สังคมและสิ่งแวดล้อม

การศึกษาดูงานของคณะกรมเอเชียตะวันออกที่ชุมชนบ้านปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

23 Aug 2016   Views 3081 การศึกษาดูงานของคณะกรมเอเชียตะวันออกที่ชุมชนบ้านปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านปากน้ำประแส จังหวัดระยอง โดยมีนายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศบาลตำบลปากน้ำประแส และชาวชุมชนบ้านปากน้ำประแสให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ การเดินทางมาเยี่ยมชุมชนบ้านปากน้ำประแส มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรภายในกรมฯ โดยเฉพาะมิติการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริฯ มาเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งถือได้ว่า ชุมชนบ้านปากน้ำประแสเป็นตัวอย่างที่ดี ในการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ และการอนุรักษ์ป่าในท้องถิ่นจากการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคมภายในชุมชน ซึ่งจะอำนวยประโยชน์แก่คณะข้าราชการกรมเอเชียตะวันออก ในการพิจารณาจัดทำแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างไทยกับประเทศที่อยู่ในความดูแลของกรมฯ

คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนายกเทศบาลตำบลปากน้ำประแส รวมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่ป่าโกงกาง ทุ่งป่าโปรงทอง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชุมชนโบราณของบ้านปากน้ำประแสที่ยังคงสภาพการดำเนินชีวิตในอดีต รวมถึงร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชาวชุมชนบ้านปากน้ำประแส

จากการฟังบรรยายสรุป ปัจจุบัน ผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำประแส ต่างให้ความสำคัญกับ 1) แนวทางการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและพอเพียง อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ รวมถึงด้านสังคมและเป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติด 2) การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปลูกฝังชุมชนให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และ 3) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่

อนึ่ง การศึกษาดูงานของคณะข้าราชการกรมเอเชียตะวันออกที่ชุมชนบ้านปากน้ำประแส เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม   การสัมมนาระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559 ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง