ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เมียนมา

เมียนมา

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (The Republic of the Union of Myanmar)

ที่ตั้ง

ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน ๒,๑๘๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว ๒๓๕ กิโลเมตร และไทย ๒,๔๐๑ กิโลเมตร
ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย ๑,๔๖๓ กิโลเมตร และบังกลาเทศ ๑๙๓ กิโลเมตร
ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล

พื้นที่

๖๕๗,๗๔๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๑.๓ เท่าของไทย)

เมืองหลวง

เนปยีดอ

ประชากร

๕๒.๘๙ ล้านคน

ภาษาราชการ

เมียนมา

ศาสนา

ศาสนาพุทธ ร้อยละ ๘๙
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๕
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๔ และ อื่น ๆ ร้อยละ ๒

ประมุข

นายวินมยิน เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นางออง ซาน ซู จี เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐ และรัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี

ระบอบการปกครอง

รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศและหัวหน้ารัฐบาล

เขตการปกครอง

แบ่งการปกครองเป็น ๗ รัฐ (state) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย และ ๗ ภาค (region) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า

วันชาติ

๔ มกราคม ๒๔๙๑

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๑

หน่วยเงินตรา

จั๊ต (๑,๓๒๘ จั๊ด/ดอลลาร์สหรัฐ สถานะเดือนเมษายน ๒๕๖๑)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

๖๓,๒๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

๑,๐๙๕.๕ ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ ๕.๙

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักรกล สินค้ารถยนต์และชิ้นส่วน น้ำมันสำเร็จรูป

สินค้าส่งออกสำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ สินค้าเกษตรและป่าไม้ สิ่งทอ

ปรับปรุงเมื่อ : 05/06/2562