การเมืองและเศรษฐกิจ

รัฐบาล สปป.ลาว ออกมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ 8 ประการ

21 Dec 2018   Views 3631 รัฐบาล สปป.ลาว ออกมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ 8 ประการ      เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้ออกคำสั่งดำเนินการตาม 8 มาตรการ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561 และในปี 2562 ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมาตรการดังกล่าว ได้แก่ 
     1. การควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับปรุงนโยบายเงินตรา กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามกลไกของตลาด และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ รวมทั้งจำกัดส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารและร้านแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ให้เกินร้อยละ 2 และให้มีควบคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค และส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ สปป. ลาวมีศักยภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
     2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ เร่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา ค่าขนส่ง รวมทั้งผลักดันให้มีการลงทุนทั่วไปและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ สปป. ลาว มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูป พลังงาน และเหมืองแร่ 
     3. การแก้ไขปัญหาหนี้สินภายในประเทศ เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเร่งชำระหนี้ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด และออกมาตรการแก้ไขปัญหาการเงินของวิสาหกิจ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยเหมาะสม
     4. การจัดเก็บรายรับ และควบคุมรายจ่าย จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านระบบที่ทันสมัย และตรวจสอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและไม่เสียภาษี และกำหนดมาตรการลดรายจ่ายของรัฐที่ไม่จำเป็นและมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บรายรับได้ตามแผนงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบรายจ่ายซ้ำซ้อนและขัดต่อกฎหมาย 
     5. การพัฒนาธุรกิจ SMEs และการส่งเสริมการผลิต ออกนโยบายขยายกองทุน เน้นให้ธุรกิจ SMEs เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นจากธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ที่จำเป็นให้เกษตรกร และเร่งแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนโดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพด กาแฟ ผัก 
     6. การปรับปรุงโครงสร้างการลงทุน ทบทวนและตรวจสอบโครงการการลงทุนของรัฐที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเกินความจำเป็น และสนับสนุนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ BOT (Build Operate and Transfer หมายถึง การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินของรัฐไปดำเนินการ) และ PPP (Public-Private Partnership หมายถึง การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน) เพื่อลดภาระในการกู้ยืม และจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ
     7. การคุ้มครองที่ดิน และการจัดเก็บรายรับจากที่ดิน ตรวจสอบและแก้ไขการดำเนินงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการดำเนินการที่ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ ยกระดับการจัดเก็บรายรับที่ดินเข้าสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและตรวจสอบได้ 
     8. การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามระเบียบอย่างเข้มงวด ตรวจสอบการจัดเก็บรายรับในระดับท้องถิ่นในช่วง 6 เดือนแรกของปีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับรายได้ของรัฐ 

 * * * * * 


ทีมประชาสัมพันธ์ 
East Asia Watch 
 ธันวาคม 2561