ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : กัมพูชา

กัมพูชา

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก)
ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง)
ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย

พื้นที่

181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร

เมืองหลวง

กรุงพนมเปญ

ประชากร

15.6 ล้านคน (ตุลาคม 2561)

ภาษาราชการ

ภาษาเขมร

ศาสนา

พุทธเถรวาท (มหานิกาย ร้อยละ 90 และธรรมยุตินิกาย)

ประมุข

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

ผู้นำรัฐบาล

สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน
นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายปรัก สุคน

ระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

เขตการปกครอง

ตามกฤษฎีกา ลงนามโดย นรม.กพช. เมื่อ 12 มกราคม 2552 กำหนดให้มีการแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
แบ่งเป็น 1 ราชธานี (พนมเปญ) และ 23 จังหวัด ได้แก่ กระแจะ เกาะกง กันดาล กัมปงจาม กัมปงชนัง กัมปงธม กัมปง สะปือ กัมปอต ตาแก้ว รัตนคีรี พระวิหาร พระตะบอง โพธิสัต บันเตียเมียนเจย ไปรเวง มณฑลคีรี สตึงเตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย ไพลิน แกบ และพระสีหนุ และแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์กลางการปกครองเรียกว่า (อำเภอเมือง) เรียกว่า "กรุง" นอกจากนี้ยังมีเมืองสำคัญที่มีฐานะเป็น "กรุง" อีก 3 แห่ง คือ กรุงปอยเปต (จ.บันเตียเมียเจย) กรุงบาเว็ต (จ.สวายเรียง) และกรุงสวง (จ.กำปงจาม)

วันชาติ

9 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

19 ธันวาคม 2493

หน่วยเงินตรา

เรียล (126.74 เรียล / บาท, ตุลาคม ปี 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

20,017 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

1,140 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 6.90 (ปี 2561)

สินค้านำเข้าสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บุหรี่ ทองคำ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ และยา

สินค้าส่งออกสำคัญ

เสื้อผ้า สิ่งทอ ไม้ ยางพารา ข้าว ปลา ยาสูบ และรองเท้า

ปรับปรุงเมื่อ : 12/03/2562