ (สุลต่านแห่งรัฐปะหัง) ทรงได้รับเลือกตั้งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย พระองค์ที่ ๑๖ (๒) นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียคนปัจจุบัน คือ ตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ (๓) มุขมนตรีแห่งรัฐเป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งรัฐ โดยใน ๙ รัฐที่ปกครองโดยสุลต่าน มุขมนตรีแห่งรัฐ มีชื่อตำแหน่งว่า Menteri Besar และใน ๔ รัฐ (มาละกา ปีนัง ซาบาห์ และซาราวัก) ที่ไม่ได้ปกครองโดยสุลต่าน มุขมนตรี แห่งรัฐมีชื่อตำแหน่งว่า Chief Minister

เขตการปกครอง

มาเลเซียแบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๓ รัฐ ได้แก่ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ ปะลิส ซาบาห์และซาราวัก และ ๓ ดินแดนสหพันธ์ ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

วันชาติ

๓๑ สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๐

หน่วยเงินตรา

ริงกิต (๑ ริงกิตเท่ากับ ๗.๗๑ บาท) (สถานะ พ.ค. ๒๕๖๒)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

๓๔๗.๒๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

๑๐,๗๐๓.๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ ๔.๗ (ปี ๒๕๖๑)

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออกสำคัญ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม

ปรับปรุงเมื่อ : 05/06/2562