ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : กัมพูชา

กัมพูชา

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวงอัตตะปือและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม (จังหวัดกอนตูม ซาลาย ดั๊กลั๊ก เตญนิน ล็องอาน ด่งท๊าบ อานซาง และเกียนซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย

พื้นที่

๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ ๑ ใน ๓ ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว ๗๙๘ กิโลเมตร

เมืองหลวง

กรุงพนมเปญ

ประชากร

๑๕.๖ ล้านคน (ตุลาคม ๒๕๖๑)

ภาษาราชการ

ภาษาเขมร

ศาสนา

พุทธเถรวาท (มหานิกาย ร้อยละ ๙๐ และธรรมยุตินิกาย)

ประมุข

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

ผู้นำรัฐบาล

สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน
นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายปรัก สุคน

ระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

เขตการปกครอง

ตามกฤษฎีกาลงนามโดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ กำหนดให้มีการแบ่งเขต การปกครองเป็น ๑ ราชธานี และ ๒๓ จังหวัด ได้แก่ ราชธานีพนมเปญ จังหวัดกระแจะ เกาะกง กันดาล กำปงจาม กำปงชนัง กำปงธม กำปอต ตาแก้ว รัตนคีรี พระวิหาร พระตะบอง โพธิสัต บันเตียเมียนเจย เปรยแวง มณฑลคีรี สตึงเตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย ไพลิน แกบ และพระสีหนุ และแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์กลางการปกครองเรียกว่า “กรุง” (อำเภอเมือง)

วันชาติ

๙ พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๓

หน่วยเงินตรา

เรียล (๑๒๕.๖๐ เรียล/บาท พฤษภาคม ปี ๒๕๖๒)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

๒๐,๐๑๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๑)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

๑,๑๔๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๑)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ ๖.๙๐ (ปี ๒๕๖๑)

สินค้านำเข้าสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บุหรี่ ทองคำ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ และยา

สินค้าส่งออกสำคัญ

เสื้อผ้า สิ่งทอ ไม้ ยางพารา ข้าว ปลา ยาสูบ และรองเท้า

ปรับปรุงเมื่อ : 05/06/2562