สังคมและสิ่งแวดล้อม

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

27 Mar 2017   Views 2434 การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

                เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2560 นางสมฤดี พู่รอเนก รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่นักกีฬาพิการทางสายตาชาวเวียดนามจากสโมสรฟุตบอลสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตา ไซง่อน จำนวน 15 คน ซึ่งจัดขึ้นโดย สหพันธ์องค์กรมิตรภาพประจำนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Union of Friendship – HUFO) และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม ไทย ประจำนครโฮจิมินห์  ซึ่งเงินสนับสนุนดังกล่าวเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และกลุ่มนักธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวเวียดนามที่ด้อยโอกาส อาทิ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์  นักเรียนพิการทางสายตา และนักกีฬาพิการทางสายตา 

                ในพิธีมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ HUFO และสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ได้คัดเลือกนักกีฬาพิการทางสายตามารับทุนสนับสนุนทุนละ 1 ล้านด่ง รวม 15 ล้านด่ง (ราว 23,000 บาท) และได้เชิญผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ และสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม เป็นตัวแทนฝ่ายไทยมอบเงินสนับสนุน  โดยผู้เข้าร่วมในพิธี  ได้แก่ นายทรรศิน มหามงคล รองประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) นาย  Huynh Minh Thien ประธาน HUFO   นาย Truong Hoang  ประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย ประจำนครโฮจิมินห์ และนาย Hoang Ngoc Hung ประธานสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเล ในสปป. ลาว

                การมอบทุนนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ประชาชน กับ ประชาชน รวมทั้งสร้างความรู้สึกที่ดีของผู้บริหาร HUFO ซึ่งเป็นกลไกรัฐต่อภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ซึ่งจะเป็นการเอื้อให้เกิดความร่วมมือ ไทย-เวียดนามในด้านต่างๆ