สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น : เยือนลำปาง

26 Oct 2018   Views 1763 โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น : เยือนลำปาง

                     กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศให้กับเยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงร่วมบ่มเพาะและพัฒนาความรู้และความสามารถของเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่พร้อมด้วยคุณภาพ มีความดีคู่ศีลธรรม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก กรมเอเชียตะวันออกจึงจัดทำ “โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น” ตั้งแต่ปี 2555 โดยผู้บริหารของกรมเอเชียตะวันออกนำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ที่ผ่านมา กรมเอเชียตะวันออกได้จัดโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นมาแล้ว ๑๐ ครั้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา กาญจนบุรี ลพบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ ลำพูน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เดินทางเยือนโรงเรียนในจังหวัดลำปาง 3 แห่ง ได้แก่ (1) โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนยุวทูตความดีของกระทรวงการต่างประเทศ (2) โรงเรียนลำปางกัลยาณี และ (3) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยโรงเรียนลำปางกัลยาณีและโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดของจังหวัดลำปาง

นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กล่าวเปิดโครงการฯ

                     กิจกรรมภายใต้โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภารกิจในมิติต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลทั่วโลกที่เป็นลักษณะ “เชื่อมไทยสู่โลก และเชื่อมโลกสู่ไทย” มีการเล่าประสบการณ์จริงของการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของนัการทูต เช่น การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ การช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย การเป็นล่าม และการจัดทำประเด็นสนทนาสำหรับบุคคลสำคัญของประเทศ โดยมีการจัดฉาย วีดีทัศน์ประกอบ มีการแข่งขันตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศ และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และในช่วงท้ายของกิจกรรม รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้มอบหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียนในห้องสมุด

นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรมฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ เอเชียตะวันออก แก่น้องๆ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา

น้องๆโรงเรียน ลำปางกัลยาณี ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมจากพี่ๆนักการทูตเป็นอย่างดี

นายกฤตภาส  สัจจปาละ เล่าประสบการณ์ นักการทูต ให้น้องๆโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

                     หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ ได้มีโอกาสพูดคุยกับครูและอาจารย์ของโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง โดยครูและอาจารย์มีความประทับใจและยินดีที่กระทรวงการต่างประเทศมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนไม่ค่อยได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อน และชื่นชมโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งด้านการให้ความรู้ในประเทศเอเชียตะวันออก และทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และรับทราบว่า “การต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัว” โดยเฉพาะการบอกเล่าประสบการณ์จริง ทำให้นักเรียนได้รับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของ “นักการทูต” และเห็นมิติที่หลากหลายของงานของกระทรวงการต่างประเทศในมุมมองที่กว้างขึ้น ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางเข้าสู่อาชีพนักการทูตในอนาคต นอกจากนี้ โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นยังได้ช่วยเปิดโลกทัศน์ เพิ่มโอกาสและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และทำให้รู้จักประเทศไทยในมิติต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดการทำงานให้แก่ข้าราชการในการเชื่อมโยงมิติด้านการต่างประเทศเข้ากับผลประโยชน์แห่งชาติ

ตัวแทนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เล่าแรงบันดาลใจ ในการทำงานด้านการต่างประเทศ

* * * * * *

East Asia Unit

กรมเอเชียตะวันออก

ตุลาคม 2561