สังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม "East Asia Unit สัญจร" ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

20 Jan 2020   Views 1144


           เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ กรมเอเชียตะวันออก ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการกงสุล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่เยาวชน โดยได้จัดกิจกรรมถาม – ตอบคำถามและความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากทั้งเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน 

* * * * * * * * * * * *
 

          สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
มกราคม ๒๕๖๓