การเมืองและเศรษฐกิจ

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

20 Apr 2020   Views 510 เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

ภาพจาก : https://vitex.asia/?p=21204


Business Process Outsourcing (BPO) เป็นการมอบระบบงานหรือการดำเนินธุรกิจบางส่วนขององค์กรให้บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทำงานแทน ซึ่งการบริหารจัดการในลักษณะนี้มีส่วนช่วยให้องค์กรลดขั้นตอนการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ปัจจุบันอินเดีย ฟิลิปปินส์ และจีน เป็นประเทศผู้นำด้านการลงทุนและจ้างงานแบบ BPO ซึ่งได้นำธุรกิจแบบ BPO มาปรับใช้ในหลายรูปแบบ อาทิ Call Center การบริการด้านธุรการ การบริการออกแบบและวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ฯลฯ

เวียดนามเป็นตลาด IT ที่มีศักยภาพและกำลังเติบโต กอปรกับความพร้อมของแรงงานด้าน IT ที่มีคุณภาพและมีอัตราค่าจ้างที่ไม่สูงจึงกำลังจะกลายเป็นตลาด Business Process Outsourcing (BPO) ด้านไอทีแห่งใหม่ที่มีศักยภาพ ปัจจุบันเวียดนามมีบริษัทด้าน IT กว่า 1,000 แห่ง จ้างงานบุคลากรรวมกันกว่า 80,000 คน จึงทำให้เวียดนามมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาตลาด BPO โดยเฉพาะด้าน IT ให้ทัดเทียมกับอินเดีย ฟิลิปปินส์ และจีน

ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาด้าน IT อย่างรวดเร็วของเวียดนาม ได้แก่

(1) นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการศึกษาแบบ STEM (Science, Technology, Engineering and Math) อย่างจริงจัง รวมถึงการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตแรงงานด้าน IT ให้ได้ 1 ล้านคนภายในปี 2563 ทั้งนี้ ในปี 2561 เวียดนามสามารถผลิตบุคลากรด้าน IT ได้มากกว่า 40,000 คน

(2) คุณลักษณะของแรงงานเวียดนามที่มีความทุ่มเท ขยัน ตอบรับและปรับตัวต่อเทคโนโลยีได้อย่าง รวดเร็ว รวมถึงการมีวัฒนธรรมการทำงานที่ยืดหยุ่น

(3) การสร้างบุคลากรด้าน IT ของภาคเอกชนในระดับอาชีวะอย่างต่อเนื่อง อาทิ กลุ่มบริษัท Viettel (โทรคมนาคม) บริษัท MISA (ซอฟต์แวร์) และกลุ่ม FPT ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนสายวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์

(4) การขยายการลงทุนจากต่างประเทศของบริษัทด้านเทคโนโลยีในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง อาทิ Intel, IBM, Samsung, LG, Sharp และ Microsoft ทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีเติบโตตามไปด้วย

(5) ค่าแรงของบุคลากรด้าน IT ของเวียดนามมีอัตราที่ถูกกว่าอินเดียประมาณร้อยละ 30 - 50

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ประกอบการจากหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รวมถึงไทยจึงหันมาใช้บริการ BPO โดยเฉพาะด้าน IT จากเวียดนามมากขึ้น นอกจากนี้ สถาบันและบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศยังจัดอันดับด้านเทคโนโลยีและ IT ของเวียดนามอยู่ในอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคอีกด้วย

ที่ผ่านมา ธุรกิจด้าน IT ของเวียดนามได้ปรับตัวจากการเขียนโปรแกรมและเขียนโค้ด (Coding) มาสู่การให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การสร้างผลิตภัณฑ์ด้าน IT และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทต่างชาติหันมาจ้างงานคนนอก (Outsource) ที่เป็นบุคลากรด้าน IT จากเวียดนามมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี บริการด้านการเงิน การใช้เทคโนโลยีในสื่อและเกมส์ รวมถึงการวิจัยเทคโนโลยีแขนงใหม่ อาทิ AI, Machine Learning และ Block chain เป็นต้น ปัจจัยด้านความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ การสนับสนุนที่จริงจังจากภาครัฐ การลงทุนจากต่างประเทศที่สูงขึ้น และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของเวียดนามน่าจะเป็นปัจจัยสนับสุนให้ตลาดด้าน BPO และ IT ของเวียดนามจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

แม้ว่าธุรกิจ BPO ของเวียดนามจะเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี แต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ยังถือว่าห่างไกลกับประเทศอื่น ๆ โดยในปี 2558 มีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 1 ของ GDP ของประเทศ ซึ่งยังน้อยกว่าอินเดีย จีน และฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นตลาดธุรกิจ BPO ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีมูลค่าธุรกิจ BPO ถึง 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17 ของ GDP

นอกจากนี้ เวียดนามยังคงเผชิญความท้าทายสำคัญ ได้แก่ (1) การขาดทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเมื่อเทียบกับคนฟิลิปปินส์และอินเดีย (2) ผู้ให้บริการ BPO ต้องพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI เพื่อปรับตัวและพัฒนาบริการของตนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนของเวียดนามยังมองตลาดของธุรกิจ BPO ในเชิงบวกว่า เวียดนามมีความหลากหลายมากกว่าของฟิลิปปินส์และอินเดียซึ่งเน้นธุรกิจบริการ Call center โดยเวียดนามจะเน้นด้านการบริการด้านเอกสาร (document process service) ในหลายภาษา เช่น การประมวลผลภาพ การบริการอัพเดทข้อมูล การจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล เป็นต้น


* * * * * * * * * * * * * * * 

สำนักงานเลขานุการกรม 
กรมเอเชียตะวันออก 
เมษายน 2563
 

ที่มา :  (1) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

           (2) " Vietnam emerging as the next outsourcing powerhouse", NIKKEI Asian Review, October 20, 2017,
 https://asia.nikkei.com/Business/Vietnam-emerging-as-the-next-outsourcing-powerhouse
        
           (3) " "Vietnam has potential to become the next BPO giant", PWC in the News, January, 2018, 
https://www.pwc.com/vn/en/media/mediaarticles/180122_dautu_bpo_dtqv_en.pdf