การเมืองและเศรษฐกิจ

นโยบาย Vietnam Industry 4.0

03 Mar 2020   Views 281 นโยบาย Vietnam Industry 4.0

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ออกข้อมติว่าด้วยนโยบายและแนวทางสำหรับการเข้าร่วมการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ของเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนของเวียดนามปรับใช้/ปรับตัวเข้ากับยุค 4.0 ซึ่งไม่เพียงเป็นแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามเท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับทัศนคติของคนเวียดนามให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและสร้างความมั่นคงของประเทศในยุค 4.0 อีกด้วย

รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศว่า ภายในปี ค.ศ. 2025 ดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index : GII) ของเวียดนามจะต้องติดอับดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจะต้องครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงภาพรวมผลิตภาพแรงงานจะต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ดี เวียดนามยังคงเผชิญกับความท้าทายสำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ (1) การปฏิรูปสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการลงทุน และ (2) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยุค 4.0 ซึ่งจะนำมาซึ่งสภาพแวดล้อมทางการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการเกิดอาชีพรูปแบบ ใหม่ ๆ ขึ้นในเวียดนาม 4.0 รัฐบาลเวียดนามได้เร่งดำเนินการในการพัฒนาด้านการศึกษาและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในประเทศให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งไม่เพียงพัฒนาแค่ศาสตร์ แต่จะต้องพัฒนาในเชิงพื้นที่ เพื่อให้คนในทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงการศึกษา โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ว่า “จะทำอะไร” แทน “รู้เรื่องอะไร”

กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเวียดนามได้ปรับใช้การสอนแนวทาง STEM และSTEAM เพื่อให้คนเวียดนามมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ โดยเริ่มการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในขณะเดียวกัน ได้สร้างมาตรฐานด้านข้อมูลและมาตรฐานความเชื่อมโยง โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจในสาขาเทคโนโลยี เชื่อมโยงระบบพื้นฐานการศึกษา 52,000 รายการ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา และสร้างความเชื่อมโยงในระบบพื้นฐานการอุดมศึกษา สร้างคลังสื่อการเรียนรู้แบบเปิดให้โรงเรียนต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงและจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบคลังสื่อการเรียนรู้แบบเปิด สำหรับระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและการอบรม กำลังศึกษารูปแบบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 4.0 มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระดับรัฐบาล

แม้ว่าการพัฒนา Smart city ของเวียดนามจะมีความก้าวหน้าขึ้นบ้างแล้ว แต่ยังมีลักษณะที่ค่อนข้างกระจัดกระจาย ขาดกรอบกฎหมายรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับยุค 4.0 รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนายังคงจำกัด อย่างไรก็ดี เวียดนามถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีภาคธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่มีความแข็งแกร่งหลายราย ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยให้เวียดนามสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้เร็วขึ้นในอนาคต


* * * * * * * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
มีนาคม ๒๕๖๓