สังคมและสิ่งแวดล้อม

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

10 Mar 2017   Views 4659 งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ” ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีอดีตเอกอัครราชทูตสุรพงษ์ ชัยนาม เป็นผู้นำเสนอหัวข้อบรรยายถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านอันประกอบด้วย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ นายเตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกวี จงกิจถาวร นักสื่อสารมวลชนอาวุโส และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

การสัมมนาได้รับความสนใจจากข้าราชการ อดีตข้าราชการ และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเต็มห้องสัมมนากว่า 150 คน

อนึ่ง เอกอัครราชทูตสุรพงษ์ฯ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนาม โปรตุเกส เยอรมนี และ แอฟริกาใต้