สังคมและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House)

14 Nov 2018   Views 8281 ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House)

                       สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้เป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทั้งไทยและอาเซียนในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม โดยเกาหลีใต้ได้เริ่มความสัมพันธ์กับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจาเมื่อปี ๒๕๓๒ ซึ่งต่อมาในปี ๒๕๔๗ ได้มีการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างรอบด้าน (Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการกอง 4 กรมเอเชียตะวันออก มอบของที่ระลึกแก่ 
Ham Seung-hoon (ขวา) Director-General ของ ASEAN Culture House (ACH)

                        ในโอกาสที่อาเซียน – เกาหลีใต้ ครบรอบความสัมพันธ์ ๒๕ ปี เมื่อปี ๒๕๕๗ เกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน – เกาหลีใต้ สมัยพิเศษ (ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit) เพื่อฉลองในโอกาสดังกล่าวขึ้นที่นครปูซาน และได้จัดตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House – ACH)” ขึ้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนั้น


อาคารของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

                        ปัจจุบัน “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน” หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า ACH ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่เมืองปูซานเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยถือเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในเกาหลีใต้และในประเทศอาเซียน + ๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก (๑) เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียนแก่ชาวเกาหลีใต้ (๒) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างชาวเกาหลีใต้กับชาวอาเซียนที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ (๓) เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างกัน (๔) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานของเกาหลีใต้และหน่วยงานต่าง ๆ ของอาเซียนในเกาหลีใต้ และ (๕) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการทูตกับอาเซียนในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
                 

บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ไทยกับการเสวนาเกี่ยวกับ Easy Access Thailand through Film 
ที่จัดภายใต้งาน Easy Access Thailand and Thai Festival ระหว่าง 8 - 25 พฤศจิกายน 2561

                        “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน” มีเนื้อที่ครอบคลุม ๖,๕๒๔.๗๘ ตารางเมตร บริหารจัดการโดย Korea Foundation และแบ่งพื้นที่จัดแสดงและนิทรรศการ ออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่
                 ส่วนที่ ๑ เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งผู้เข้าชมสามารถสัมผัสประสบการณ์ในสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของประเทศอาเซียนต่าง ๆ ได้แบบเสมือนจริง (virtual reality) มีห้องสมุดอาเซียน และมัลติมีเดียซึ่งผู้เข้าชมสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนได้


การค้นคว้าข้อมูล ASEAN ผ่านมัลติมีเดียดิจิทัล

                          ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วยห้องนิทรรศการ ห้องสัมมนาทางวิชาการ และห้องเรียน โดยส่วนของนิทรรศการมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้อย่างน่าสนใจ อาทิ ชุดประจำชาติ งานหัตถกรรม ผ้าทอพื้นเมือง งานฝีมือต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้สื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยนำเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถทดลองสวมใส่ชุดประจำชาติอาเซียนผ่านจอภาพแสดงผลเท่าตัวจริงได้


การใช้ AR(Artificial Reality) ในการลองชุดประจำชาติแบบเสมือนจริง

                        ส่วนที่ ๓ เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาอีกด้วย เช่น กิจกรรมการปรุงอาหารประจำชาติอาเซียน การเรียนภาษา การสัมมนา เป็นต้น


กิจกรรมปรุงอาหารประจำชาติ ASEAN

                             ส่วนที่ ๔ เรียกว่า ACH Hall ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับจัดการแสดงทางวัฒนธรรมและฉายภาพยนตร์จากประเทศอาเซียน
             

การฉายภาพยนตร์ ASEAN แก่เด็กและผู้เยี่ยมชมที่สนใจ

             นับได้ว่า ศูนย์ ACH ดังกล่าวสะท้อนความพยายามของเกาหลีใต้อย่างชัดเจนในการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลีใต้ ผ่านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับประชาชนผ่านวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการเดินหน้าสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่ประชาชนเกาหลีใต้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เช่นเดียวกัน ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นช่องทางสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยจะสามารถได้ใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศของตนให้กับชาวเกาหลีได้เป็นอย่างดีอีกช่องทางหนึ่งด้วย
          อนึ่ง ไทยกับเกาหลีใต้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ และในปี ๒๕๖๑ จึงเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ ๖๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ ที่ผ่านมาหน่วยงานไทยและเกาหลีใต้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมเพื่อฉลองในโอกาสดังกล่าวตลอดทั้งปี และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จะร่วมกับ“ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน” จัดกิจกรรม Mini-Thai Festival เพื่อฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เกาหลีใต้ เช่นกัน โดยจะมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม อาหารไทย และการฉายภาพยนตร์ไทย ภายใต้แนวคิด “Easy Access” (to Thailand)


บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ไทยกับการเสวนาเกี่ยวกับ Easy Access Thailand through Film 
ที่จัดภายใต้งาน Easy Access Thailand and Thai Festival ระหว่าง 8 - 25 พฤศจิกายน 2561

* * * * *

East Asia Unit
กรมเอเชียตะวันออก
พฤศจิกายน
2561