การเมืองและเศรษฐกิจ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

25 Oct 2017   Views 5371 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

               เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะนักธุรกิจไทย จำนวน 16 คน พร้อมผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าเยี่ยมคารวะ Dr. Zaw Myint Maung มุขมนตรีภาคมัณฑะเลย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุน โดยคณะนักธุรกิจไทยมาจากสาขาก่อสร้าง โทรคมนาคมและสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน การเงินและประกันภัย และฝ่ายเมียนมามี Dr. Ye Lwin นายกเทศมนตรีเมืองมัณฑะเลย์ และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เช่น นาย Myat Thu รัฐมนตรีวางแผนและการคลัง นาย Zarni Aung รัฐมนตรีไฟฟ้า พลังงาน และการก่อสร้าง และนาย Myo Thit รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมหารือด้วย

               มุขมนตรีภาคมัณฑะเลย์ขอบคุณคณะนักธุรกิจไทยที่ให้ความสนใจมัณฑะเลย์ และแจ้งสาขาการลงทุนที่ต้องการ ได้แก่ (1) โทคโนโลยีด้านอาหารสำหรับ SME โดยเฉพาะด้านวิธีการเก็บรักษาอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก (2) สาขาการท่องเที่ยว เนื่องจากมัณฑะเลย์เป็นสถานที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (3) สาขาสารสนเทศ โดยรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์ได้ติดตั้งระบบ e-Mandalay และให้ความสำคัญกับการพัฒนาโทรคมนาคม รวมทั้งได้พัฒนา cyber city ที่เมือง Pyin Oo Lwin เพื่อให้บริษัทด้านสารสนเทศเข้ามาลงทุน (4) การลงทุนในเขตอุตสาหกรรม Mandalay Myotha Industrial Zone ซึ่งมีบริษัทจากจีนและอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนแล้ว (5) โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยถนนในพื้นที่ชนบท การพัฒนาระบบน้ำสะอาด ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบไฟฟ้า และ (6) พลังงานทางเลือก เช่น แสงอาทิตย์ 

                ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนการหารือระหว่างนักธุรกิจไทยกับภาครัฐของเมียนมาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักธุรกิจไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการค้าการลงทุนจากผู้กำหนดนโยบายของฝ่ายเมียนมาโดยตรง รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจโดยตนเอง ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับฝ่ายเมียนมาเพื่อการหารือและการประสานงานต่อไปในอนาคต Tags:   Myanmar