การเมืองและเศรษฐกิจ

ภูมิภาคคันไซกับการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม

30 Jan 2019   Views 965

แผนที่คันไซ
ภาพที่ 1: แผนที่ภูมิภาคคันไซ
ที่มา: Japan National Tourism Organization (2017)

          ภูมิภาคคันไซตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ประกอบด้วยจังหวัดสำคัญๆ อาทิ โอซากา เฮียวโกะ เกียวโต วากายามะ โดยมีจังหวัดโอซากาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ถือเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นที่คุ้นเคยกัน เช่น ประตูตรวจตั๋วรถไฟอัตโนมัติ โทรศัพท์มือถือแบบมีกล้อง สายพานซูชิ เป็นต้น และยังเป็นแหล่งกำเนิดผู้ประกอบการชั้นนำของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เช่น Capcom, Kawasaki Heavy Industries, Kyocera, Nintendo, Omron, Panasonic และ Sharp  

คันไซ
ภาพที่ 2: เมืองโอซากา
ที่มา: Bangkok Bank (2019)

          ภูมิภาคคันไซมีระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับการเกิดของ Startups เนื่องจาก 
          (1) ศักยภาพของจังหวัดโอซากาซึ่งเป็นจังหวัดแรกเริ่มที่ดำเนินโครงการ Startups และการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองการค้ามายาวนาน เป็นสังคมผู้ประกอบการ มีตลาดภายในขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่มีทักษะและผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อจำนวนมาก  
          (2) รัฐบาลท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและเมืองตลอดจนภาคเอกชนยังมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับ ให้นวัตกรรมของท้องถิ่นก้าวสู่ระดับโลกโดยผ่านกลไกและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดตั้ง Osaka Innovation Hub องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อส่งเสริม startup และการเชื่อมโยง Startup สู่ตลาดต่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ การจัดตั้ง Cross Port (Xport) ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมแบบเปิดแห่งแรก ในประเทศญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหอการค้าและอุตสาหกรรมโอซากา (Osaka Chamber of Commerce and Industry – OCCI กับสถาบันเทคโนโลยีโอซากา (Osaka Institute of Technology - OIT) เป็นต้น 
          (3) ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม อาทิ บริษัท Daikin Industries ได้จัดตั้ง Technology and Innovation Center เพื่อส่งเสริมการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท NTT West จัด Startup Factory ซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง Startups กับบริษัทต่าง ๆ ที่มีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การจัดตั้ง 500 Startups Kobe Accelerator ของเมืองโกเบ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน startup ของเมืองเกียวโตร่วมกับธนาคารท้องถิ่นและภาคเอกชน นอกจากนี้สถาบันการศึกษาบางรายยังเข้าไปร่วมลงทุน (Venture Capital) ในบริษัท Startups อาทิ JR-West Group Railway, Kintetsu Railway กับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย โอซากา มหาวิทยาลัยเกียวโต และมหาวิทยาลัยโกเบ เป็นต้น 

          ภูมิภาคคันไซยังมีสมาคมผู้บริหารบริษัทแห่งคันไซ (Kansai Association of Corporation Executives - Kansai Keizai Doyukai) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับ Startup โดยสมาคมฯ เป็นแหล่งรวมผู้บริหารบริษัทชั้นนำในภูมิภาคคันไซกว่า 20 บริษัท เช่น Daikin, Itochu, Nippon Life Insurance, NTT West, Panasonic, Sumitomo และ West Japan Railway เป็นต้น 

          การดำเนินการอย่างเป็นระบบร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคคันไซเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมข้างต้น ทำให้ภูมิภาคคันไซเป็นภูมิภาคที่น่าจับตามองในเชิงโอกาสของ Startup ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา อัตราการเติบโตของ Startups ของภูมิภาคคันไซต่อปีสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของทั้งประเทศญี่ปุ่น และในปี 2560 อัตราการเติบโตของ Startups ของคันไซอยู่ที่ร้อยละ 6 ขณะที่อัตราของทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.7 

 * * * * *