การเมืองและเศรษฐกิจ

มาเลเซียประกาศนโยบายแห่งชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry4WRD)

24 Dec 2018   Views 2823 มาเลเซียประกาศนโยบายแห่งชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry4WRD)

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมมาเลเซีย จัดงานนโยบายแห่งชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 (National Policy in Industry 4.0) หรือนโยบาย Industry4WRD ซึ่งเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2560 โดยมี ตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวปาฐกถาพิเศษ และรัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศฯ มาเลเซีย กล่าวเปิดงาน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้โดยคิดเป็นร้อยละ 23 ของ GDP และผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสัดส่วนร้อยละ 95 ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของประเทศ และนโยบาย Industry4WRD จะช่วยให้มาเลเซียบรรลุวิสัยทัศน์ VISION 2020 กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายใน ค.ศ. 2025 หรือเร็วกว่านั้น                                                                                                         

     วัตถุประสงค์ของนโยบายแห่งชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของมาเลเซีย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ VISION 2020 ของมาเลเซีย ในการก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สร้างงาน สร้างแรงงานฝีมือ และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เกี่ยวข้อง โดยมาเลเซียได้ตั้งเป้าหมายของนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ (1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 30 ต่อคน จากเดิมที่มีมูลค่า 106,647 ริงกิตต่อคน (2) เพิ่มการสร้างรายได้จากภาคอุตสาหกรรมจากมูลค่า 254 พันล้านริงกิตเป็น 392 พันล้านริงกิต (3) เพิ่มอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกจากอันดับที่ 35 เป็นอันดับที่ 30 และ (4) เพิ่มจำนวนแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรมจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 35

     ภายใต้นโยบายดังกล่าว รัฐบาลมาเลเซียจะสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสร์ “F.I.R.S.T.” ได้แก่ (1) Funding - ให้เงินทุนและสิทธิประโยชน์ (2) Infrastructure – สร้างโครงสร้างพื้นฐานและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (3) Regulatory – กำหนดกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง (4) Skill – สร้างแรงงานฝีมือ (5) Technology – สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยเน้นอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและส่วนประกอบ เคมี การบิน อวกาศ และเครื่องมือการแพทย์ นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียจะจัดตั้งสภา “Industry4WRD”ซึ่งจะประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนของนโยบายดังกล่าว และกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรมของมาเลเซียได้จัดทำ “Industry4WRD Readiness Assessment Guidelines” สำหรับภาคธุรกิจในการประเมินความพร้อมของบริษัทฯ และแนวทางในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย

* * * * *

ทีมประชาสัมพันธ์
กรมเอเชียตะวันออก
พฤศจิกายน 2561