สังคมและสิ่งแวดล้อม

การทูตเพื่อการพัฒนา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ

24 May 2017   Views 7264 การทูตเพื่อการพัฒนา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ

          เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายเฮอร์นานี โคยู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์-เลสเต
           การเยือนติมอร์-เลสเตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ 7 ปีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย และตรงกับวันครบรอบ 15 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับติมอร์ฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 โดยไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนและเป็นประเทศที่สามในโลกที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์ฯ ต่อจากนอร์เวย์ และจีน
          การเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์ฯ โดยในระหว่างการเยือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ และได้เข้าร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีติมอร์-เลสเตคนใหม่ และการครบรอบ 15 ปีของการฟื้นฟูเอกราชติมอร์ฯ  นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีติมอร์ฯ ด้วย
          ในการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับติมอร์ฯ และภายหลังการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างกัน
          ในการหารือ ฝ่ายติมอร์ฯ ได้แจ้งฝ่ายไทยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2017 – 2022) ได้แก่ (1) การพัฒนาเศรษฐกิจใน 4 สาขาหลัก คือการเกษตร การป่าไม้และการประมง การแสวงหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลติมอร์  การท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยประสงค์ให้ไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของติมอร์ฯ ดังกล่าว โดยในสาขาประมง ฝ่ายติมอร์ฯ เชิญชวนให้ฝ่ายไทยมาทำประมงในน่านน้ำติมอร์ฯ โดยติมอร์กำหนดการออกใบอนุญาตการทำสัมปทานในน่านน้ำติมอร์ฯ จำนวน 100 ใบ ขณะนี้ได้ออกใบอนุญาตการสัมปทนาทำประมงให้แก่จีนไปแล้ว 17 ใบ และ (2) การส่งเสริมบทบาทของติมอร์ฯ ในเวทีระหว่างประเทศ ได้แก่ ในกรอบความร่วมมือประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส การเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศในอาเซียนกับแอฟริกา และอาเซียนกับประเทศในแปซิฟิก ตลอดจนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน  นอกจากนี้ ฝ่ายติมอร์ฯ แจ้งความประสงค์ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของไทยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาปรับใช้ในบริบทของติมอร์ฯ   
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความพร้อมร่วมมือกับฝ่ายติมอร์ฯ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาข้างต้น และตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 3 ปี (2559 – 2561) ซึ่งรวมสาขาเกษตร การสาธารณสุข การท่องเที่ยว และการพัฒนาขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์  และความสนใจของฝ่ายไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านปศุสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่เพื่อบริโภคภายในของติมอร์ฯ และเสนอให้ติมอร์พิจารณาเข้าเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) และการประชุม Blue Ocean Conference เพื่อเสริมสถานะของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ โดยอาจเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD ครั้งถัดไปต่อจากอิหร่าน 
          ในการเยือนติมอร์ฯ ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศได้เยี่ยมชมโครงการหมูบ้านต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโครงการที่ฝ่ายไทยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานและยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรนำร่องของติมอรฯ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนประถมศึกษา Acanuno และโรงเรียนมัธยมศึกษา Ensino Basico Hera โดยได้มอบอุปกรณ์กีฬา ชุดยาสามัญประจำบ้าน และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่โรงเรียนทั้งสองด้วยTags:   Timor-Leste